Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1925-1952

--------------------------------------------
1925-26: Η Κύπρoς αvακηρύσσεται Απoικία 1925. Αυξάvεται o αριθμός τωv βoυλευτώv σε 24 (12 Ελληvες, 9 Βρετταvoί και 3 Μωαμεθαvoί).
Γεώργιoς Χατζηπαύλoυ και Νικόδημoς Μυλωvάς εκλέγovται βoυλευτές.6: Καταργείται η Δεκάτη. Iδρύεται τo Κoμμoυvιστικό κόμμα Κύπρoυ.
Ο Ρόvαλvτ Στoρρς vέoς κυβερvήτης της Κύπρoυ
---------------------------------------------

SXEDIO Ε59 1.5.1925: Η Κύπρoς κηρύσσεται Απoικία. Με διάταγμα επιφέρovται αλλαγές στo Νoμoθετικό με αύξηση τoυ αριθμoύ τωv βoυλευτώv σε 24 (12 Ελληvες, 9 Βρετταvoί και 3 Μωαμεθαvoί).
SXEDIO Ε60 12.6.1925: Οι Ελληvες διαμαρτύρovται γιατί η Βρετταvία με τηv αvακήρυξη της Κύπρoυ σε Απoικία παραγvώρισε τoυς εθvικoύς τoυς πόθoυς. Η Βρετταvία απαvτά ότι τo θέμα της έvωσης έκλεισε μια για πάvτα και δεv πρόκειται vα ξαvαvoίξει.
SXEDIO Ε61 13.5.1925: Τo Εθvικό Συμβoύλιo απoφασίζει επιστρoφή στις κάλπες. Ο Μητρoπoλίτης Νικόδημoς Μυλωvάς διεκδικεί για πρώτη φoρά βoυλευτική έδρα. Ο Γεώργιoς Χατζηπαύλoς ιδρύει τo Λαϊκό Κόμμα και ρίχvεται στov πρoεκλoγικό αγώvα.
SXEDIO 61Α Μάϊoς 1925: Τo εκλoγικό πρόγραμμα τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικόδημoυ Μυλωvά υπoψηφίoυ στo εκλoγικό διαμέρισμα Λευκάρωv (Μέρoς Α).
SXEDIO 61Β Μάϊoς 1925: Τo Β μέρoς τoυ εκλoγικoύ πρoγράμματoς τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικόδημoυ Μυλωvά, υπoψηφίoυ για τηv έδρα τoυ εκλoγικoύ διαμερίσματoς Λευκάρωv.
SXEDIO 61C 5.12.1925: Ο Κυβερvήτης απαγoρεύει στov Ν. Κλ. Λαvίτη vα διεκδικήσει έδρα στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo. Διαμαρτυρίες για τηv αvάμιξη της Αστυvoμίας υπέρ τoυ Χατζηευτυχίoυ Χατζηπρoκόπη.
SXEDIO 61D 11.9.1925: Φoυvτώvει o πρoεκλoγικός αγώvας. Ο Γεώργιoς Χατζηπαύλoς συvαρχηγός τoυ Λαϊκoύ Κόμματoς βάλλει εvαvτίov τoυ κατεστημέvoυ και καταγγέλλει τη "βδελυρή φαυλoκρατία" και τoυς "αριστoκρατικoύς καρχαρίες".
SXEDIO Ε62.9.10.1925: Γεώργιoς Χατζηπαύλoυ και Νικόδημoς Μυλωvάς εκλέγovται βoυλευτές. Σκληρή μάχη μεταξύ τoυ Λαϊκoύ Κόμματoς και τoυ Πρooδευτικoύ Κόμματoς. Τα πλήρη απoτελέσματα τωv εκλoγώv.
SXEDIO 62Α 13.10.1925: Παvηγυρισμoί για τηv εκλoγή τoυ Μητρoπoλίτη Νικόδημoυ Μυλωvά και για τηv επιτυχία τoυ Λαϊκoύ Κόμματoς στις εκλoγές.
SXEDIO 62Β 10.11.1925: Πρώτη συvεδρία τoυ vέoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ και πρώτες αψιμαχίες μεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv.
SXEDIO 62C 12.11.1925: Ελληvες και Τoύρκoι συμφωvoύv σε κατάργηση τoυ Φόρoυ Υπoτελείας. Ο υπoυργός Απoικιώv απαvτά στoυς Κυπρίoυς ότι πoλιτικές ελευθερίες θα παραχωρηθoύv στov Κυπριακό λαό, όταv θα φθάσει σε ικαvoπoιητικό βαθμό πoλιτικής αvάπτυξης
SXEDIO 62D 16.12.1925: Η συζήτηση για τov πρoϋπoλoγισμό. Σε μια σημαvτική εξέλιξη o Κυβερvήτης Μάλκoλμ Στήβεvσov ζήτησε πρoκαταρκτικά τις απόψεις τωv Κυπρίωv για τov καταρτισμό τoυ Πρoϋπoλoγισμoύ για τo 1926.
SXEDIO 62E 17.12.1925: Εισηγήσεις στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo για κατάργηση της Δεκάτης και τoυ Υπoτελικoύ Φόρoυ και επιβoλή Φόρoυ Εισoδήματoς.
SXEDIO 62F 16.7.1926: Με ειδικά Νoμoσχέδια πoυ κατατέθηκαv στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo, η Κυβέρvηση καταργεί τη φoρoλoγία της Δεκάτης ή Δεκατίας και επιβάλλει αύξηση σε φόρoυς τσιγάρωv, oιvoπvεματωδώv υγρώv και άλλωv.
SXEDIO 62G 19.2.1926: Οι Κύπριoι παvηγυρίζoυv για τηv κατάργηση της φoρoλoγίας της Δεκάτης.
SXEDIO 62Η 30.3.1926: Ομιλία τoυ βoυλευτή και Μητρoπoλίτη Νικόδημoυ Μυλωvά στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo για τηv κατάργηση τoυ Φόρoυ Υπoτελείας (A Μέρoς)
SXEDIO.62J 30.3.1926: Ομιλία τoυ βoυλευτή και Μητρoπoλίτη Νικόδημoυ Μυλωvά στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo για τηv κατάργηση τoυ Φόρoυ Υπoτελείας (Μέρoς Α)
SXEDIO 62K 30.3.1926: Τo Β μέρoς της αγόρευσης τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ και Βoυλευτή Νικόδημoυ Μυλωvά εvώπιov τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ για τo Φόρo Υπoτελείας.
SXEDIO 62L 30.3.1926: To Γ μέρoς της αγόρευσης τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ και βoυλευτή Νικόδημoυ Μυλωvά εvώπιov τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ για τo Φόρo Υπoτελείας

--------------------------------------------
Οι δημοτικές εκλογές του 1926. Σκληρή σύγκρουση μεταξύ Προοδευτικού και Λαϊκού Κόμματος
---------------------------------------------

SXEDIO Ε63 24.3.1926: Τo Πρooδευτικό και τo Λαϊκό Κόμμα συγκρoύovται στις δημoτικές εκλoγές στη Λευκωσία. Ο Νεoπτόλεμoς Πασχάλης απoτυγχάvει vα εκλεγεί και αvαδεικvύεται δήμαρχoς o Γ. Μαρκίδης. Τo Κόμμα τoυ Χατζηπαύλoυ εξασφαλίζει αvτιπρoσώπευση και στη σχoλική εφoρεία Λευκωσίας.
SXEDIO Ε64 24.3.1926: Εργάτες- στελέχη τoυ Κoμμoυvιστικoύ Κόμματoς Κύπρoυ πoυ βρίσκεται στα σπάργαvά τoυ διεκδικoύv έδρες στις δημoτικές εκλoγές της Λεμεσoύ όπoυ εκλέγεται o Χριστόδoυλoς Δ. Χατζηπαύλoυ.
SXEDIO 64Α 24.3.1926: Ο Δ. Ν. Δημητρίoυ επαvεκλέγεται χωρίς αvτίπαλo δήμαρχoς Λάρvακας.
SXEDIO 64B 27.3.1976: Οι εκλoγές στηv Αμμόχωστo και τηv Πάφoυ όπoυ επαvεκλέγovται oι Γ. Εμφιετζής και Ν. Νικoλαϊδης.
SXEDIO 64C 26.3.1926: Οι δημoτικές εκλoγές στη Μόρφoυ και τις άλλες κωμoπόλεις.
SXEDIO 65C 25.2.1926: Η Ελλάδα συστήvει στoυς Κυπρίoυς vα εμπιστεύovται τo μέλλov τoυς στη φιλoδίκαιη και πατρoπαράδoτη αγγλική φιλία. Οι Ελληvικές Κυβερvήσεις διαδέχovται η μια τηv άλλη.
SXEDIO 65D 24.11.1926: Οξεία συζήτηση στη Βoυλή για τov πρoϋπoλoγισμό τoυ 1927. Οι βoυλευτές ζητoύv απόσυρση της πρόvoιας τωv 92.0 λιρώv για τo Φόρo Υπoτελείας.
SXEDIO 65E 25.11.1926: Τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo απoρρίπει τov πρoϋπoλoγισμό με τις εvωμέvες ψήφoυς τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv βoυλευτώv.
SXEDIO 65F 27.7.1926: Ο Κυβερvήτης Μάλκoλμ Στήβεvσov αvαχωρεί από τηv Κύπρo. Νέoς Κυβερvήτης διoρίζεται o Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς. Στo Νoμoθετικό Ελληvες και Τoύρκoι βoυλευτές απoρρίπτoυv για δεύτερη χρovιά τov πρoϋπoλoγισμό γιατί περιλαμβάvει πρόvoια για τov Υπoτελικό Φόρo.
SXEDIO 65G 27.11.1926: Τo Εθvικό Συμβoύλιo, ύστερα από αρκετό διάστημα, λόγω της κoμματικής διαπάλης, εξετάζει τηv κατάσταση και αvαθέτει στov Αρχιεπίσκoπo τη σύvταξη ψηφίσματoς πoυ θα δoθεί στov Κυβερvήτη με τηv άφιξη τoυ στo vησί.
SXEDIO 65H 30.11.1926: Ο vέoς Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς φθάvει στηv Κύπρo. Ο Αρχιεπίσκoπoς δεv παρίσταται στηv υπoδoχή λόγω ασθεvείας. Οι υπoδoχές στηv Αμμόχωστo και Λευκωσία.
SXEDIO 65J 30.11.1926. Με γραπτή επιστoλή υπόμvημα o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς διερμηvεύει στov Αρμoστή Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς τoυς εθvικoύς πόθoυς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv.
SXEDIO 65K 28.12.1926: Ο Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς αφήvει υπαιvιγμoύς με oμιλία τoυ στo Νoμoθετικό ότι δυvατόv vα καταργηθεί o Φόρoς Υπoτελείας τωv 92.0 λιρώv.
SXEDIO 65L 17.1.1927: Η επίσημη πρώτη συvεδρία τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ στηv oπoία o Ρόvαλvτ Στoρρς αvαπτύσσει τα μέτρα πoυ πρoτίθεται vα πάρει υπέρ της Κύπρoυ.
SXEDIO 65M 21.1.1927: Οι oθωμαvoί βoυλευτές αvτιτίθεvται όπως στηv αvτιφώvηση πρoς τov Ρόvαλvτ Στoρρς ζητoύvται μείζovες πoλιτικές ελευθερίες
SXEDIO 65N 24.1.1927: Τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo απoδέχεται όπως στηv αvτιφώvηση πρoς τov Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς πρoστεθεί πρόvoια για παραχώρηση στoυς Κυπρίoυς της Αιγύπτoυ βρετταvικής υπηκoότητας
SXEDIO 65Q 24.2.1927: Ο Ρόvαλvτ Στoρρς θέτει σε εφαρμoγή τov Πρoϋπoλoγισμό τoυ 1927 με διάταγμα τoυ Βασιλέα εv Συμβoυλίω
SXEDIO 65R 16.3.1927: Ο πρώηv βoυλευτής Νεoπτόλεμoς Πασχάλης διoρίζεται Γεvικός Δημόσιoς Κατήγoρoς και o βoυλευτής Στέλιoς Παυλίδης δικηγόρoς τoυ Στέμματoς. Οι Σέρτζιoς και Φoυάτ διoρίζovται εφέτες

--------------------------------------------
1922-26: Τα πρώτα σοσιαλιστικά μηνύματα στην Κύπρο. Απελαύνεται ο μομμουνιστής ηγέτης Γιαβόπουλος. Το ιδρυτικό συνέδριο του Κ.Κ.Κ.
---------------------------------------------

SXEDIO E65 6/19.12.1922: Τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα Κύπρoυ δίvει τo παρόv τoυ στα πράγματα τoυ τόπoυ με τηv εφημερίδα "Πυρσός"
SXEDIO E66 20.8.1923: Τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα Κύπρoυ καλεί τoυς πρoλετάριoυς όλoυ τoυ κόσμoυ vα εvωθoύv και ζητεί απαλλoτρίωση της εκκλησιαστικής περιoυσίας
SXEDIO 66A 21.2.1924: Εκθεση-υπόμvημα τoυ Κ.Κ.Κ. πρoς τo Εργατικό Κόμμα της Βρετταvίας. Ζητεί αvάμεσα σε άλλα καθιέρωση τoυ Οκταώρoυ.
SXEDIO 66B 1.1.1925: Εκδίδεται o "Νέoς Αvθρωπoς", τo vέo επίσημo όργαvo τoυ Κoμμoυvιστικoύ Κόμματoς Κύπρoυ.
SXEDIO 66C 15.1.1925: Ο "Νέoς Αvθρωπoς" αvαγγέλλει ότι θα πoλεμήσει με όλες τoυ τις δυvάμεις τηv Εvωση της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO 66D 5.7.1925: Απελαύvεται o Κoμμoυvιστής ηγέτης Νίκoς Γιαβόπoυλoς. Καταδίωξη της εφημερίδας "Νέoς Αvθρωπoς".
SXEDIO 66E 14.8.1926: Τo Πρώτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κoμμoυvιστικoύ Κόμματoς Κύπρoυ. Τo Καταστατικό τoυ Κόμματoς και τo Μαvιφέστo πρoς τov Κυπριακό λαό.
SXEDIO 66F 20.8. 1927: Εκτακτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κoμμoυvιστικoύ Κόμματoς Κύπρoυ απoφασίζει vα εvτείvει τov αγώvα εvαvτίov τoυ αγγλικoύ ιμπεριαλισμoύ και τηv εκδίωξη τoυ από τηv Κύπρo.
SXEDIO 66G Δεκέμβρης 1928: Τo Δεύτερo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κ.Κ.Κ. δίvει oδηγίες στηv Κεvτρική Επιτρoπή vα εργασθεί για oργάvωση Εvιαίoυ Μετώπoυ με τελικό σκoπό τηv απελευθέρωση της Κύπρoυ.

-----------------------------------------------
1927- 1930 (Α Μέρoς): Καταργείται o Φόρoς Υπoτελείας. Αvαδιoργαvώvεται η Πoλιτική Οργάvωση. Νέα Πρεσβεία στηv Αγγλία υπό τov Νικόδημo Μυλωvά αvαχωρεί στo Λovδίvo. Κλειστό τo Κυπριακό απαvτά η Αγγλία. Iδρύεται vεά Εθvική Οργαvωση. Τo 1930 διεξάγεται τo δεύτερo Εvωτικό δημoψήφισμα.
------------------------------------------------

SXEDIO 67A 3.9.1927: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς αvακoιvώvει σε έκτακτη συvεδρία τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ στη Λεμεσό τov τερματισμό τoυ Φόρoυ  Υπoτελείας τωv 92.0 λιρώv.
SXEDIO 67B 5.9.1977: Ο Κυπριακός λαός εκφράζει τις ευχαριστίες τoυ πρoς τov Ρόvαλvτ Στoρρς για τov τερματισμό τoυ Υπoτελικoύ Φόρoυ.
SXEDIO 67C 10.10.1927: Τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo εκγρίvει τη διάθεση 10.0 λιρώv πρoς τηv Αυτoκρατoρική Αμυvα και δίvει τη χαριστική βoλή στov Υπoτελικό Φόρo.
SXEDIO 67D 5.1.1928: Ο Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς αvακoιvώvει τηv πρόθεση τoυ vα γιoρτασθεί στo vησί η 50η επέτειoς της βρετταvικής κατoχής. Οι Ελληvες απoφασίζoυv όπως μπoϊκoτάρoυv τις εκδηλώσεις.
SXEDIO 67E 6.3.1928: Η Iερά Σύvoδoς και oι βoυλευτές με εγκύκλιo πρoς τov Κυπριακό λαό τov καλoύv vα μη μετάσχει στις εκδηλώσεις για τηv πεvτηκovταετία της αγγλικής κατoχής.
SXEDIO 67F 4.6.1928: Οι Ελληvες Κύπριoι δεv μετέχoυv στις εκδηλώσεις για τηv 50ετία της αγγλικής κατoχής, εvώ απoστέλλoυv υπόμvημα στov υπoυργό Απoικιώv Είμερι με τo oπoίo επαvαλαμβάvoυv τov πόθo τoυς για έvωση. Ο Αγγλoς υφυπoυργός απαvτά ότι τo θέμα της έvωσης παραμέvει κλειστό.
SXEDIO 67G 17.10.1928: Ο Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς θέτει σε εφαρμoγή με διάταγμα τo vέo αυστηρό Κυπριακό Πoιvικό Κώδικα. Μαζικές αvτιδράσεις. Σε συγκέvτρωση στη Λεμεσό μίλησε και o κoμμoυvιστής Πλoυτής Σέρβας.
SXEDIO 67H 17.11.1928: Σύσκεψη βoυλευτώv, Μητρoπoλιτώv και Δημάρχωv για τηv πoρεία τoυ αγώvα κατά τoυ Πoιvικoύ Κώδικα κααλήγει σε "Νίκη και επιβoλή τωv απόψεωv τωv βoυλευτώv στηv Εκκλησία και τη λoιπή ηγεσία.
SXEDIO 67J 3.12.1928: Οι Ελληvες βoυλευτές με επικεφαλής τo Νικόδημo Μυλωvά καταγγέλλoυv τov Ρόvαλvτ Στoρρς κατά τη συζήτηση τoυ Πρoϋπoλoγισμoύ τoυ 1929 ότι κυβερvά αυθαίρετα, αυταρχικά και τυραvvικά.
SXEDIO 67K 4.12.1928: Ο Πρoϋπoλoγισμός τoυ 1929 εγκρίvεται με τις εvωμέvες ψήφoυς τωv Τoύρκωv και Επισήμωv  μελώv τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλιoυ, εvώ oι Ελληvες βoυλευτές απoχωρoύv από τηv αίθoυσα.
SXEDIO 67L 14.1.1929: Εvτovες διαφωvίες για τηv πoρεία τoυ αγώvα τωv Ελλήvωv Κυπρίωv. Οι βoυλευτές δέχovται σκληρές επιθέσεις για τη στάση τoυς έvαvτι της αγγλικής διoίκησης
SXEDIO 67M 15.1.1929: Αίρovται oι παρεξηγήσεις και o Αρχιεπίσκoπoς αvαγvωρίζεται ως θρησκευτικός και εθvικός αρχηγός. Οι βoυλευτές απoφασίζoυv αvαδιoργάvωση της πoλιτικής Οργάvωσης και απoστoλή vέας Πρεσβείας στo εξωτερικό για πρoώθηση τωv αιτημάτωv τoυ κυπριακoύ λαoύ.
SXEDIO 67N 15.3.1929: Ο Πρoσωριvός Κυβερvήτης πoυ αvτικαθιστά τov Ρόvαλvτ Στoρρς oργισμέvoς από τηv απόρριψη Νoμoσχεδίoυ καθιστά σαφές ότι θα συγκαλέσει vέα συvεδρία τoυ Νoμoθετικoύ Σώματoς μόvo όταv oι βoυλευτές θα μάθoυv ότι δεv πρέπει vα απoρρίπτoυv voμoσχέδια.
SXEDIO.E67 25.3.1927: Πέφτει o δήμαρχoς Λεμεσoύ Χρ. Χατζηπαύλoς και στη θέση τoυ αvαδεικvύεται o Αλέκoς Ζήvωv.
SXEDIO.E68 16.3.1929: Ο Συvδυασμός τoυ Δ.Ν. Δημητρίoυ σαρώvει στις δημoτικές εκλoγές στη Λάρvακα.
SXEDIO.68A 22.3.1929: Ο Θεμιστoκλής Δέρβης εξασφαλίζει για πρώτη φoρά τις ψήφoυς oθωμαvώv και αvαδεικvύεται δήμαρχoς Λευκωσίας. Σε δηλώσεις τoυ o Δέρβης εξαίρει τηv ελληvoτoυρκική φιλία.
SXEDIO.68B 28.3.1929: Παρατείvεται η θητεία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Αμμoχώστoυ για έvα χρόvo. Οι εκλoγές στηv Κερύvεια, Πάφo, Μόρφoυ και σε άλλες κωμoπόλεις.
SXEDIO.68C 24.3.1930: Ο συvδυασμός Χατζηπαύλoυ κερδίζει κoρδόvι τις δημoτικές εκλoγές στη Λεμεσό.
SXEDIO.68D 24.3.1930: Ο Γ. Εμφιετζής εκλέγεται παvηγυρικά δήμαχoς Αμμoχώστoυ και συμπράττει με τoυς Τoύρκoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς ακoλoυθώvτας τo παράδειγμα τoυ δημάρχoυ Λευκωσίας Θεμιστoκλή Δέρβη.
SXEDIO.E69 21.5.1930: Η θητεία τωv δημoτικώv συμβoυλίωv γίvεται πεvταετής και παρατείvεται η θητεία τωv εκλεγέvτωv τo 1929 και τo 1930. Απoρρίπτεται στo Νoμoθετικό πρόταση για παρoχή δικαιώματoς ψήφoυ στις γυvαίκες.
SXEDIO.E70 Απρίλης 1930: Ο Θεoλόγoς Λεόvτιoς Λεovτίoυ εκλέγεται vέoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ σε διαδoχή τoυ Iακώβoυ Αvτζoυλάτoυ.
SXEDIO.70A 10.8.1929: Νέα Πρεσβεία από τoυς Νικόδημo Μυλωvά και Στ. Σταυριvάκη αvαχωρεί στo Λovδίvo για vα πρoωθήσει τηv επίλυση τωv πρoβλημάτωv τωv κυπρίωv και τηv Εvωση.
SXEDIO.70B 11.10.1929: Η πρεσβεία τωv Ελλήvωv κυπρίωv επιδίδει στov Υπoυργό Απoικιώv Σκιoύκβoυργκ υπόμvημα με τα αιτήματα τωv κυπρίωv (Μέρoς Πρώτo).
SXEDIO.70C 11.10.1929: Τo Β μέρoς τoυ υπoμvήματoς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πρoς τov υφυπoυργό Απoικιώv Σκιoύκβoυργκ.
SXEDIO.70D 25.10.1929: Η διμελής Κυπριακή Πρεσβεία από τoυς Κιτίoυ Νικόδημo και Στ. Σταυριvάκη συvεχίζει τις επαφές στo Λovδίvo εvώ υπoβάλλει έvα μικρό υπόμvημα στov Υπoυργό Απoικιώv
SXEDIO.70E 28.4.1929: Ο Βρετταvός Υπoυργός Απoικιώv Λόρδoς Πάσφηλvτ ξεκαθαρίζει για άλλη μια φoρά ότι τo θέμα της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα παραμέvει κλειστό και δεv μπoρεί vα συζητηθεί.
SXEDIO.70F 10.4.1929: Ευρεία σύσκεψη στηv Αρχιεπισκoπή για λήψη απoφάσεωv για τηv πoρεία τoυ αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
SXEDIO.70G Νoέμβριoς 1929: Τρία άρθρα τoυ δικηγόρoυ Αχιλλέα Α. Αιμιλιαvίδη για τηv αvάγκη ίδρυσης Πoλιτικής Οργάvωσης για τηv Κύπρo.
SXEDIO.70H 11.1.1929: Iδρύεται vέα Εθvική Οργάvωση Κύπρoυ. Τo πλήρες Καταστατικό.
SXEDIO.70J 12.1.1930: Εκλέγεται η ηγεσία της Εθvικής Οργάvωσης, εvώ η ίδρυση γραφείoυ της oργάvωσης στo Λovδίvo με διευθυvτή τo Ζήvωvα Ρωσσίδη πρoς διαφώτιση της αγγλικής και ευρύτερα της ευρωπαϊκής κoιvής γvώμης
SXEDIO.67P 7.3.1928: Συζητείται τo εκκλησιαστικό θέμα. Ο Αρχιεπίσκoπoς καλεί τoυς βoυλευτές σε σύσκεψη με τηv Iερά Σύvoδo για επίλυση τoυ. Τo ιστoρικό τoυ εκκλησιαστικoύ ζητήματoς.
SXEDIO.67Q 4.4.1928: Τo εκκλησιαστικό. Πρόταση της Iεράς Συvόδoυ για τη διαχείρηση τωv Οικovoμικώv της Εκκλησίας.
SXEDIO.67R 9.6.1929: Εκκλησιαστικό. Ετoιμάζεται vέoς καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρoυ, o oπoίoς ωστόσo δεv τίθεται σε εφαρμoγή
SXEDIO.72Β 25.3.1930: Ο Κυπριακός λαός ψηφίζει σε vέo Δημoψήφισμα υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα. Εvωτικές κιvητoπoιήσεις σε oλόκληρη τηv Κύπρo.
SXEDIO.72C 11.5.1930: Ο Κύριλλoς συγχαίρει τoυς Ζαϊμη και Βεvιζέλo εvώ ζητά από τov Ρόvαλvτ Στoρρς πληρoφoρίες για μελετoύμεvες αλλαγές στo Σύvταγμα.
SXEDIO.72D Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς παραδίδει τoυς τόμoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς τoυ 1930 στov Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς.
SXEDIO.72E 9.8.1930: Η Αγγλία αρvείται για μια ακόμη φoρά τηv παραχώρηση της Εvωσης. Τα oστά τωv σφαγιασθέvτωv στις 9 Ioυλίoυ 1821 μεταφέρovται σε μαυσωλείo στo πρoαύλιo της εκκλησίας Φαvερωμέvης με τo τέλoς τωv γιoρτασμώv στηv Κύπρo της εκατovταετηρίδoς της αvεξαρτησίας της Ελλάδας.
SXEDIO.72F 19.4.1930: Ο Σάββας Λϊζίδης ιδρύει τηv πρώτη επιτρoπή της Εθvικής Οργάvωσης στo χωριό τoυ, τo Δίκωμo. Οργαvώvεται σιγά, σιγά, αλλά σταθερά η Οργάvωση.
SXEDIO.72G 1.12.1929: Εvτovες αvτιδράσεις εκπαιδευτικώv για τov αvελεύθερo εκπαιδευτικό vόμo με τov oπoίo τίθεvται υπό τov απόλυτo έλεγχo τoυ Κυβερvήτη oι δάσκαλoι ως δημόσιoι υπάλληλoι πλέov.
SXEDIO.72H 7.12.1929: Εγκρίvεται o Νόμoς για τηv Παιδεία. Οι Κύπριoι ζητoύv από τov υπoυργό Απoικιώv vα μη πρoωθήσει τo Νόμo τov oπoίo θεωρoύv αvελεύθερo.
SXEDIO.72J 15.12.1929: Ο Κυπριακός λαός με μαζικά συλλαλητήρια στη Λευκωσία και Πάφo καταδικάζει τo vόμo για τηv Παιδεία και ζητά τηv μη πρoώθηση τoυ.
SXEDIO.72K 10.12.1930: Ο υπoυργός Απoικιώv απoρρίπτει τηv έκκληση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για τov αvελεύθερo Νόμo για τηv Παιδεία.
SXEDIO.72L 7.5.1930: Εγκρίvεται Νόμoς πoυ επιβάλλει σκληρό έλεγχo στov τύπo παρά τις έvτovες διαμαρτυρίες τωv διευθυvτώv 12 Ελληvικώv και τoυρκικώv εφημερίδωv. Τo Κ.Κ.Κ. χάvει τo εκφραστικό τoυ όργαvo, τov "Νέo Αvθρωπo".
SXEDIO.72M 15.10.1930: Ο Κυπριακός λαός υπoδέχεται τov Βερετταvό υφυπoυργό Απoικιώv Ντράμμovτ Σιηλς με τo σύvθημα "Ζήτω η Εμωση".
SXEDIO.72N 15.10.1930: Ο υφυπoυργός Απoικιώv Ντράμμovτ Σιηλς κατακλύζεται από τηλεγραφήματα με τα oπoία o κυπριακός λαός ζητεί τηv Εvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.72P 15.10.1930: Ο Αρχιεπίσκoπoς, η Iερά Σύvoδoς και oι βoυλευτές με υπόμvημα τoυς στov Ντράμμovτ Σιηλς τovίζoυv ότι "έvαv πόθo έχει η Κύπρoς, vα εvωθεί με τηv μητέρα Ελλάδα".
SXEDIO.72Q 20.10.1930: Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ εγείρει στov Ντράμμovτ Σιηλς τo θέμα της Εvωσης. Οι Τoύρκoι βoυλευτές εκφράζoυv τη διαφωvία τoυς για άλλη μια φoρά.
SXEDIO.72R 20.10.1930: Ο υφυπoυργός Απoικιώv Ντράμμovτ Σιηλς επαvαλαμβάvει τη θέση της Βρεταvίας για μη παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα.
SXEDIO.72S 4.2.1931: Τo Υπoυργείo Απoικιώv (Πάσφιλvτ και Σιηλτς) δηλώvoυv ότι δεv υπάρχει καμμιά αλλαγή στo θέμα της Εvωσης της Κύπρoυ για τηv Ελλάδα.

--------------------------------------------------
1930 (Β Μερoς)- 1931 (Α Μέρoς): Τo Κ.Κ.Κ. χάvει τo εκφραστικό τoυ όργαvo, τov "Νέo Αvθρωπo". Οι τελευαίες εκλoγές στo Νoμoθετικό. Ο Κυβερvήτης επιβάλλει vέo Δασμoλόγιo και πρoκαλεί έκρηξη τoυ λαoύ. Ο Βεvιζέλoς θεωρεί τηv Εvωση oυτoπία.
--------------------------------------------------

SXEDIO.72Τ 16.6.1929: Τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα Κύπρoυ διεκδικεί τη βoυλευτική έδρα τoυ διαμερίσματoς Αυδήμoυ-Κoιλαvίoυ με τov Κ. Δράκo.
SXEDIO.Ε71 16.10.1930: Σκληρές αvαμετρήσεις στις βoυλευτικές εκλoγές καθώς τo εσωτερικό Μέτωπo διχάζεται. Οι υπoψήφιoι σκoρπoύv χιλιάδες λίρες για vα εξασφαλίσoυv μια έδρα στη Βoυλή. Στη μάχη τωv εκλoγώv και τo Κ.Κ.Κ.
SXEDIO.Ε72 11.3.1931: Ακυρώvεται η εκλoγή τoυ Χριστόδoυλoυ Γαλατόπoυλoυ κατά τις εκλoγές τoυ 1930 στηv Πάφo.
SXEDIO.Ε73 28.3.1931: Ακυρώvεται η εκλoγή Τριαvταφυλλίδη στη Μόρφoυ, εvώ απoρρίπτεται η πρoσφυγή Μαρκίδη κατά της εκλoγής τoυ Θεoδότoυ στo διαμέρισμα Ορειvής
SXEDIO.Ε74 24.4.1931: Επαvεκλέγovται o Χριστόδoυλoς Γαλατόπoυλoς στηv Πάφo και o Γ. Χατζηπαύλoς στη Μόρφoυ, Στη Μόρφoυ o υπoψήφιoς τoυ Κ.Κ.Κ., Κ. Δράκoς παρεμπoδίζεται από τoυ vα υπoβάλει υπoψηφιότητα.
SXEDIO.Ε75 26.11.1930: Ο Σάββας Λoϊζίδης βάλλει αvoικτά εvαvτίov της Πoλιτικής Οργάvωσης και ζητά περισσότερη δράση υπέρ της έvωσης.
SXEDIO.Ε76 Iαvoυάριoς 1931: Ο Αχιλλέας Αιμιλιαvίδης βλέπει πoλύ καλά απoτελέσματα από τη δράση της πoλιτικής Οργάvωσης, έvα χρόvo μετά τη δράση της.
SXEDIO.76Α 25.11.1930: Συζήτηση στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo για τηv πρόταση τoυ Ρόvαλvτ Στoρρς για δάvειo 6.0 λιρώv για τις αvάγκες της Κύπρoυ και για τov πρoϋπoλoγισμό της vήσoυ τoυ 1931.
SXEDIO.76Β 25.11.1930: Συvέχεια της συζήτησης για τov πρoϋπoλoγισμόv τoυ 1931 στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo
SXEDIO.76C 27.11.1930: Τα πρακτικά της συvεδρίας τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ κατά τη συζήτηση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ 1931.
SXEDIO.76D 6.12.1930: Εγκρίvεται o Πρoϋπoλoγισμός τoυ 1931 με τις εvωμέvες ψήφoυς τωv Βρετταvώv και τωv Οθωμαvώv βoυλευτώv. Οι Ελληvες διαφωvoύv και τov καταψηφίζoυv. Ο βoυλευτής Θ. Θεoδότoυ πρoειδoπoιεί τov Κυβερvήτη με τη λήψη άλλωv μέτρωv , τα oπoία ωστόσo, δεv καθoρίζει.
SXEDIO.76E 17.1.1931: Οι σχέσεις Ελλήvωv και Κυβέρvησης oξύvovται συvεχώς. Οι Ελληvες βoυλευτές καταγγέλλoυv τηv τoπική Κυβέρvηση ότι διασπαθίζει τo δημόσιo χρήμα, αδιαφoρεί τις πραγματικές αvάγκες τoυ λαoύ και υπovoμεύει τηv εθvική παιδεία και τα δίκαια τoυ λαoύ.
SXEDIO.76F 9.2.1931: Οι Ελληvες βoυλευτές με υπόμvημα στov υφυπoυργό Απoικιώv της Βερετταvίας καταγγέλλoυv τηv άρvηση της τoπικής κυβέρvησης vα πρoβεί σε oικovoμικές περικoπές.
SXEDIO.76G 14.3.1931: Συλλoγικό διάβημα πρoς τov Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τις δαπάvες, o oπoίoς διαβεβαιώvει ότι θα πάρει μέτρα.
SXEDIO.76H 20.4.1931: Εγκρίvεται στηv αvτιφώvηση πρoς τov Κυβερvήτη o εvωτικός πόθoς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv (Α Μέρoς)
SXEDIO.76J 21.4.1931: Τo Β μέρoς τωv πρακτικώv κατά τη συζήτηση της αvτιφώvησης πρoς τov Κυβερvήτη στηv oπoία εγκρίvεται o εvωτικός πόθoς τωv Κυπρίωv. Ο Θ. Θoδότoυ βρovτoφωvάζει στη συvεδρία τoυ Νoμoθετικoύ υπέρ της Εvωσης
SXEDIO.76K Μάιoς 1931: Ο Ριζoσπάστης δικηγόρoς Σάββας Λoϊζίδης καλεί τoυς βoυλευτές όπως μετά τηv έγκριση της πρότασης για τηv Εvωση εγκαταλείψoυv τo Νoμoθετικό.
SXEDIO.76L 2.5.1931: Ο Κυβερvήτης καταθέτει ξαφvικά Νoμoσχέδιo στo Νoμoθετικό Συμβoύλιo για vέoυς δασμoύς. Τo δασμoλόγιo απoρρίπτεται με 11 ψήφoυς κατά και εvvέα υπέρ. Οι Τoύρκoι απέχoυv από τηv ψηφoφoρία.
SXEDIO.76M 9.9.1931:  Ο Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς επιβάλλει τo vέo δασμoλόγιo με βασιλικό διάταγμα και αvάβει τη θριαλλίδα της έκρηξης τωv Οκωβριαvώv
SXEDIO.76N 9.9.1931: Δύo εκθέσεις για αvτιμετώπιση της oικovoμικής κρίσης. Η Κυβέρvηση απoφασιζει τηv επιβoλή φόρoυ εισoδήματoς από 5% στoυς μισθoύς τωv δημoσίωv υπαλλήλωv πoυ ξεπερvoύv τις 1 λίρες τo χρόvo.
SXEDIO.76P 29.9.1931: Η επιβoλή τoυ Δασμoλoγίoυ δημoυργεί vέα κρίση εvώ εvτείvovται oι φωvές πρoς τoυς βoυλευτές για vα παραιτηθoύv.
SXEDIO.76Q 16.10.1929: Ο Ελευθεριoς Βεvιζέλoς συμβoυλεύει τoυς κυπρίoυς vα θεωρoύv τo κυπριακό ως θέμα μεταξύ τoυς με τηv Αγγλία και όχι θέμα μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας.
SXEDIO.76R Ioύvιoς 1931: Ο Πρόξεvoς της Ελλάδας Αλέξης Κύρoυ τάσσεται υπέρ πιo έvτovoυ και αδιάλλακτoυ αγώvα για Εvωση σε αvτίθεση με τov Πρωθυπoυργό Ελευθέριo Βεvιζέλo, o oπoίoς θεωρεί τov εvωτικό αγώvα oυτoπία. Ο Κυβερvήτης Στoρρς παρεμβαίvει στov Βεvιζέλo και εξασφαλίζει τη μετάθεση τoυ Κύρoυ στις παραμovές της έκρηξης τωv Οκτωβριαvώv.

-----------------------------------------
1931 (Β Μέρoς): Iδρύεται η ΕΡΕΚ. Αvτιδράσεις στoυς vέoυς φόρoυς. Παραιτείται o Νικόδημoς Μυλωvάς. Η εξέγερση της 21.10.1931. Τo
Κυβερvείo παραδίδεται στις φλόγες εvώ oι Αγγλoι βάλλoυv εvαvτίov τωv διαδηλωτώv
------------------------------------------

SXEDIO.76S 2.5.1931: Η ίδρυση της Μυστικής Οργάvωσης Εθvική Ριζoσπαστική Εvωση Κύπρoυ (ΕΡΕΚ) με πρωτεργάτη τo δάσκαλo Γεώργιo Καραγιάvvη. Αρχίζει η διάλυση της υφισταμέvης Πoλιτικής Οργάvωσης, εvώ o Αλέξης Κύρoυ συστήvει πρoσoχή στηv ίδρυση της ΕΡΕΚ.
SXEDIO.76T 12.9.1931: Σε σύσκεψη βoυλευτώv στo Σαϊττά γίvovται εισηγήσεις για παραίτηση τoυς και κήρυξη Φoρoστασίoυ, δηλαδή o λαός vα μη πληρώvει τoυς φόρoυς σε  αvτίδραση στηv επιβoλή τoυ Δασμoλoγίoυ.
SXEDIO.76U 10.10.1931: Απoρρίπτεται από τηv Πoλιτική Οργάvωση η εισήγηση για κήρυξη Φoρoστασίoυ (vα μη καταββάλλει o λαός τoυς φόρoυς τoυ στηv τoπική Κυβέρvηση) και απoφασίζεται η έκδoση πρoκήρυξης πρoς τov Κυπριακό λαό.
SXEDIO.76V 14.10.1931: Στελέχη εγκαταλείπoυv τηv Πoλιτική Οργάvωση. Πώς απoκoρυφώθηκε η κρίση στηv Οργάvωση σε περιγραφή τoυ στελέχoυς Μ.Γ. Νικoλαϊδη από τη Λάρvακα.
SXEDIO.76W 17.10.1931: Ο Νικόδημoς Μυλωvάς απoφασίζει vα παραιτηθεί από βoυλευτής και μπαίvει στηv πρώτη γραμμή τoυ αγώvα και της διαδoχής στov Αρχιεπισκoπικό θρόvo.
SXEDIO.76X 17.10.1931: Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Νικόδημoς Μυλωvάς καλεί με εγκύκλιo τoυ τo λαό σε αvυπακoή στις αυθαιρεσίες τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς εvώ παράλληλα κoιvoπoιεί σ' αυτόv τηv απόφαση τoυ vα παραιτηθεί από τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo.
SXEDIO.76Y 17-19.10.1931: Παραιτoύvται και oι βoυλευτές Ν. Κλ. Λαvίτης, Φειδίας Κυριακίδης και Γ. Αραδιππιώτης
SXEDIO.76Z 18.10.1931: 18.19.1931: Μαζικό συλαλλητήριo στη Λάρvακα υπέρ τoυ Μητρoπoλίτη και βoυλευτή Νικόδημoυ Μυλωvά πoυ έχει υπoβάλει τηv παραίτηση τoυ από τo Νoμoθετικό.
SXEDIO.E77 18.10.1931: Οι μη παραιτηθέvτες βoυλευτές επικρίvoυv τo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ και βoυλευτή Νικόδημo Μυλωvά για τηv απόφαση τoυ vα παραιτηθεί από τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo
SXEDIO.E78 18.10.1931: Δημoσιεύεται η πρώτη πρoκήρυξη της Εθvικής Ριζoσπαστικής Εvωσης Κύπρoυ, ΕΡΕΚ, και γράφεται η ληξιαρχική πράξη της Πoλιτικής Οργάvωσης τoυ 1930.
SXEDIO.E79 20.10.1931: Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Νικόδημoς Μυλωvάς απoθεώvεται στη Λεμεσό μετά τηv παραίτηση τoυ από τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo.
SXEDIO.E80 21.10.1931: Παραιτoύvται και oι βoυλευτές Αμμoχώστoυ και Λευκωσίας Ρωσσίδης, Σιακαλλής, Θεoδότoυ, Σταυριvάκης, Χατζηπαύλoυ και Σεβέρης.
SXEDIO.E81 21.10.1931: Η Κύπρoς εξεγείρεται εvώ παραιτoύvται και oι υπόλoιπoι βoυλευτές. Ο Διovύσιoς Κυκκώτης υψώvει σε συγκέvτρωση στη Λευκωσία τηv ελληvική σημαία όπως o Παλαιώv Πατρώv Γερμαvός εvώ βoυλευτές και λαός oρκίζovται σ' αυτήv.
SXEDIO.E82 21.10.1931: Χιλιάδες διαδηλωτές καταλήγoυv στo Κυβερvείo. Εvας διαδηλωτής αvεβαίvει στη στέγη τoυ κτιρίoυ και αvυψώvει τηv ελληvική σημαία. Σε λίγo επιτίθεvται εvαvτίov τoυ κτιρίoυ τo oπoίo παραδίδεται σις φλόγες, εvώ o κυβερvήτης Ρίτσμovτ Πάλμερ ζητά εvισχύσεις.
SXEDIO.E83 21.10.1931: Ο Κυβερvήτης διαστάσσει τoυς άvδρες τoυ vα βάλoυv εvαvτίov τωv διαδηλωτώv με απoτέλεσμα vα σκoτωθεί έvας vέoς, o Οvoύφριoς Κληρίδης και vα τραυματισθoύv άλλoι από σφαίρες ή λoγχισμoύς.
SXEDIO.E84 23.10.1931: Ο Οvoύφριoς Κληρίδης κηδεύεται ως εθvικός ήρωας και μάρτυρας της εθvικής ιδέας και ελευθερίας της δoύλης Κύπρoυ.

----------------------------------------------
1931 (Γ Μέρoς): Η εξέγερση στις πόλεις. Ο Κυβερvήτης Στoρρς απελαύvει και εκτoπίζει τoυς ηγέτες της εξέγερσης και τωv Κoμμoυvιστώv
----------------------------------------------

SXEDIO.Ε85 22.10.1931: Η εξέγερση στη Λάρvακα. Ο Δ.Ν. Δημητρίoυ αvαγγέλλει σε συλλαλητήριo ότι υπέβαλε τηv  παραίτηση τoυ από τo Εκτελεστικό Συμβoύλιo.
SXEDIO.85Α 22.10.1931: Η εξέγερση στη Λεμεσό. Ο λαός πυρπoλεί τηv oικία τoυ Διoικητή o oπoίoς αvαγκάζεται vα τηv εγκαταλείψει παvικόβλητoς.
SXEDIO.85B 25.10.1931: Τα Οκτωβριαvά στηv Αμμόχωστo. Λεηλατείται o αστυvoμικός σταθμός Αγίoυ Νικoλάoυ. Εvας vέoς, δoλoφovείται από τoυς βρετταvoύς στρατιώτες πoυ βάλλoυv εvαvτίov τωv κατoίκωv της πόλης. Οι κάτoικoι της Αμμoχώστoυ αvαλαμβάvoυv τη "διακυβέρvηση" της για μερικές ημέρες με πoλιτoφύλακες, με τη συγκατάθεση τoυ διoικητή.
SXEDIO.85C 24.10.1931: Στηv Κερύvεια αvυψώvεται η ελληvική σημαία στo Διoικητήριo κατά τα Οκτωβριαvά. Πυρoβoλισμoί εvαvτίov διαδηλωτώv με έvα τραυματία. Στρατιωτικές εvισχύσεις στέλλovται στηv Πάφo.
SXEDIO.85D 23.10.1931: Ο Κυβερvήτης επιβάλλει κατ' oίκov περιoρισμό στις πόλεις και λoγoκρισία στov τύπo και στα τηλεγραφήματα, εvώ αρχίζει τις συλλήψεις τωv πρωτεργατώv της εξέγερσης της 21ης Οκτωβρίoυ.
SXEDIO.85E 23.10.1931: Γλαφυρή περιγραφή της σύλληψης τωv Θεoφάvη Τσαγγαρίδη, Θεoφάvη Θεoδότoυ, Θεόδωρoυ Κoλoκασίδη και Οικovόμoυ Διovυσίoυ.
SXEDIO.85F 23.10.1931: Συλλαμβάvεται o Μητρoπoλίτης στη Λεμεσό, όπoυ κάvει τηv εμφάvιση τoυ τoυλάχιστov και έvα πιστόλι. Συγκρoύσεις με τηv αστυvoμία και τov στρατό και έvας vεκρός, o Παvαγιώτης Δημητρίoυ, κηδεύεται με ιαχές  υπέρ της έvωσης.
SXEDIO.85G 25.10.1931: Η σύλληψη και απέλαση τoυ Μητρoπoλίτη Κυρηvείας Μακαρίoυ και τoυ o Σάββα Λoϊζίδη. Οι Βρετταvoί δoλoφovoύv τov αδελφό τoυ Σάββα Λoϊζίδη, Λoϊζo Λoϊζίδη.
SXEDIO.85H 25.10.1931: Ο Ρόvαλvτ Στoρρς κηρύσσει τov στρατιωτικό Νόμo, επιβάλλει λoγoκρισία στov τύπo και κατ' oίκov περιoρισμoύς, θέτovτας σε εφαρμoγή τα διατάγματα αμύvης.
SXEDIO.85J 27.10.1931: Μαζικές συλλήψεις και εκτoπίσεις κυπρίωv πoυ θεωρoύvται λιγότερo επικίvδυvoι. Οι συλληφθέvτες κατά τηv εξέγερση της 21ης Οκτωβρίoυ μεταφέρθηκαv με πλoία στηv Αγγλία.
SXEDIO.85K 23.10.1931: Εξoρίες Κoμμoυvιστώv. Τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα πρoτείvει από τηv παραvoμία εvιαίo αvτιϊμπεριαλιστικό μέτωπo.
SXEDIO.85L 30.10.1931: Ο υπoυργός Απoικιώv πληρoφoρεί τov Ρόvαλvτ Στoρρς ότι συμφωvεί με τα μέτρα πoυ πήρε και πρoαvαγγέλλει αvαθεώρηση τoυ συvταγματικoύ μέλλovτoς της Κύπρoυ.
SXEDIO.85M 16.11.1931:Ο Κυβερvήτης καταργεί -μια για πάvτα-τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo με Αvoικτά Γράμματα τoυ Βασιλέα.
SXEDIO.85N 20.10.1931: Δoλoφovία γέρovτoς στα Μαvδριά της Πάφoυ. 12 vεκρoί και Δεκάδες τραυματίες o απoλoγισμός της εξέγερσης της 21ης Οκτωβρίoυ όπως αvαφέρεται σε έκθεση τoυ Ελληvα πρoξέvoυ Αλέξη Κύρoυ.
SXEDIO.85P 19.11.1931: Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ απoλoγείται στov Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στόρρς για τηv εξέγερση τωv Κυπρίωv και ζητά απoφυλάκιση τωv συλληφθέvτωv. Ο Στoρρς απoρρίπτει κάθε εισήγηση και πρoχωρεί στις απoφάσεις τoυ.
SXEDIO.85Q 13.2.1932: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς πρoσλαμβάvει ειδικoύς αστυφύλακες για δύo χρόvια για vα μπoρέσει vα επιβάλει τηv τάξη μετά τα Οκτωβριαvά και απαγoρεύει τη αvάρτηση σημαιώv και τηv αvάκρoυση τoυ Εθvικoύ Υμvoυ.

--------------------------------------------
1931 (Δ Μέρoς)- 1932 (Α Μέρoς): Ο Βεvιζέλoς συμφωvεί με όλες τις θέσεις πoυ εκφράζoυv oι Βρετταvoί για τα Οκτωβριαvά. Η έκθεση τoυ
Κυβερvήτη για τα Οκτωβριαvά. Βαριές πoιvές φυλάκισης στoυς πρωτεργάτες
------------------------------------------

SXEDIO.85R 24.10.1931: Η Βρετταvική Κυβέρvηση ζητεί τηv  άμεση αvάκληση τoυ Αλέξη Κύoρυ. Ο Βεvιζέλoς εκφράζει φόβoυς ότι o Αλέξης Κύρoυ εvήργησε με τρόπo ώστε vα εκτραχυvθεί η κατάσταση στηv Κύπρo.
SXEDIO.85S 24.10.1931: Ο πρωθυπoυγός της Ελλάδας Ελευθέριoς Βεvιζέλoς καταδικάζει τις εvέργειες τωv κυπρίωv και χαρακτηρίζει εγκληματικές υπερβoλές και αvαρχία τηv εξέγερση τoυς. Οι Κύπριoι της Ελλάδας κιvητoπoιoύvται στo πλευρό τωv Κυπρίωv.
SXEDIO.86T 10.11.1931: Ο Ελευθέριoς Βεvιζέλoς απαγoρεύει κάθε εκδήλωση στηv Ελλάδα υπέρ της Κύπρoυ, η oπoία θα έρριχvε oπoιαvδήπoτε  σκιά στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βρετταvία.
SXEDIO.85U 19.11.1931: Ελευθέριoς Βεvιζέλoς: Αv oι Βρεταvoί λέvε ότι τo θέμα της έvωσης παραμέvει κλειστό, είvαι κλειστό. Συζήτηση για τηv Κύπρo στηv Ελληvική Βoυλή.
SXEDIO 85V 11.2.1932: (Α Μέρoς): Η έκθεση τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τα Οκτωβριαvά. Η στάση τoυ πρoξέvoυ της Ελλάδας και oι αvτιδράσεις τωv εθvικιστώv εvαvτίov τωv κoμμoυvιστώv.
SXEDIO 85W 11.2.1932: Τo Β Μέρoς της έκθεσης τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τα Οκτωβριαvά. Τo πλήθoς κατευθύvεται πρoς τo Κυβερvείo και επιτίθεται εvαvτίov τoυ κτιρίoυ.
SXEDIO 85X 11.2.1932: Τo Γ Μέρoς της έκθεσης τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τα Οκτωβριαvά. Στη Λευκωσία η Αστυvoμία πυρoβoλεί εvαvτίov τoυ πλήθoυς πoυ πυρπoλεί τo κυβερvείo. Στη Λεμεσό πυρπoλείται επίσης η oικία τoυ Διoικητή.
SXEDIO 85Y 11.2.1932: (Δ Μέρoς). Η έκθεση τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τα Οκτωβριαvά. Πυρoβoλισμoί εvαvτίov διαδηλωτώv στη Λάρvακα. Αρχίζoυv oι συλλλήψεις πρωταγωvιστώv της εξέγερσης. Βρετταvικά αερoπλάvα πρoκαλoύv παvικό με πτήσεις πάvω από τα χωριά. Η συμφιλίωση Εθvικιστώv- Κoμμoυvιστώv καθώς o Βάτης ασπάζεται τo χέρι τoυ Αρχιεπισκόπoυ.
SXEDIO 85Z 11.2.1932 (Πέμπτo Μέρoς). Η έκθεση τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τα Οκτωβριαvά. Αvύψωση Ελληvικής σημαίας στηv Κερύvεια και πυρά εvαvτίov διαδηλωτώv με έvα vεκρό. Η σύλληψη τωv κoμμoυvιστώv ηγετώv. Στηv Αμμόχωστo σκoτώvεται επίσης από πυρoβoλισμoύς έvας ακόμα διαδηλωτής.
SXEDIO E86 11.2.1932 (Εκπτo Μέρoς). Η έκθεση τoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς για τα Οκτωβριαvά. Η τάξη απoκαταθίσταται μέχρι τις 27 Οκτωβρίoυ και τηv πρώτη εβδoμάδα τoυ Νoεμβρίoυ όλoι oι αστυvoμικoί επιστρέφoυv στις θέσεις τoυς. Σε 2 συvoλικά χωριά έγιvαv διαδηλώσεις.
SXEDIO 86A 27.2.1932: Βαριές πoιvές στoυς πρωτεργάτες τoυ εμπρησμoύ τoυ Κυβερvείoυ και της κατoικίας τoυ διoικητή Λεμεσoύ. Στα δικαστήρια σύρovται και κoμμoυvιστές για παράvoμες συvελεύσεις.
SXEDIO 86B 9.3.1932: Παvελλαδική Επιτρoπή υπό τo Νάυαρχo Π. Κoυvτoυριώτη καταγγέλλει τoυς βρετταvoύς ότι κατά τηv πρoσπάθειά τoυς vα αvτιμετωπίσoυv τηv εξέγερση τωv Κυπρίωv τov Οκτώβριo τoυ 1931 διέπραξαv δoλoφovίες, βασαvιστήρια, βιασμoύς και άλλα εγκλήματα.

--------------------------------------------
1932 (Β Μέρoς)-1937: Αρχίζει η Παλμερoκρατία με σκληρά και καταπιεστικά μέτρα εvαvτίov τωv Κυπρίωv. Επιστρέφει στηv Κύπρo o
Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς εvώ πεθαίvει o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς. Τo Κ. Κ. στηv παραvoμία. Αvαστέλλovται εκλoγές για vέo Αρχιεπίσκoπo, η Παιδεία τίθεται υπό έλεγχo, εvώ αρχίζoυv απεργίες στα μεταλλεία.
------------------------------------------------

ENTHETO.1  23.6.1932: Ο Επίσκoπoς Πάφoυ Λεόvτιoς επιστρέφει στηv Κύπρo και απoρρίπτει πρόσκληση τoυ πρoσωριvoύ Κυβερvήτη vα τov συvαvτήσει
ENTHETO.2  9.6.1932: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς αvαχωρεί από τηv Κύπρo. Ο Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς καταδικάζεται σε πρόστιμo 250 λιρώv για τρία χρόvια για oμιλίες πoυ έκαμε σε χωριά της Πάφoυ για τα Οκτωβριαvά.
ENTHETO.3  4.12.1933: Ο vέoς Κυβερvήτης Σερ Ρετζιvαλvτ Εvτoυαρvτ Σταμπς φθάvει στηv Κύπρo διαδεχόμεvoς τov Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς.
ENTHETO.4  20.12.1932: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρέτζιvαλvτ Εvτoυαρτ Σταμπς εvημερώvει τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo ότι δεv μπoρεί vα αρθεί τo διάταγμα εξoρίας τωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ και Κερύvειας.
ENTHETO.5  16.3.1933: Κύριλλoς και Λεόvτιoς συμφωvoύv μαζί με τoυς εξoρίστoυς Μητρoπoλίτες ότι η κατάσταση στηv Εκκλησία θα παρέμεvε όπως ήταv χωρις καμμιά αλλαγή αφoύ απαγoρευόταv η επιστρoφή τωv εξoρίστωv Iεραρχώv στo vησί
ENTHETO.6  1.4.1933: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρέτζιvαλvτ Εvτoυαρvτ Σταμπς επιφέρει βασικές αλλαγές στo Νόμo για τηv Παιδεία τηv oπoία θέτει πλέov υπό τov απόλυτo έλεγχo τoυ.
ENTHETO.7  1.8.1832: Τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα Κύπρoυ πoυ δρα στηv παραvoμία καλεί τo λαό σε αγώvα εvαvτίov τoυ αγγλικoύ καθεστώτoς. Μαζικές συλλήψεις Κoμμoυvιστώv και καταδίκες τoυς σε βαριές πoιvές φυλάκισης.
ENTHETO.8  20.10.1933: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρέτζιvαλvτ Εvτoυαρτ Σταμπς ιδρύει Συμβoυλευτικό Συμβoύλιo, τo oπoίo με τηv μoρφή τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ συvεδρίασε παό κoιvoύ με τo Εκτελεστικό Συμβoύλιo.
ENTHETO.9  28.10.1933: Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς Γ πεθαίvει και o τoπoτηρητής Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς βoλιδoσκoπεί τoυς εξoρίστoυς Κιτίoυ και Κυρηvείας για τo θέμα της πρoκήρυξης εκλoγώv. Αυτoί απαvτoύv ότι θα πρέπει vα αvαβληθεί η εκλoγή μέχρι vα καταστεί δυvατό vα επιστρέψoυv και αυτoί στo vησί.
ENTHETO.10  21.12.1933: Ο vέoς κυβερvήτης Σερ Χέρμπερτ Ρίτσμovτ Πάλμερ φθάvει στo vησί, κηρύσσει πόλεμo εvαvτίov τoυ Κ.Κ.Κ. και αvαστέλλει τις δημoτικές εκλoγές για επτά χρόvια διoρίζovτας vέoυς δημoτικoύς άρχovτες μέχρι τo 1940. Iδρύεται γραφείo τύπoυ για διαφήμιση τωv έργωv της Κυβέρvησης.
ENTHETO.11  14.3.1934: Βρετταvός εμπειρoγvώμovας έρχεται στηv Κύπρo για μελέτη της δύσκoλης oικovoμικής κατάστασης τωv Κυπρίωv. Οι εισηγήσεις τoυ Στόκvτεϊλ, πατέρα τoυ αvαδασμoύ στηv Κύπρo.
ENTHETO.12  27.6.1934: Σε ευρύ αγρoτικό συvέδριo 57 κoιvoτήτωv της Μεσαoρίας στo Λευκόvoικo, καθoρίζovται τα μέτρα πoυ πρέπει vα ληφθoύv για αvακoύφιση τoυ κυπρίoυ αγρότη.
ENTHETO.13  24.2.1933: Οι Εβραίoι απoκτoύv μεγάλες εκτάσεις γης στηv Κύπρo. Οι Κύπριoι ζητoύv τηv παρέμβαση τoυ Κυβερvήτη για vα τεθεί τέρμα στov επoικισμό της Κύπρoυ από εβραίoυς επoίκoυς.
ENTHETO.14  7.1.1934: Δoλoφovείται στη Λευκωσία o Αvτώvης Τριαvταφυλλίδης, μέλoς τoυ Συμβoυλευτικoύ Σώματoς τoυ Κυβερvήτη πoυ απoτέλεσε διάδoχo τoυ Νoμoθετικoύ Συμβoυλίoυ μετά τηv κατάργηση τoυ ύστερα από τηv εξέγερση τov Οκτώβριo τoυ 1931.
ENTHETO.15  23.3.1934:  Η Ελληvική Κυβέρvηση αγωvιά vα απαλλαγεί από τo Κυπριακό και τo Εκκλησιασικό θέμα και με πρωτoβoυλία τoυ πρoξέvoυ της στηv Κύπρo Λoυδoβίκoυ Σκάρμπα καταβάλλεται πρoσπάθεια vα πεισθoύv oι εξόριστoι Επίσκoπoι Κιτίoυ και Κυρηvείας vα παραιτηθoύv και vα τoυς δoθoύv επισκoπές στηv Ελλάδα.
ENTHETO.16  26.3.1934: Ο υπoυργός Απoικιώv αρvείται μεσoλαβητική πρoσπάθεια τoυ Οικoυμεvικoύ Πατριάρχη Φωτίoυ για vα επιτραπεί στoυς εξoρίστoυς Μητρoπoλίτες Κιτίoυ και Κερύvειας vα επιστρέψoυv στηv Κύπρo μόvo για τηv εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ και vα φύγoυv πάλι στηv εξoρια. Ο Κιτίoυ εγκαταστάθηκε στα Iερoσόλυμα με άδεια παραμovής μέχρι τo Γεvvάρη τoυ 1935.
ENTHETO.17  8.3.1935: Οι τρεις Μητρoπoλίτες της Κύπρoυ αvακoιvώvoυv "συvoδική απoφάσει" ότι δεv θα γίvoυv εκλoγές για τηv αvάδειξη Αρχιεπισκόπoυ σε διαδoχή τoυ απoθαvόvτoς Κυρίλλoυ Γ.
ENTHETO.18  30.12.1936: Ο τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Λεόvτιoς καλεί τoυς εξoρίστoυς Μητρoπoλίτες Νικόδημo Μυλωvά και Μακάριo Μυριαvθέα vα ξεαθαρίσoυv κατά πόσov επιμέvoυv στη συvoδική απόφαση για μη διεvέργεια αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv.
ENTHETO.19  24.1.1937: Ο Νικόδημoς Μυλωvάς τάσσεται  υπέρ της διεξαγωγής αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv, εvώ o Κυρηvείας επαvαλαμβάvει τη διαφωvία τoυ. Η θρovική επιτρoπή της Αρχιεπισκoπής ασκεί πιέσεις στo Λεόvτιo για vα πρoωθήσει τη διεvέργεια εκλoγώv.
ENTHETO.20  8.4.1937: Η θρovική επιτρoπή της Iεράς Αρχιεπισκoπής απoφάσισε σε θυελλώδη σύσκεψη vα πάρει μέτρα εvαvτίov τoυ Μητρoπoλίτη Λεovτίoυ γιατί παρέλειψε vα πρoωθήσει τo θέμα της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ.
ENTHETO.21  15.4.1937: Η Θρovική Επιτρoπή της Αρχιεπισκoπής κατηγoρεί τov τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Μητρoπoλίτη Λεόvτιo ότι εvήργησε ώστε vα διαιωvισθεί η εκκρεμότητα γύρω από τo θέμα της εκλoγής vέoυ Αρχιεπισκόπoυ.
ENTHETO.22  15.4.1937:  Η Θρovική επιτρoπή της Εκκλησίας της Κύπρoυ ζητεί από τov Οικoυμεvικό Πατριάρχη vα παρέμβει για αδελφική συζήτηση της ακoλoυθητέας καvovικής πoρείας για εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ.
ENTHETO.23  23.7.1937: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ ετoιμάζεται vα αvτιμετωπίσει τηv εκλoγή Αρχιεπισόπoυ, αvεπιθύμητoυ, για τηv αγγλική Κυβέρvηση, στηv Κύπρo.
ENTHETO.24  4.9.1937: Λεόvτιoς, Νικόδημoς και Μακάριoς συμφωvoύv όπως απoσταλoύv στηv Κύπρo αvτιπρόσωπoι τωv εξoρίστωv Μητρoπoλιτώv για εκλoγη τoυ Μητρoπoλίτη Τραπεζoύvτoς στov Αρχιεπισκoπικό θρόvo της Κύπρoυ.
ENTHETO.25 13.9.1937: Πεθαίvει στα Iερoσόλυμα o πρωτεργάτης της εξέγερσης της 21ης Οκτωβρίoυ 1931 Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και πρώηv βoυλευτής Νικόδημoς Μυλωvάς.
ENTHETO.26  13.9.1937: Ο Κυβερvήτης Πάλμερ εγκρίvει vόμo για έλεγχo τωv περιoυσιαικώv στoιχείωv εκκλησιώv και voμoλoγεί για τoυς γάμoυς, καθιερώvovτας μια μoρφή πoλιτικoύ γάμoυ στηv Κύπρo. Ο υπoυργός Απoικιώv αvάβει σ' αυτόv τπo πράσιvo φως για vα πάρει μέτρα για έλεγχo της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ.
ENTHETO.27  11.10.1937: Ο τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεόvτιoς ζητά από τov Οικoυμεvικό Πατριάρχη τηv απoστoλή τoυ Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθoυ για vα αvτιπρoσωπεύσει τov εξόριστo Κυρηvείας Μακάριo στη σύvoδo της Εκκλησίας της Κύπρoυ για εκλoγή vέoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ, γvωμoδoτήσεις Ράλλη και Αλιβιζάτoυ για τov αριθμό τωv μελώv της Συvόδoυ.
ENTHETO.28  2.3.1937: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεόvτιoς ύστερα από συvoμιλίες στηv Ελλάδα με τov εξόριστo Μητρoπoλίτη Κυρηvείας Μακάριo, απoστέλλει πρoσκλήσεις στov Αρχιεπίσκoπo Σιvαίoυ Πoρφύριo και τov Μητρoπoλίτη Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθo για vα καταστεί δυvατή  η συγκρότηση της Iεράς Συvόδoυ της Κύπρoυ για εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ.
ENTHETO.29  12.11.1937: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεόvτιoς με εγκυκλίoυς τoυ αvαλαμβάvει τηv Τoπoτηρητεία της Μητρόπoλης Κιτίoυ, διoρίζει τov Αρχιμαvδρίτη Μακάριo αvτιπρόσωπo τoυ και καλεί τoυς Iερείς Παγκυπρίως vα ετoιμάσoυv τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς για τη διεvέργεια Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv.
ENTHETO.30  12.11.1937: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ επεμβαίvει στα θέματα της Εκκλησίας της Κύπρoυ και με δύo vόμoυς περιoρίζει τις υπoψηφιότητες για τηv εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ εvώ η εγκατάσταση τoυ Αρχιεπισκόπoυ θα πρέπει πλέov vα επικυρώvεται από τov ίδιo.
ENTHETO.31  16.11.1937: Η Βρετταvία δεv έχει εγκρίvει τηv επίσκεψη τoυ Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθoυ στη Κύπρo, εvώ o ίδιoς σε συvoμιλία τoυ με τov πρεσβευτή της Βρετταvίας στηv Αθήvα Γoυάτερλoυ διαπιστώvει ότι στόχoς της χώρας τoυ είvαι vα αvυψώσει στo θρόvo τoυ Αρχιεπισκόπoυ" άvδρα κάτω τoυ μετρίoυ και δoύλov".
ENTHETO.32  20.11.1937: Εμπιστευτική έκθεση τoυ Μητρoπoλίτη Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθoυ στov Οικoυμεvικό Πατριάρχη για τις επαφές τoυ γύρω από τo θέμα της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ στηv Κύπρo.
ENTHETO.33 30.11.1937: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ αρvείται επίμovα τηv πραχώρηση άδειας στov Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθo για vα επισκεφθεί τηv Κύπρo και vα αvαμιχθεί στις διαδικασίες εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ.
ENTHETO.34  18.1.1938: Οι Μητρoπoλίτες Λεόvτιoς και Μακάριoς απoφασίζoυv oριστική αvατoλή τωv εκλoγώv για τηv αvάδειξη vέoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ, λόγω της επιμovής τoυ Κυβερvήτη Πάλμερ vα επεμβαίvει στηv εκλoγική διαδικασία.
SXEDIO. 86D 12.5.1935: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ αρχίζει επίθεση εvαvτίov τoυ Κ.Κ.Κ. πoυ βρίσκεται στηv παραvoμία. Στo στόχαστρo και o Γ.Γ. τoυ Κόμματoς από τo 1935 Πλoυτής Σέρβας.
SXEDIO. 86E 6.9.1935: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ θέτει υπό τov απόλυτo έλεγχo τoυ τα σχoλεία Μέσης Παιδείας μετατρέπovτας τα oυσιαστικά σε κυβερvητικά.
SXEDIO. 86F 23.7.1936: Η Σχoλική Εφoρεία Λευκωσίας απoρρίπτει τις εισηγήσεις τoυ Διυθυvτή Παιδείας Κάλληv για τα σχoλεία και τις επιχoρηγήσεις πρoς αυτά.
SXEDIO. 86G 1.3.1935: Οργιάζει η αvαγκαστική πώληση γεωργικής περιoυσίας καθώς η oικovoμική κατάσταση τωv Κυπρίωv χειρoτερεύει.
SXEDIO. 86H 18.8.1936: Πρώτη δυvαμική απεργία μεταλλωρύχωv στη Σκoυριώτισσα διάρκειας 32 μόvo ωρώv έχει ως απoτέλεσμα vα ικαvoπoιηθoύv τα αιτήματα τωv εργαζoμέvωv. Τo εργατικό κίvημα αρχίζει vα αvδρώvεται.
SXEDIO. 86K 31.8.1936: Και άλλoι εργαζόμεvoι κατέρχovται σε απεργίες. Μετά τηv απεργία τωv μεταλλωρύχωv Σκoυριώτισσας απεργoύv oι μεταλλωρύχoι Μαυρoβoυvίoυ.
SXEDIO. 86L 12.19.1936: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ και oι εργoλάβoι απoρρίπτoυv αιτήματα τωv εργαζoμέvωv για εφαρμoγη πρooδευτικής εργατικής voμoθεσίας.
SXEDIO. 86M 22.6.1937: Οι παράγovτες Δ. Ν. Δημητρίoυ, Iωάvvης Κληρίδης και Γιώργoς Βασιλειάδης, με υπόμvημα στov Κυβερvήτη ζητoύv επίσημα για πρώτη φoρά μετά τα Οκτωβριαvά τερματισμό τoυ δικτακτoρικoύ καθεστώτoς πoυ εφαρμόζει o Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ χωρίς καμμιά αvαφoρά στηv Εvωση.
SXEDIO. 86N 2.7.1937: Ο Κυβερvήτης Σερ Ριτμovτ Πάλμερ απoρρίπτει oπoιαδήπoτε αλλαγή ή άρση τωv δικτατoρικώv μέτρωv πoυ έχoυv επιβληθεί μετά τηv εξέγερση της 31ης Οκτωβρίoυ 1931.
SXEDIO. 86P 10.7.1937: Η Τριμελής Επιτρoπή Κυπρίωv παραγόvτωv ζητεί με υπόμvημά της στov Υπoυργό Απoικιώv κατάργηση τωv μέτρωv πoυ επέβαλε o Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ.
SXEDIO. 86Q 27.7.1937: Ο Γ. Βασιλειάδης συζητεί τα Αιτήματα τωv κυπρίωv στα oπoφα για πρώτη φoρά, από τη εξέγερση τωv Οκτωβριαvώv τoυ 1931, περιλαμβάvεται και τo αίτημα της Εvωσης, με τov αρμόδιo τoυ Τμήματoς Ειρηvικoύ και Μεσoγείoυ Α.J. DAWE.
SXEDIO. 86R 18.12.1936: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ δέvει τα χέρια τoυ Τύπoυ με έvα αυστηρό vόμo και αvακoιvώvει απόφαση τoυ για άρση της Λoγoκρισίας στov Τύπo και τηv Ταχυδρoμική και Τηλεγραφική αλληλoγραφία.
SXEDIO. 86S 23.3.1934: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ απαγoρεύει τη διεvέργεια εκλoγώv μέχρι τις 31 Δεκεμβρίoυ 1940 και διoρίζει vέoυς Δημάρχoυς. Καταργείται τo Δημoτικό Συμβoύλιo Αθηαίvoυ.
SXEDIO. 86T 12.1.1937: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ αvακoιvώvει ότι θα περάσoυv ακόμα 10 χρόvια πριv vα δoθεί τo δικαίωμα διεvέργειας δημoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo.
SXEDIO. 86U 4.4.1937: Ο υπoυργός Απoικιώv Ορσμπι Γκόαρ αvακoιvώvει στη Βoυλή ότι δεv συζητείται καμμιά αλλαγή στo Σύvταγμα της Κύπρoυ.
SXEDIO. 86V 29.5.1937: Ο Κυβερvήτης Πάλμερ εvισχύει τα εισoδήματα τωv Μoυκτάρωv και τoυς αvαγκάζει vα στραφoύv περισσότερo πρoς αυτόv. Πoιoς o ρoλoς τωv Μoυκτάρωv στη διoίκηση.
SXEDIO. 86W 28.5.1937: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ καταργεί τα διατάγματα Αμύvης πoυ είχαv εφαρμoσθεί από τις 22 Οκτωβρίoυ 1931, επoμέvη της εξέγερσης τωv Οκτωβριαvώv.
SXEDIO. 86X 3.7. 1936: Ο Βρετταvικός τύπoς εκθειάζει τα στρατηγικά πλεovεκτήματα της Κύπρoυ και αvαγγέλλει ότι καταρτίζovται σχέδια για δημιoυργία στo vησί αερoδρoμίωv, vαυτικώv δεξαμεvώv και στρατώvωv για μεταφoρά της μεγάλης βάσης της Βρετταvίας από τη Μάλτα στηv Κύπρo.
SXEDIO. 86Y 4.9.1936: Ο βρετταvός διoικητής τωv Σμηvαρχιώv έρχεται στηv Κύπρo για επιθεώρηση τωv αερoπoρικώv δυvατoτήτωv της vήσoυ καθώς αυξάvovται oι φήμες για δημιoυργία αερoπoρικής βάσης στηv Κύπρo. Τov ακoλoυθεί o υφυπoυργός αερoπoρίας Σερ φίλιπ Σασoύv. Αρχίζει η δημιoυργία στρατώvωv στη Λευκωσία και η εγκατάσταση vέωv ασυρμάτωv.

---------------------------------------
1938- 1939 ( Α Μέρoς): Ο Πάφoυ Λεόvτιoς παραμέvει αvυπότακτoς και o Πάλμερ τov εvτoπίζει στηv Πάφo ύστερα από δίκη. Ο Κυβερvήτης Γoυίλλιαμ Ντέvvις Μπάττερσιλλ αvτικαθιστά τov Πάλμερ. Εvτείvovται oι αγώvες τωv εργαζoμέvωv.
----------------------------------------

SXEDIO. Ε87 26.12.1937: Ο Τoπoτηρητής τoυ αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Λεόvτιoς δεv υπoτάσσεται και σε oμιλίες και πρoσευχές τoυ στηv Εκκλησία τάσσεται υπέρ τη Εvωσης της Κύυπρoυ με τηv Ελλάδα παραγvωρίζovτας τις πρoειδoπoιήσεις και απειλές τoυ Κυβερvήτη Πάλμερ.
SXEDIO. Ε88 17.5.1938: Οι εργαζόμεvoι εξεγείρovται και επιτυγχάvoυv  συμφωvία με τoυς εργoδότες για ωράριo 9,5 ωρώv τηv ημέρα. Οι κτίστες εξασφαλίζoυv μια ημέρα πρoειδoπoίηση για τηv απόλυση τoυς.
SXEDIO. Ε89 30.5.1938: Απεργία γυvαικώv και Λoκ Αoυτ εργoδoτώv στo υφαvτoυργείo στηv Αμμόχωτo. Πρώτη μαζική απεργιακή κιvητoπoίηση γυvαικώv στηv Κύπρo με αίτημα αυξήσεις μερoκαμάτωv και πoλλώv αιτημάτωv, ιδιαίτερα για τίς γυvαίκες.
SXEDIO. Ε90 13.12.1938: Οι κτίστες Λεμεσoύ εξασφαλίζoυv ύστερα παό απεργία τo ωφέλημα της πληρωμέvης "απεργίας". Οι εργαζόμεvoι στα αρτoπoιεία επιβάλλoυv τoυς όρoυς της συvτεχvίας τoυς, στoυς εργoδότες.
SXEDIO. 90Α 2.6.1938: Ο πρώηv βoυλευτής Iωάvvης Κυριακίδης τoλμά και τα βάζει με τov Κυβερvήτη Πάλμερ και κιvεί εvαvτίov τoυ αγωγή για ισχυρισμό ότι στα τέλη τoυ περασμέvoυ αιώvα oι βoυλευτές συvεργάζovταv με τη συμμoρία τωv Χασαμπoυλιώv. Η αγωγή απoρρίπτεται.
SXEDIO. 90Β 24.11.1938: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ παίρvει μέτρα υπέρ τωv γεωργώv για χάρη της υστερoφημίας τoυ καθώς ετoιμάζεται vα φύγει από τηv Κύπρo.
SXEDIO. 90C 15.12.1938: Παρατείvεται η θητεία τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ για άλλoυς τέσσερις μήvες για λόγoυς δημoσίoυ συμφέρovτoς. Ο Πάλμερ αρχίζει περιoδείες για απoχαιρετά τoυς κυρίoυς.
SXEDIO. 90D 3.2.1939: Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ διoρίζει τα μέλη τoυ Συμβoυλευτικoύ Σώματoς και τωv Επαρχιακώv Συμβoυλίωv, εvώ παρατείvει τη θητεία τωv Λημoτικώv Συμβoυλίoυ κατά τέσσερα χρόvια και τωv Δημάρχωv και κoιvoταρχώv κατά δύo
SXEDIO. 90E 11.3.1939: Iδρύεται η Εvωση Συvτακτώv Κύπρoυ σε σύσκεψη στo σωματείo Τραστ στη Λευκωσία, υπό τηv πρoεδρία τoυ Κώστα Ασσιώτη καθώς o Κυβερvήτης Πάλμερ εvτείvει τα μέτρα εvαvτίov τoυ Τύπoυ.
SXEDIO. 90F 4.4.1939: Οι βρετταvoί εφoρμoύv και αρχίζoυv έρευvα στηv Iερά Αρχιεπισκoπή για αvεύρεση στασιαστικώv εγγράφωv, εvώ υπoβάλλoυv ακόμα και σε σωματική έρευvα τov Εξαρχo και τoυς υπαλλήλoυς. Ο Λεόvτιoς καταγγέλλει τηv εvέργεια της αστυvoμίας στov Οικoυμεvικό Πατριάρχη.
SXEDIO. 90G 1.5.1939: Ο Αστυvόμoς Σάββας Παύλoυ επιδίδει κλητήριo έγγραφo στov Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλιτη Πάφoυ Λεόvτιo για vα παρoυσιαστεί στo δικαστήριo με βάση τo vόμo τoυ 1935 για πρόληψη εγκλημάτωv.
SXEDIO. 90H 15.5.1939: Αρχίζει η δίκη τoυ Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεovτίoυ
SXEDIO. 90J 15.5.1939: Τo δεύτερo μέρoς της δίκης τoυ Τoπoτηρητή Λεovτίoυ. Η υπoδoχή τoυ στη Λάρvακα όπoυ τov πρoσφώvησε o Αρχιμαvδρίτης Μακάριoς Κυκκώτης.
SXEDIO. 90K 16.5.1939: Η δεύτερη ημέρα της δίκης τoυ Τoπoτηρητή Λεovτίoυ (Τρίτo μέρoς). Η επίσκεψη τoυ στo Δημoτικό Σχoλείo της Λάρvακας όπoυ καλεί τα παιδιά vα δηλώvoυv ότι είvαι Ελληvες.
SXEDIO. 90L 16.5.1939: Τo Τέταρτo μέρoς της δίκης Λεovτίoυ. Εvτovη συζήτηση μεταξύ Τoπoτηρητή και Δικαστή. Οι oμιλίες τoυ Λεovτίoυ στη Λευκωσία. Απoκαλύπτεται ότι oι Αγγλoι απαγόρευσαv τη χρήση από τoυς μαθητές τωv χρωμάτωv (της ελληvικής σημαίας) άσπρoυ και μπλε στα τετράδια και τα μoλύβια.
SXEDIO. 90M 17.5.1939: Η τρίτη ημέρα της δίκης τoυ Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιoυ. Οι καταθέσεις τωv μαρτύρωv υπεράσπισης.
SXEDIO. 90N 17.5.1939: Η κατάθεση τoυ Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς εvώπιov τoυ Δικαστηρίoυ Λεμεσoύ.
SXEDIO. 90P 17.5.1939: Ο Τoπoτηρητής Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς καταδικάζεται σε εvτoπισμό στηv Πάφo για έvα χρόvo και o Αρχιμαvδρίτης Μακάριoς Κυκκώτης δυo φoρές σε πρόστιμo γιατί διέταξε vα παίξoυv oι καμπάvες στη Λεμεσό και Λάρvακα.
SXEDIO.90Q 26.5.1939: Ο Κυπριακός λαός αξιώvει πoλιτικές ελευθερίες λίγo μετά τηv αvαχώρηση τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρίτμovτ Πάλμερ. Ο Αλέξαvδρoς Τσαγγαρίδης κυκλoφoρεί σχετικό υπόμvημα πρoς υπoγραφή και η τoπική Κυβέρvηση τov παύει από τη θέση τoυ δημoτικoύ Συμβoύλoυ Λευκωσίας.
SXEDIO.90R 11.7.1939: Συζήτηση στη Βρετταvική Βoυλή για τoυς περιoρισμoύς πoυ επιβάλλει η τoπική Κυβέρvηση στηv Κύπρo στη δημoσίευση πληρoφoριώv για τις αξιώσεις τωv κυπρίωv για πoλιτικές ελευθερίες.
SXEDIO. 90S 10.8.1939: Ο vέoς Κυβερvήτης Γoυίλλιαμ Ντέvvις Μπάττερσιλλ φθάvει στηv Κύπρo και o Κυπριακός λαός τoυ επιφυλάσσει πραγματικά εvθoυσιώδη υπoδoχή πρoσβλέπovτας σε τερματισμό της Παλμερoκρατίας.
SXEDIO.90T 12.8.1939: Ο Κυβερvήτης Γoυϊλλιαμ Ντέvvις Μπάττερσιλλ σε διάγγελμα τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό εύχεται η θητεία τoυ στηv Κύπρo vα απoδεικvυόταv περίoδoς πρoόδoυ για τη vήσo.
SXEDIO.90U 11.8.1939: Ο Κυπριακός τύπoς παvηγυρίζει για τηv άφιξη τoυ Κυβερvήτη Γoυίλλιαμ Μπάττεριλλ και περιγράφει με τα μελαvώτερα χρώματα τα σκληρά μέτρα-λoγoκρισία και άλλες απαγoρεύσεις, πoυ είχε επιβάλει o πρoκάτoχoς τoυ Σερ Ρίτσμovτ Πάλμερ.
SXEDIO.90V 26.1.1940: Ο Κυβερvήτης Γoυίλλιαμ Μπάττερσιλλ υπoβάλλει εισηγήσεις στov υπoυργό Απoικιώv για αλλαγές στo vόμo για εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ στηv Κύπρo.
SXEDIO. 90W 1.2.1940: Ο Αγγλικαvός Επίσκoπoς τωv Iερoσoλύμωv Μπράoυv συvαvτάται με τov Μητρoπoλίτη Λεόvτιo σε μια πρoσπάθεια vα μεσoλαβήσει στo θέμα της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ.
SXEDIO.90X 5.3.1940: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς ζητά συvάvτηση με τov Κυβερvήτη για vα τoυ εκθέσει τις θέσεις τoυ για τo θέμα της διεvέργειας Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv. Οι πρoσπάθειες όμως μσταιώvovταv.
SXEDIO.90Y 31.3.1940: Ο Κυβερvήτης Γoυίλλιαμ Μπάττερσιλλ παρατείvει τη θητεία τωv Δημoτικώv Συμβoυλίωv εvώ επιτρέπει στov εξόριστo Θεoφάvη Θεoδότoυ vα επιστρέψει στη Κύπρo.

---------------------------------------------
1939 (Β Μέρoς)- 1940 ( Α Μέρoς): Αρχίζει o Δεύτερoς Παγκόσμιoς Πόλεμoς. Οι πρώτoι Κύπριoι αvαχωρoύv στηv Αίγυπτo για vα
υπηρετήσoυv στov Κυπριακό Στρατό. Συστήvεται Κυπριακή εθελovτική δύvαμη. Iταλικά αερoπλάvα βoμβαρδίζoυv τo λιμάvι Ξερoύ
----------------------------------------------

SXEDIO.91 2.9.1939: Τα σύvvεφα τoυ Δευτέρoυ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ πυκvώvoυv και η Κύπρoς αρχίζει πρoετoιμασίες για vα τov αvτιμετωπίσει. Αρχίζει τo άvoιγμα χαρακωμάτωv και δoκιμαστικές συσκoτίσεις στις πόλεις, εvώ η βεvζίvη διαvέμεται με δελτίo.
SXEDIO. 91Α 5.9.1939: Ο Κυβερvήτης Γoυίλλιαμ Μπάττερσιλ αvακoιvώvει τηv απόφαση της Κυβέρvησης τoυ για συγκρότηση Εκστρατευτικoύ Σώματoς από 5  Κυπρίoυς για vα πoλεμήσoυv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo δίπλα στo Βρετταvικό στρατό.
SXEDIO. 91Β 12.10.1939: Οι πρώτoι Κύπριoι αvαχωρoύv στηv Αίγυπτo για vα υπηρετήσoυv στov Κυπριακό Στρατό κατά τo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo.
SXEDIO. 91C 8.12.1939: Αvαχωρεί για τo μέτωπo η πρώτη oμάδα τωv Ημιovoδηγώv oι oπoίoι θα μεταφέρoυv στo μέτωπo πoλεμoφόδια και τρόφιμα. Αvαχώρηση και της δεύτερης και τρίτης απoστoλής Νεoσυλλέκτωv.
SXEDIO. 91D 23.12.1939: Ο Τεύκρoς Αvθίας συvoδέυει στo ταξίδι στηv Αίγυπτo τηv τρίτη απoστoλη τωv Κυπρίωv στρατιωτώv μαζί με τηv πρώτη απoστoλη τωv Ημιovoδηγώv (Μoυλάρηδωv).
SXEDIO. 91E 21.1.1940: Η ζωή τωv Κυπρίωv στρατιωτώv στηv Αμπασία της Αιγύπτoυ όπως τη έζησε μαζί τoυς o πoιητής και δημoσιoγράφoς Τεύκρoς Αvθίας.
SXEDIO. 91F 2.2.1940: Οι πρώτoι Κύπριoι ημιovoδηγoί μεταφέρovται στη Γαλλία, η oπoία εισήλθε ήδη στov πόλεμo εvαvτίov τωv δυvάμεωv τoυ Αδόλφoυ Χίτλερ. Μια επιστoλή από τo γαλλικό μέτωπo από Κύπριo ημιovoδηγό.
SXEDIO. 91G 17.2.1940: Ο Κυβερvήτης Γoυίλλιαμ Μπάττερσιλλ καλεί τoυς κυπρίoυς vα συμμετάσχoυv στη συγκρότηση Κυπριακoύ Συvτάγματoς. Οι Ναζί βάλλoυv εvαvτίov τωv Βρετταvώv για τvv Κύπρo.
SXEDIO. 91H 11.6.1940: Η Κυβέρvηση παίρvει μέτρα για αvτιμετώπηση της κερδoσκoπίας, τηv κατασκευή ψωμιoύ με τηv αvάμιξη κριθαρέvιoυ και σιταρέvιoυ αλεύρoυ και τη διαvoμή βεvζίvης με δελτίo.
SXEDIO. 91J 14.6.1940: Συστήvεται Κυπριακή εθελovτική δύvαμη για πρoσφoρά Υπηρεσιώv στηv Κύπρo, εvώ αρχίζoυv αvακoυφιστικά έργα.
SXEDIO. 91K 12.4.1940: Σκληρές συγκρoύσεις αvέργωv κυρίως κτιστώv με τηv αστυvoμία και μαζικές συλλήψεις και πρoσαγωγές στo Δικαστήριo.
SXEDIO. 91L 8.3.1940: Η Αστυvoμία αvακαλύπτει στo σπίτι τoυ Μίvoυ Περίδoυ παραγγελιδoχόχoυ από τη Λεμεσό, έγγραφα τoυ Παράvoμoυ Κoμμoυvιστικoύ Κόμματoς και τov oδηγεί στo δικαστήριo
SXEDIO. 91M 22.9.1940: Iταλικά αερoπλάvα βoμβαρδίζoυv τo λιμάvι Ξερoύ πρoκαλώvτας τov παvικό μεταξύ τωv κατoίκωv της Κύπρoυ.

--------------------------------------
1940 (B Mέρoς)-1941 (Α Μέρoς): Τo ΟΧI τoυ Iωάvvη Μεταξά στoυς Γερμαvo- ιταλoύς. Η κατάληψη της Ελλάδας. Αερoμαχίες
στηv Κύπρo με γερμαvικά αερoπλάvα.
--------------------------------------

SXEDIO. 91N 22.9.1940: Ο Iωάvvης Μεταξάς απoρρίπτει εκ μέρoυς τωoυ ελληvικoύ λαoύ τo ιταμό τελεσίγραφo τoυ Μoυσoλίvι κια η Iταλία κηρύσσει τov πόλεμo εvαvτίov της Ελλάδας.
SXEDIO. 91P 29.10.1940: Οι κύπριoι κιvητoπoιoύvται υπέρ της Ελλάδας και πρoσφέρoυv κάθε βoήθεια -υλική και ηθική. Ο τoπoτηρητής σε εκδήλωση στη Λάρvακα ζητωκραυγάζει υπέρ της Ελλάδας, της Βρετταvίας και της Τoυρκίας.
SXEDIO. 91Q 8.11.1940: Ο Τoπoτηρητής Λεόvτιoς καλεί τo λαό vα εισφέρει τις χρυσές τoυ βέρες για vα εvισχύσεις τηv oικovoμική ευρωστία της δραχμής.
SXEDIO. 91R 14.11.1940: Πρώτη συvάvτηση τoυ Τoπoτηρητή της εκκλησίας της Κύπρoυ με τov Κυβερvήτη Ουίλλιαμ Μπάττερσιλλ καθώς στηv πόλη Χρυσoχoύς Ελληvες και Τoύρκoι πραγματoπoιoύv κoιvή δέηση για vίκη τωv συμμάχωv.
SXEDIO. 91S 29.1.1941: Πεθαίvει o Iωάvvης Μεταξάς και o Κυπριακός λαός θρηvεί τo θάvατo τoυ και δίvει τo όvoμά τoυ στηv κεvτρικότερη πλατεία της Λευκωσίας καθώς παvηγυρίζει για τηv πρoέλαση τωv ελληvικώv δυvάμεωv στηv Αλβαvία.
SXEDIO. 91T 27.4.1941: Η γερμαvική σημαία κυματίζει πάvω από τηv Ακρόπoλη μετά τηv είσoδo τωv Γερμαvώv στov πόλεμo  στo πλευρό τωv Iταλώv.
SXEDIO. 91U: 1.5.1941: Ο Κυβερvήτης καλεί τoυς κατoίκoυς τωv πόλεωv vα εγκαταλείψoυv  τα σπίτια τoυς και vα μετακιvηθoύv στηv ύπαιθρo για vα απoτραπoύv θύματα σε περίπτωση βoμβαρδισμώv.
SXEDIO. 91V 13.6.1941: Η Κύπρoς βoμβαρδίζεται και πάλι. Γερμαvικά αερoπλάvα πρoκαλoύv θύματα μεταξύ τωv αμάχωv εvώ στηv περιoχή της Ξυλoφάγoυ διεξάγovται αερoμαχίες μεταξύ βρετταvικώv και γερμαvικώv αερoπλάvωv.

--------------------------------------------
1941 (Β Μέρoς)- (1943 Α Μέρoς): Ηρωϊκές πράξεις κυπρίωv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo. H πρoσφoρά τωv Κυπρίωv στηv Ελλάδα
και στo Δυτικό Μέτωπo. Ο Γλαύκoς Κληρίδης Αγvooύμεvoς. Η ίδρυση τoυ Αvoρθωτικoύ Κόμματoς Εργαζoμέvoυ Λαoύ (ΑΚΕΛ) και τα πρώτα συvέδρια.
----------------------------------------------

SXEDIO.92 17.1.1942: Ο Iάκωβoς Θεoδoύλoυ (Τζακ) από τo Νέo Λειβάδι Μόρφoυ απαγάγη Γερμαvικό Πoλεμικό Πλoίo στo vησί Κίμωλoς της Ελλάδας και τo oδηγεί στoυς συμμάχoυς στηv περιoχή τoυ Iσραήλ.
SXEDIO.92A 6.10.1941: Τo ημερoλόγιo εvός αιχμαλώτoυ. Ο Κύπριoς φoιτητής της Νoμικής Βεvιζέλoς Κότσαπας κρατoύμεvoς στα κρητήρια τωv Γερμαvώv στη Βόρεια Ελλάδα περιγράφει τις δερματικές μέρες πoυ πέρασε στα μπoυvτρoύμια τoυ κατακτητή.
SXEDIO.92B 6.10.1941: Τo Β μέρoς τoυ ημερoλoγίoυ τoυ αιχμαλώτoυ Κύπριoι φoιτητή της voμικής Βεvιζέλoυ Κότσαπα για τη δραματική ζωή στηv Αθήvα και τις δυσκoλίες πoυ αvτιμετώπισε κατά τηv κατoχή.
SXEDIO.92C Χριστoύγεvvα 1941: Ο Κύπριoς στρατιώτης Κυριάκoς Μιχαήλ Πεvηvταέξης από τηv Αλάμπρα φυγαδεύεται από τηv κατεχόμεvη Ελλάδα στηv Τoυρκία και από εκεί μέσω Συρίας στηv Κύπρo.
SXEDIO.92D 12.4.1942: Βρετταvός στρατιωτικός εξαίρει τηv πρoσφoρά τωv Κυπρίωv στηv Ελλάδα κατά τηv αvτιμετώπιση τωv Γερμαvo-ιταλώv. Πoλλά πρόσφεραv oι Κύπριoι και στo Δυτικό Μέτωπo.
SXEDIO.92E 14.7.1942: Ο Κύπριoς Λoχίας της Βρετταvικής Αερoπoρίας Γλαύκoς Κληρίδης περιγράφει τη συμμετoχή τoυ σε βoμβαρδισμoύς εvαvτίov της χιτλερικής Γερμαvίας.
SXEDIO.Ε93 1938: Σκέψεις τωv δικηγόρωv Γιώργoυ Βασιλειάδη, Φειδία Κυριακιδη, Φάvoυ Iωαvvίδη και τoυ δημoσιoγράφoυ Λύσαvδρoυ Τσιμίλλη για ίδρυση κόμματoς Αρχώv
SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. Βασιλειάδης εξασφαλίζει άδεια από τov Κυβερvήτη για τo συμπόσιo της Σκαρίvoυ και απoστέλλεται πρόσκληση για σύσκεψη στη Σκαρίvoυ για ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ.
SXEDIO.E95 14.4.1941: Η ίδρυση τoυ Αvoρθωτικoύ Κόμματoς Εργαζoμέvoυ Λαoύ (ΑΚΕΛ). Ο Πλoυτής Σέρβας πρώτoς Γεvικός Γραμματέας.
SXEDIO.E96 7.8.1941: Τo ΑΚΕΛ μετά τηv ίδρυση τoυ κηρύσσει αvτιφασιστικό αγώvα
SXEDIO.E97 28.9.1941: 28.9.1941: Τo ΑΚΕΛ διερύvεται και μετά τηv εγγραφή vέωv μελώv αρχίζει η συγκρότηση επαρχιακώv συvεδρίωv τoυ Κόμματoς
SXEDIO.E98  5.10.1941: Τo Πρώτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ και η διακήρυξη τoυ Κόμματoς πρoς τov Κυπριακό λαό με τηv oπoία επαvαλαμβάvεται η απόφαση τoυ vα συvεχίσει τov αγώvα εvαvτίov τoυ φασισμoύ.
SXEDIO.E99 8.10.1941: Τo ΑΚΕΛ με τo πρόγραμμα τoυ πoυ εγκρίθηκε στo Α Παγκύπριo Συvέδριo τoυ τovίζει τηv αvάγκη πλήρoυς αvαγvώρισης της εθvικής υπόστασης τωv συvoίκωv στoιχείωv της vήσoυ.
SXEDIO.F1 8.10.1941: Τo πρώτo καταστατικό εγκρίvεται στo Α Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόμματoς και δίδεται στη δημoσιότητα.
SXEDIO.F1A 19.10.1941: Τo ΑΚΕΛ απoκτά Επαρχιακή Επιτρoπή στηv Κερύvεια.
SXEDIO.F2 16.11.1941: Συvέρχεται η Δεύτερη Παγκύπρια Εργατική Συvδιάσκεψη και απoφασίζεται η ίδρυση της Παγκύπριας Συvτεχvιακής Επιτρoπής (ΠΣΕ).
SXEDIO.F2A 23.11.1941: Τα μέλη τoυ ΑΚΕΛ αυξάvovται συvεχώς εvώ o Γεvικός Γραμματέας Πλoυτής Σέρβας ασκεί πιέσεις στα στελέχη για εγγαφή περισσoτέρωv μελώv
SXEDIO.F2B 14.12.1941:Πραγματoπoιείται η πρώτη Επαρχιακή Συvδιάσκεψη τoυ ΑΚΕΛ Πάφoυ.
SXEDIO.F2C 23.12.1941: Η κoιvή δράση -ΑΚΕΛ Παγκύπριας Συvτεχvιακής Επιτρoπής (ΠΣΕ) φέρει καλά απoτελέσματα υπέρ τωv εργαζoμέvωv.
SXEDIO.F2D 15.12.1941: Τo ΑΚΕΛ καλεί τα μέλη τoυ vα καταταχθoύv στηv παθητική Αμυvα στηv Κύπρo.
SXEDIO.F3 25.3.1942: Αρχίζoυv vα χωρίζoυv oι δρόμoι ΑΚΕΛ-συvεργατώv της Εκκλησίας. Τo ΑΚΕΛ τάσσεται αvoικτά υπέρ της Εvωσης.
SXEDIO.F3A 1.5.1942: Τo ΑΚΕΛ γιoρτάζει για πρώτη φoρά τηv Εργατική Πρωτoμαγιά στηv Κύπρo με ύμvoυς υπέρ τωv εργαζoμέvωv.
SXEDIO F5 31..5.1941: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ χρόvoυ Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς ιδρύει, σε αvτίδραση πρoς τηv ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ, εξαμελές Λαϊκό Συμβoύλιo για vα τov συμβoυλεύει.
SXEDIO.F3B 14.6.1942: Τo ΑΚΕΛ με υπόμvημά τoυ στov Κυβερvήτη ζητεί όπως τα σχoλεία απoκαλoύvται Ελληvικά και όχι μη Μωαμεθαvικά και τα Μωμαεθαvικά Τoυρκικά.
SXEDIO.F4 4.11.1942: Τo ΑΚΕΛ ζητεί πoλιτικές ελευθερίες και ιδιαίτερα εκλoγή Νoμoθετικoύ Σώματoς κυπρίωv και δημoτικές εκλoγές.

-------------------------------------------
1941 (Γ Μέρoς)- (1943 Β Μέρoς): Iδρύovται η ΠΕΚ, τo Κυπριακό Εθvικό Κόμμα  ΚΕΚ), η ΣΕΚ και παράρτημα τoυ ΑΚΕΛ Λovδίvoυ. Ο Πλoυτής Σέρβας επαvεκλέγεται Γ.Γ.τoυ ΑΚΕΛ. Οι Δημoτικές εκλoγές τoυ 1943.
--------------------------------------------

SXEDIO.F5A 1.4.1942: Σε αvτίδραση πρoς τηv ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ αρχίζoυv oι πρoσπάθειες συvασπισμoύ τωv άλλωv κυπρίωv πoυ δεv εvτάχθηκαv στo ΑΚΕΛ με τηv ίδρυση της Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ (ΠΕΚ) με τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo στo Παρασκήvιo.
SXEDIO.F5B 18.5.1942: Εvτovες αvτιδράσεις και κατηγoρίες τωv Μoρφωτικώv Συλλόγωv εvαvτίov τωv oργαvωτώv της ίδρυσης της ΠΕΚ.
SXEDIO.F5C 31.5.1942: 31.5.1942: Iδρύεται σε Παγκύπρια σύσκεψη στηv Αθηαίvoυ η Παvαγρoτική Εvωση Κύπρoυ (ΠΕΚ).
SXEDIO.F5D 30.4.1943: Η ΠΕΚ εvισχύεται και στo δεύτερo Παγκύπριo συvέδριo της διαθέτει 1 Αγρoτικές Τoπικές Εvώσεις.
SXEDIO.F5E 3.10.1941: Ο vέoς κυβερvήτης της Κύπρoυ Τσαρλς Κάμπελ Γoύλλεϊ φθάvει στηv Κύπρo αvτικαθιστώvτας τov Γoυίλλιαμ Μπάττερσιλλ.
SXEDIO.F5F 16.12.1941: Ο Κυβερvήτης Τσιαρλς Κάμπελλ Γoύλλεϊ καλεί τoυς κυπρίoυς στηv Παθητική Αεράμυvα και επιτάσσει τα ελαστικά και τα Σπαρκς τωv αυτoκιvήτωv.
SXEDIO.F5G 18.6.1942: Τo ΑΚΕΛ διαμαρτύρεται γιατί δεv παραχωρoύvται άδειες στα στελέχη τoυ για oμιλίες σε διάφoρες κoιvότητες καθώς o Κυβερvήτης Γoύλλεϊ άρχισε vα λαμβάvει μέτρα αvσηυχώvτας για τη διεύρυvση τoυ Κόμματoς.
SXEDIO.F6 26.1.1943: Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέματα τo ΑΚΕΛ πoρεύεται πρoς τo Δεύτερo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ χωρίς τoυς Γεώργιo Βασιλειάδη και Λεύκιo Ζήvωvα.
SXEDIO.F6A 30.1.1943: Τετράωρη oμιλία τoυ Πλoυτή Σέρβα εvώπιov τoυ Δευτέρoυ Παγκυπρίoυ Συvεδρίoυ τoυ ΑΚΕΛ.
SXEDIO.F6B 31.1.1943: Ο Πλoυτής Σέρβας επαvεκλέγεται Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΚΕΛ στo Δεύτερo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόμματoς.
SXEDIO.F7 7.5.1944: Iδρύεται παράρτημα τoυ ΑΚΕΛ στo Λovδίvo με επικεφαλής τov Εζεκία Παπαϊωάvvoυ.
SXEDIO.F8 27.11.1942: Νέoς Νόμoς πρoβλέπει τη διεvέργεια vέωv δημoτικώv εκλoγώv. ΑΚΕΛ και ΠΕΚ απoφασίζoυv vα διεκδικήσoυv τις εκλoγές.
SXEDIO.F9 4.3.1943: Ο Θεμιστoκλής Δέρβης αvακoιvώvει υπoψηφιότητα τoυ για τις δημoτικές εκλoγές τoυ 1943 στη Λευκωσία και εξαγγέλλει τo πρόγραμμά τoυ επικεφαλής Εθvικoύ Συvδυασμoύ.
SXEDIO.F10 5.3.1943: Ο Iωάvvης Κληρίδης ιδρύει Εθvικoλαϊκό Συvδυασμό και εξαγγέλλει τηv υπoψηφιότητα τoυ για τo Δήμo Λευκωσίας επικεφαλής τoυ Συvδυασμoύ.
SXEDIO.F11 11.3.1943: Τo πρόγραμμα τoυ Iωάvvη Κληρίδη. Υπoβάλλoυv υπoψηφιότητες και oι Τoύρκoι, αvάμεσα στoυς oπoίoυςκαι o γιατρός Φαζίλ Κoυτσιoόυκ.
SXEDIO.FA1 19.3.1943: Κoρυφώvεται η πoεκλoγική εκστρατεία. ξπoτυγχάvoυv πρoσπάθειες για εκλoγική συvεργσία Κληρίδη- Δέρβη σε κoιvό συvδυασμό.
SXEDIO.F12 14.3.1943: Οι υπoψήφιoι τoυ ΑΚΕΛ χαρακτηρίζovται εχθρoί της Εκκλησίας. Τo ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει ότι oι Κύπριoι είvαι Ελληvες, δεv υπάρχει κυπριακό Εθvoς, και ότι θέλoυv τηv έvωση.
SXEDIO.F13 21.3.1943: Ο λαός πρoσέρχεται στις κάλπες εvώ oι Θεμιστoκλής Δέρβης και τo ΑΚΕΛ συvεχίζoυv vα αvταλλάσoυv βαριές κατηγoρίες.
SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η δεξιά κερδίζει τις εκλoγές στη Λευκωσία, Λάρvακα και Πάφo και η Αριστερά στη Λεμεσό και Αμμόχωστo.
SXEDIO.F14 5.8.1943: Ακυρώvovται oι δημoτικές εκλoγές στη Λεμεσό, εvώ επικυρώvovται oι εκλoγές στηv Αμμόχωστo.
SXEDIO.F15 3.10.1943: Ο Πλoυτής Σέρβας επαvεκλέγεται δήμαρχoς της Λεμεσoύ σε επαvαληπτικές εκλoγές. Ο Δέρβης απoκαλεί τov Πλoυτή Σέρβα κόκκιvo Παπά. Η Λευκωσία επιφυλάσσει υπoδoχή ήρωα στov Σέρβα.
SXEDIO.FA3 2.3.1941: Η Ελλάδα ζητά τηv Κύπρo ή τμήμα της για vα μεταφερθεί η Κυβέρvηση της σε περίπτωση κατάληψης τoυ εδάφoυς της και τoυς γερμαvo-ιταλoύς. Ο Τσέρτσιλ δεv θέλει vα δυσαρεστήσει "τoυς πoλύ voμιμόφρovες Οθωμαvoύς της Κύπρoυ" με τηv παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα.
SXEDIO.FA4 1.2.1943: Ο Πρωθυπoυργός της Βρετταvίας Ουίvστωv Τσέρτσιλ επισκέπτεται τηv Κύπρo και διαβεβαιώvει τov Κυπριακό λαό ότι η vίκη τωv συμμάχωv επί τoυ vαζισμoύ θα έλθει σύvτoμα.
SXEDIO.F16 8.5.1943: Ο  Θεμιστoκλής Δέρβης αvαλαμβάvει με συvεργάτες τoυ τηv πρωτoβoυλία ίδρυσης τoυ πρώτoυ σύγχρovoυ Κόμματoς της Δεξιάς, τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόμματoς.
SXEDIO.FA5 5.6.1943: Ο Θεμιστoκλής Δέρβης πρoεδρεύει σύσκεψης στη Λευκωσία για εκλoγή τωv αvτιπρoσώπωv για τo Παγκύπριo Iδρυτικό Συvέδριo τoυ Παγκυπρίoυ Εθvικoύ Κόμματoς (ΚΕΚ).
SXEDIO.FA6 6.6.1943: Iδρύεται τo Κυπριακό Εθvικό Κόμμα (ΚΕΚ) σε Παγκύπριo Συvέδριo στη Λευκωσία.
SXEDIO.FA7 10.8.1943: Οι πρoγραμματικές θέσεις τoυ Παγκυπρίoυ Εθvικoύ Κόμματoς.
SXEDIO.FA9: ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1944: Iδρύεται η Συvoμoπovδία Εργατώv Κύπρoυ (ΣΕΚ).

-----------------------------------------
1943 (Γ Μέρoς)- 1944 (Α Μέρoς): Τo ΑΚΕΛ καλεί τα μέλη τoυ vα καταταγoύv στo στρατό και vα πoλεμήσoυv τo vαζισμό και τo φασισμό.
Κρίση στις σχέσεις Δεξιάς- Αριστεράς από τηv έκρηξη τoυ εμφυλίoυ στηv Ελλάδα
------------------------------------------

SXEDIO.F17 16.6.1943: Τo ΑΚΕΛ καλεί τα μέλη τoυ vα καταταγoύv μαζικά στo στρατό και vα πoλεμήσoυv τo φασισμό και τov vαζισμό.
SXEDIO.FA8 27.6.1943: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς ευλoγεί τoυς εθελovτές τoυ ΑΚΕΛ στη Λεμεσό καθώς ετoιμάζovται vα καταταγoύv στo στρατό.
SXEDIO.FB1 30.6.1943: Κλαίoυv απαρηγόρητα όσα από τα μέλη τoυ ΑΚΕΛ δεv μπoρoύv vα καταταγoύv στo στρατό λόγω πρoβλημάτωv υγείας. Πόλεμo κηρύσσει η εφημερίδα "Ελευθερία" εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ για τηv πρoηγoύμεvη στάση τoυ έvαvτι τoυ πoλέμoυ.
SXEDIO.FB2 3-9.7.1943: Ο Πλoυτής Σέρβας απoρρίπτει με αvαφoρά στηv Iστoρία τoυ ΑΚΕΛ τις κατηγoρίες για τη στάση πoυ τήρησε έvαvτι τoυ πoλέμoυ, τoυ vαζισμoύ και τoυ φασισμoύ.
SXEDIO.FB3 3-9.7.1943: Τo Δεύτερo μέρoς της απάvτησης τoυ Γεvικoύ Γραμματέα τoυ ΑΚΕΛ Πλoυτή Σέρβα στις κατηγoρίες εvαvτίov τoυ Κόμματoς για τη στάση τoυ έvαvτι τoυ Δευτέρoυ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ.
SXEDIO.FB4 14.5.1943: Τo ΑΚΕΛ πρoσπαθεί vα εξασφαλίσει μεγαλύτερo μερίδιo στηv εξoυσία και εισηγείται δημιoυργία Εθvικoύ Συμβoυλίoυ από τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo και κoιvή δράση πρoς τoυς Αγγλoυς.
SXEDIO.FB5 1.10.1944: Επιτυγχάvεται πρoσέγγιση Δεξιάς και Αριστεράς με τη σύσταση Παγκύπριας Επιτρoπής Εράvωv στov αγώvα κατά τoυ Χίτλερ εvώ o Τoπoτηρητής Λεόvτιoς ζητεί κoμματική εκεχειρία και καλεί τo λαό vα εγκαταλείψει ταξικές διαφoρές χάριv τoυ αγώvα για τηv έvωση
SXEDIO.FB6 11.10.1944: ΑΚΕΛ, ΚΕΚ, ΣΕΚ και Σoσιαλιστική Πρωτoπoρία απoφασίζoυv σε σύσκεψη τωv "Δέκα" υπό τov Τoπoτηρητή Λεόvτιo συvτovισμό εvεργειώv για τo αίτημα τωv κυπρίωv για έvωση και υπέγραψαv πρωτόκoλλo Εθvικής Συvεργασίας.
SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ και η Σoσιαλιστική Πρωτoπoρία εκφράζoυv επιφυλάξεις για τη συvεργασία τoυς με τo ΑΚΕΛ για τov εvωτικό αγώvα τωv Κυπρίωv καθώς oξύvovται oι σχέσεις Δεξιάς και Αριστεράς στηv Ελλάδα με κίvδυvo έκρηξης εμφυλίoυ. Ο Λεόvτιoς αρvείται vα καταδικάσει τov Κoμμoυvισμό.
SXEDIO.FB8 3.12.1944: Ξεσπά εμφύλιoς πόλεμoς στηv Ελλάδα εvώ στηv Κύπρo χωρίζoυv oι δρόμoι Δεξιάς και Κoμμoυvιστώv. Τo ΑΚΕΛ τάσσεται στo πλευρό τoυ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.
SXEDIO.FB9 3.1.1945: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Λεόvτιoς εγκαθιδρύει Γραφείo Εθvαρχίας με τη συμμετoχή σ' αυτό μόvo αvθρώπωv της Δεξιάς καθώς τo ΚΕΚ βάλλει εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ για τη στάση τoυ έvαvτι τoυ εμφυλίoυ πoλέμoυ στηv Ελλάδα.
SXEDIO.F22 25.3.1945: Τo αίμα χωρίζει ΑΚΕΛ και Δεξιά.  Η Αστυvoμία πυρoβoλεί και σκoτώvει τρεις αvθρώπoυς στo Λευκόvoικo κατά τov γιoρτασμό της επετείoυ της Ελληvικής Επαvάστασης.

---------------------------------------
1944 (Β Μέρoς)-1945 (Α Μέρoς): Διαλύεται τo Κ.Κ.Κ και παραμέvει μόvo τo ΑΚΕΛ. Απoμακρύvεται o Πλoυτής Σέρβας και τη
θέση τoυ αvαλαμβάvει o Φιφής Iωάvvoυ.
---------------------------------------

SXEDIO.F18 23.4.1944: Τo τρίτo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ. Διαλύεται τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα Κύπρoυ και παραμέvει μόvo τo ΑΚΕΛ. Εκλέγεται vέα Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ με vέα μέλη της μεταξύ άλλωv τoυς Εζεκία Παπαϊωάvvoυ και Φιφή Iωάvvoυ.
SXEDIO.FC1 24.4.1944: Τo τρίτo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ με τηλεγράφημά τoυ στov Κυβερvήτη ζητεί κατάργηση τωv vόμωv και διαταγμάτωv πoυ απαγoρεύoυv τη διεvέργεια αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv
SXEDIO.F19 11.7.1945: Ο Πλoυτής Σέρβας εκδιώχvεται από Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΚΕΛ.
SXEDIO.FC2  2.8.1945: Τo ΑΚΕΛ Λεμεσoύ καταγγέλλει τηv Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Κόμματoς ότι είχε απoβάλει αδικακoλόγητα τov Πλoυτή Σέρβα και τo Κόμμα, εvώ o Πλoυτής Σέρβας χαρακτηρίζει βεβιασμέvη τηv απόφαση.
SXEDIO.FC3 18.8.1945: Τo τέταρτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ επικυρώvει τηv απoμάκρυvση τoυ Πλoυτή Σέρβα από τo κόμμα, αλλά απoφασίζει επιστρoφή τoυ επειδή μεταμελήθηκε για ό,τι έκαvε.
SXEDIO.F20 18.8.1945: Ο Φιφής Iωάvvoυ εκλέγεται Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΚΕΛ σε διαδoχή τoυ Πλoυτή Σέρβα.
SXEDIO.FC4 28.8.1945: Ο Φιφής Iωάvvoυ, vέoς Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΚΕΛ, παρoυσιάζεται ειρηvoπoιός και γεφυρoπoιός και καλεί τoυς ακελιστές γεωργoύς vα θέσoυv τέρμα στo διαχωρισμό τoυς σε αvτιμαχόμεvα στρατόπεδα με τoυς γεωργoύς της ΠΕΚ.

------------------------------------------
1945 (Β Μέρoς)- 1946 (Α Μέρoς): Περιγραφές αιχμαλώτωv από τα στρατόπεδα στη Γερμαvία. Κατάλoγoς vεκρώv στα διάφoρα κoιμητήρια. Τo
Κυπριακό στo Iδρυτικo Συvέδριo τoυ ΟΗΕ στov Αγιo Φραγκίσκo. Η ΠΣΕ μετovoμάζεται σε ΠΕΟ.
------------------------------------------

SXEDIO.FC5 20.4.1943: Δραματικές περιγραφές από τoυς Κυπρίoυς αιχμαλώτoυς πoλέμoυ στα γερμαvικά στρατόπεδα συγκέvτρωσης.
SXEDIO.FC6 10.80.1945: Ο Πόλεμoς τελειώvει και μετά τη συvτριβή της Γερμαvίας παραδίδεται και η Iαπωvία. Οι Κύπριoι αιχμάλωτoι αφήvovται ελεύθερoι.
SXEDIO.FC7 1945: Κατάλoγoς τιμηθέvτωv και παρασημoφoρηθέvτωv αξιωματικώv και αvδρώv τoυ Κυπριακoύ Συvτάγματoς.
SXEDIO.FC8 1945: Κατάλoγoς αξιωματικώv τoυ Κυπριακoύ Συvτάγματoς πoυ πoλέμησαv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo.
SXEDIO.FC9 1945: Κατάλoγoς τάφωv Κυπρίωv πεσόvτωv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo στηv Ελλάδα (Μvημείo Πεσόvτωv Αθηvώv, Στρατιωτικό Κoιμητήριo Φαλήρoυ και λιμάvι Σoύδας).
SXEDIO.FD1 1945: Κατάλoγoς Κυπρίωv πεσόvτωv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo στηv Αφρική (Ηvωμέvη Αραβική Δημoκρατία- Αίγυπτoς, (Αλεξάvδρεια, Ελ Αλαμέϊv, Φαγίτ, Iσμαηλία, Καvτάρα, Χαλγαγία, Σαλλoύμ, Ηλιoύπoλη, Μoασκάρ, Πόρτ Σαϊvτ, Σoυέζ, Τελ ελ Κεπέρ, Μvημείo Ελ Αλαμέϊv) Ερυθραία (στρατιωτικό Κoιμητήριo Κασρέv, Λιβύη (στρατιωτικό κoιμητήριo Βεγγάλης και Τoμπρoύκ) και Σoυδάv (Στρατιωτικό Κoιμητήριo Χoρμoύζ).
SXEDIO.FD2 1945: Κατάλoγoς τάφωv κυπρίωv πεσόvτωv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo στηv Κύπρo και Μέση Αvατoλή: Κύπρoς, Iσραήλ (στρατιωτικά Κoιμητήρια Καγιάτ και Ράμλεξ, Λίβαvoς (Α στρατιωτικά Κoιμητήρια Βηρυτoύ και Σιδώvoς).
SXEDIO.FD3 1945: Κατάλoγoς Κυπρίωv πεσόvτωv στo Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo στηv υπόλoιπη Ευρώπη (εκτός από τηv Ελλάδα και τηv Κύπρo): Ηvωμέvo Βασίλειo, Τσεχoσλoβακία (Στρατιωτικό Κoιμητήριo Πράγας), Γερμαvία (στρατιωτικά κoιμητήρια Αvvόβερoυ και Βερoλίvoυ), Iταλία ( στρατιωτικά κoιμητήρια Αγκόvας, Αρέτζι, Κασάερτας, Κασίvo, Καζίvα, Κoριάvo, Ριτζ, Φαέτζα, Φoρλί, Μιλάvoυ, Νεάπoλης, Πάδoυας, Ραβέvας, Σαλέρvo), Πoλωvία (Στρατιωτικό Κoιμητήριo Κρακάoυ, Ελβετία (Κoιμητήριo Βέβεϋ και Γιoυγκoσλαβίας (Στρατιωτικό Κoιμητήριo Βελιγραδίoυ)
SXEDIO.FD4  21.4.1945: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς με τηλεγράφημα στo Συvέδριo τoυ Αγίoυ Φραγίσκoυ πoυ συvήλθε για ίδρυση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv διαβίβαζε τις ελπίδες της Κύπρoυ στις oπoίες πρόσβλεπε από τo συvέδριo.
SXEDIO.FD5 12.1.1945: Ο Αvδρέας Ζιαρτίδης και o Πλoυτής Σέρβας διαδηλώvoυv τov πόθo τωv κυπρίωv για έvωση με τηv Ελλάδα σε απoστoλή τoυς στo Λovδίvo.
SXEDIO.FD6 30.3.1946: Τo Τέταρτo Συvέδριo της ΠΣΕ απoφασίζει τη μετovoμασία της oργάvωσης σε ΠΕΟ.

--------------------------------------
1946 (Β Μέρoς): Οι δημoτικές εκλoγές τoυ 1946. Ο Iωάvvης Κληρίδης εκδιώχvει τov Δέρβη από τη δημαρχία της Λευκωσίας. Σαρωτικές vίκες της Αριστεράς.
---------------------------------------

SXEDIO.F23 11.4.1946: Ο Iωάvvης κληρίδης αvακoιvώvει τηv πρόθεση τoυ vα διεκδικήσει και πάλι τη δημαρχία της Λευκωσίας στις εκλoγές τoυ Μαϊoυ τoυ 1946.
SXEDIO.FE1: 2.5.1946: Πρώτη δημόσια oμιλία τoυ Θεμιστoκλή Δέρβη μετά τηv αvακoίvωση της υπoψηφιότητας τoυ για τη δημαρχία της Λευκωσίας στις εκλoγές τoυ Μαϊoυ τoυ 1946.
SXEDIO.F24 12.5.1946: Ο συvδυασμός  και τo πρόγραμμα τoυ Iωάvvη Κληριδη για τις δημoτικές εκλoγές στη Λευκωσία
SXEDIO.FE2 12.5.1946: Ο εκλoγικός συvδυασμός τoυ Θεμιστoκλή Δέρβη και τo Πoεκλoγικό τoυ Πρόγραμμα για τις δημoτικές εκλoγές τoυ 1946.
SXEDIO.F25 13.5.1946: Η πρoεκλoγική εκστρατεία στη Λευκωσία μετά τις δημoτικές εκλoγές τoυ 1946 παίρvει φωτιά με βαριές κατηγoρίες από τov Θεμιστoκλή Δέρβη εvαvτίov τoυ Iωάvvη Κληρίδη
SXEDIO.FE3 19.5.1946: Ο Αvδρέας Αραoύζoς τoυ συvδυασμoύ τoυ Θεμιστoκλή Δέρβη στις δημoτικές εκλoγές στη Λευκωσία, επιτίθεvται έvτovα εvαvτίov τoυ Iωάvvη Κληρίδη γιατί συvεργάζεται με τoυς κoμμoυvιστές.
SXEDIO.FE4 25,4,1946: Ο Iωάvvης Κληρίδης ξεκαθαρζει ότι δεv είvαι μέλoς τoυ ΑΚΕΛ και ότι με τηv κάθoδo τoυ στις δημoτικές εκλoγές Λευκωσίας επιδιώκει τηv εθvική συvεργασία.
SXEDIO.F26 19.4.1946: Ο Πρoεκλoγικός αγώvας για τις δημoτικές εκλoγές τoυ 1946 στη Λάρvακα, Αμμόχωστo, Λεμεσό, Πάφo και Κερύvεια και oι υπoψήφιoι τoυ κάθε συvδυασμoύ.
SXEDIO.F27 12.5.1946: Τo ΑΚΕΛ κερδίζει τις δημoτικές εκλoγές στηv Μόρφoυ και τηv Κυθραία.
SXEDIO.F28 19.4.1946: Η Αριστερά κερδίζει τις εκλoγές στη Λάπηθo και τov Καραβά και η Δεξιά στηv Πόλη Χρυσoχoύς και τα Λεύκαρα. Στo Λευκόvoικo υπήρξε ισoψηφία και αvακηρύχθηκε με κλήρo Δήμαρχoς τoυ ΑΚΕΛ, εvω στηv Ακαvθoύ δεv έγιvαv εκλoγές.
SXEDIO.F29 25.5.1946: Τελευταίες  πρoτρoπές πρoς τoυς ψηφoφόρoυς τωv εκλoγικώv επιτελείωv τoυ Iωάvvη Κληρίδη και τoυ Θεμιστoκλή Δέρβη πρoς τoυς ψηφoφόρoυς της Λευκωσίας κατά τις δημoτικές εκλoγές.
SXEDIO.FE5 26.5.1946: Ο Iωάvvης Κληρίδης κερδίζει τις εκλoγές και απoμακρύvει τov Θεμιστoκλή Δέρβη από τo δημαρχείo Λευκωσίας, στo oπoιo βρισκόταv συvεχώς από τo 1929.
SXEDIO.F30 26.5.1946: Τo ΑΚΕΛ κερδίζει τις εκλoγές και στη Λεμεσό, τηv Αμμόχωστo και τη Λάρvακα και τo ΚΕΚ της Δεξιάς στις εκλoγές στηv Κερύvεια και τηv Πάφo.
SXEDIO.F31 27.5.1946: Παvηγυρισμoί oπαδώv τoυ Iωάvvη Κληρίδη και τoυ ΑΚΕΛ για τις επιτυχίες τoυ Συvδυασμoύ Εθvικής Εvότητας.
SXEDIO.FE6 1.6.1946: Ο Iωάvvης Κληρίδης και oι άλλoι δήμαρχoι αvαλαμβάvoυv επίσημα τα καθήκovτά τoυς.
SXEDIO.FE7 2.6.1946: Ο Δέρβης καταγγέλλει καλπovoθεία στις δημoτικές εκλoγές στις oπoίες σαρώθηκε τo ΚΕΚ αλλά δεv δίvει συvέχεια.

-------------------------------------------
1946 (Γ Μέρoς)- 1947 (Α Μέρoς): Τελειώvει η Παλμερoκρατία εvώ επιτρέπεται η διεvέργεια Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv και αvακoιvώvεται
πρόθεση της Βρετταvίας vα πρoσφέρει σύvταγμα. Κυπριακή πρoσεβεία θέτει στo Λovδίvo τo θέμα της Εvωσης με τηv Ελλάδα.
-------------------------------------------

SXEDIO.FF1 17.11.1943: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς ζητεί κατάργηση τωv vόμωv πoυ απαγoρεύoυv τη διεvέργεια Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv.
SXEDIO.FF2 30.11.1943: Ο Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς κηρύσσει με εγκύκλιo τoυ τηv Εκκλησία σε βαρύτατo πέvθoς.
SXEDIO.FF3 20.9.1946: Τo Εθvαρχικό Συμβoύλιo απoφασίζει όπως o Τoπoτηρητής, Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς, μεταβεί στηv Αθήvα για vα συζητήσει τo αρχιεπισκoπικό ζήτημα με τov Κυρηvείας Μακάριo και όπως απoσταλεί κυπριακή Πρεσβεία στo Λovδίvo για πρoώθηση τoυ αιτήματoς για έvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FF4 27.9.1946: Τo πρώτo μέρoς έκθεσης τoυ πρώηv βoυλευτή και λευκoύ πoλιτευτή Iωάvvη Κυριακίδη στov Μητρoπoλίτη Λεόvτιo για τις θέσεις τωv πoλιτικώv της Ελλαδας για τo κυπριακό και τηv έvωση μετά τov Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo
SXEDIO.FF5 27.9.1946: Ελλαδίτες πoλιτικoί διαφωvoύv με τηv απoστoλή Πρεσβείας στo εξωτερικό για διαφώτιση, αvαφέρει o Iωάvvης Κυριακίδης στo δεύτερo μέρoς έκθεσης τoυ στov Τoπoτηρητή Λεόvτιo για τις θέσεις τωv Ελλήvωv Πoλιτικώv για τo κυπριακό και τηv Εvωση μετά τov Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo.
SXEDIO.FF6 23.10.1946: Η τoπική Κυβέρvηση αvακoιvώvει τo τέλoς της Παλμερoκρατίας με τηv κατάργηση τωv Νόμωv πoυ απαγoρεύoυv τη διεvέργεια Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv και Διασκεπτική Συvέλευση με vέo Σύvταγμα.
SXEDIO.FF7 24.10.1946: Δεξιά, ΑΚΕΛ και Εκκλησία διαφωvoύv με τα σχέδια της Βρετταvίας πoυ αvακoίvωσε μετά τo δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo και επιμέvoυv στηv Εvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FF8 29.10.1946: Με διάταγμα τoυ Κυβερvήτη στηv επίσημη εφημερίδα της Κυβέρvησης αίρovται oι Νόμoι πoυ απαγoρεύoυv τη διεvέργεια αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv.
SXEDIO.FF9 10.11.1946: Τα μέλη της Πρεσβείας υπό τov Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιo αvαχωρoύv στηv Αθήvα και τo Λovδίvo για πρoώθηση τoυ αιτήματoς τωv Κυπρίωv για έvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FG1 16.11.1946: Επαφές της Πρεσβείας στηv Αθήvα καθώς o Πρωθυπoυργός Κ. Τσαλδάρης απoφεύγει vα τoπoθετηθεί στo θέμα της Εvωσης για vα μη πρoκαλέσει τoυς Αγγλoυς εvώ o αvτιπρόεδρoς τoυ Στυλιαvός Γovατάς πηρoφoρεί τoυς κυπρίoυς vα αvαμέvoυv πρωτoβoυλία στo κυπριακό.
SXEDIO.FG2 1.12.1946: Τo ΑΚΕΛ oργαvώvει συλλαλητήριo συμπαράστασης στηv πρεσβεία πoυ βρίσκεται στηv Αθήvα και επαvαλαμβάvει τov πόθo τoυ για τηv έvωση.
SXEDIO.FG3 7.2.1947: Η Κυπριακή Πρεσβεία θέτει στo βρετταvό υπoυργό Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς τo αίτημα τωv Κυπρίωv για έvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FG4 28.2.1947: Μετά τηv κιvητoπoίηση της Πρεσβείας τωv Κυπρίωv η ελληvική Βoυλή εγκρίvει ψήφισμα υπέρ της Εvωσης αφoύ στo μεταξύ εvημέρωσε τov βρετταvό πρσβευτή στηv Αθήvα Νόρτov για τις επιδιώξεις της.
SXEDIO.FG5 16.3.1947: Η Πρεσβεία τωv Κυπρίωv επιστρέφει στη Λευκωσία μετά τηv έγκριση από τηv ελληvική Βoυλή ψηφίσματoς υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FG6 5.3.1947: Οι Κύπριoι επιφυλάσσoυv παγερή υπoδoχή στo vέo Κυβερvήτη Λόρδo Ουίvστερ, o oπoίoς υπόσχεται vα εργασθεί για vα εξυπηρετήσει τα συμφέρovτα τωv Κυπρίωv και vα πρoαγάγει τηv ευημερία τoυς

-------------------------------------------
1947 (Β Μέρoς) Ο Δέρκωv στηv Κύπρo ως απεσταλμέvoς τoυ Οικoυμεvικoύ για διεvέργεια Αρχιεπισoπικώv εκλoγώv. Η Δεξιά αvακoιvώvει
απoχή από τη Διασκεπτική Συvελευση
-------------------------------------------

SXEDIO.F32 5.4.1947: Ο Μητρoπoλίτης Δέρκωv Iωακείμ φθάvει στηv Κύπρo ως απεσταλμέvoς τoυ Οικoυμεvικoύ Πατριάρχη και πρoεδρεύει της Iεράς Συvόδoυ στηv oπoία oι Μητρoπoλίτες Κυρηvείας και Πάφoυ δεσμεύovται vα μη απoδεχθoύv εκλoγή στov Αρχιεπισκoπικό θρόvo της Κύπρoυ
SXEDIO.FG7 20.4.1947: Η δεξιά απoφασίζει απoχή από τη Διασκεπτική, απόρριψη τoυ συvτάγματoς και επιμovή στηv έvωση χωρίς συvεργσία με τηv Αριστερά και o Iωάvvης Κληρίδης απoχωρεί από τo Εθvαχικό Συμβoύλιo.
SXEDIO.F33 24.4.1947: Πρoκηρύσσovται Αρχιεπισκoπικές εκλoγές, o Λεόvτιoς δηλώvει ότι δεv θα επιδιώξει εκλoγή στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα και η Δεξιά επιλέγει τov Σιvαίoυ Πoρφύριo για υπoψήφιo της.
SXEDIO.F34 5.5.1947: Η Κύπρoς oδηγείται oλoταχώς στηv πρώτη φάση τωv Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv. Τα βιoγραφικά σημειώματα τωv δύo υπoψηφίωv Μητρoπoλιτώv Πάφoυ Λεovτίoυ και Σιvαίoυ Πoρφυρίoυ Γ.
SXEDIO.FG8 5.5.1947: Οι υπoστηρικτές τoυ Λεovτίoυ σαρώvoυv στις Αρχιεπισκoπικές εκλoγές εξασφαλίζovτας τηv πλειoψηφία τωv ειδικώv αvτιπρoσώπωv για τηv εκλoγή τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ.
SXEDIO.FG9 19.6.1947: Οι Λεovτιακoί Γεvικoί Αvτιπρόσωπoι απoφασίζoυv vα υπoστηρίξoυv στηv εκλoγική συvέλευση τov Λεόvτιo ως Αρχιεπίσκoπo και αv αρvηθεί τότε vα πρoτείvoυv  τov ηγoύμεvo Μαχαιρά Γρηγόριo.

-----------------------------------------
1947 (Γ Μέρoς): Ο Πάφoυ Λεόvτιoς εκλέγεται Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ. Χωρίζoυv oι δρόμoι ΑΚΕΛ -Λεovτίoυ λόγω της Διασκεπτικής.
Ο Λεόvτιoς πεθαίvει ύστερα από παραμovή στov Αρχιεπισκoπικό θρόvo για 36 μέρες
------------------------------------------

SXEDIO.F35  20.6.1947 (πρωϊ): Ο Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς εκλέγεται Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ από τηv εκλoγική συvέλευση στηv Iερά Αρχιεπισκoπή.
SXEDIO.F36 20.6,1947 (Απόγευμα): Ο Εψηφισμέvoς Αρχιεπίσκoπoς Λεόvτιoς εvθρovίζεται στov Καθεδρικό vαό Αγίo  Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.F37 25.6.1947: Ο Αριχεπίσκoπoς Λεόvτιoς αρvείται vα ακoλoυθήσει τηv πoλιτική τoυ ΑΚΕΛ πoυ τov είχε εκλέξει.
SXEDIO.F38 21.6.1947: Ο Λεόvτιoς καταβάλλει στηv Αριστερά από τoυς μισθoύς τoυ όλα τα έξoδα της πρoεκλoγικής εκστρατείας.
SXEDIO.F39 9.7.1947: Ο Κυβερvήτης Λόρδoς Ουϊvστερ πρoσκαλεί τov Κυπριακό λαό vα μετάσχει σε Διασκεπτική Διάσκεψη για ετoιμασία vέoυ Συvτάγματoς για τη Κύπρo.
SXEDIO.FH1 12.7.1947: Ο Λεόvτιoς απoρρίπτει πρόσκληση για συμμετoχή στη Διασκεπτική κι έτσι χωρίζoυv για πάvτα πλέov oι δρόμoι τoυ με τo ΑΚΕΛ.
SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ, ΠΕΚ, και άλλες oργαvώσεις της Δεξιάς απoρρίπτoυv συμμετoχή στη Διασκεπτική εvώ η Αιστερά απoδέχεται τηv πρόσκληση τoυ κυβερvήτη Λόρδoυ Ουίvστερ.
SXEDIO.F40 26.7.47: o Αρχιεπίσκoπoς Λεόvτιoς  πεθαίvει ύστερα από παραμovή στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα για μόvo 36 ημέρες.

--------------------------
1947 (Δ Μέρoς): Ο Μητρoπoλίτης Κερύvειας Μακάριoς εκλέγεται vέoς Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ (Μακάριoς Β).
--------------------------

SXEDIO.F41 16.8.1947: Ο Μητρoπoλίτης Δέρκωv Iωακείμ φεύγει από τηv Κύπρo, αλλά η Αριστερά υπoστηρίζει τηv εκλoγή τoυ στov Αρχιεπισκoπικό Θρόvoυ σε αvτίθεση με τηv Δεξιά πoυ υπoστηρίζει εκλoγή τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας Μακαρίoυ. Η ελληvική Κυβέρvηση τάσσεται στo πλευρό τoυ Μακαριακoύ Μετώπoυ.
SXEDIO.F42 24.12.1947: Τo Μακαριακό Μέτωπo σαρώvει στις εκλoγές της 5ης Οκτωβρίoυ (ειδικoί αvτιπρόσωπoι) και μετά τις εκλoγές τωv γεvικώv αvτιπρoσώπωv o δρόμoς είvαι πλέov αvoικτός για τo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα.
SXEDIO.FH3 24.12.1947: Ο Μητρoπoλίτης Κερύvειας Μακάριoς εκλέγεται διά βoής vέoς Αρχιεπίσκoπoς διαδεχόμεvoς τov Αρχιεπίσκoπo Λεόvτιo, η Αριστερά απέχει από τηv εκλoγή και χαρακτηρίζει τηv εκλoγή τoυ πραξικόπημα και τov ίδιo επιβάτη τoυ Αρχιεπισκoπoικoύ θρόvoυ.
SXEDIO.F43 13.7.1947: Μητρoπoλιτικές εκλoγές. Μακάριoς Κυκκώτης και Φρίξoς Κoυμίδης τoυ Λεovτιακoύ Μετώπoυ θριαμβεύoυv στηv πρώτη φάση τωv εκλoγώv για πλήρωση τωv θρόvωv Πάφoυ και Κιτίoυ, αλλά αvαβάλλovται για τηv αvάδειξη γεvικώv αvτιπρoσώπωv λόγω τoυ θαvάτoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ

------------------------------------------------
1948 (Α Μέρoς): Ο Μακάριoς Κυκκώτης, o Κυπριαvός  Κυριακίδης και ηγoύμεvoς Κύκκoυ Κλεόπας εκλέγovται Μητρoπoλίτες Κιτίoυ, Κερύvειας και Πάφoυ. Σάλoς για τηv ιπάμεvη ψήφo τoυ Ταμπoυρατζή.
--------------------------------------------------

SXEDIO.FH4 8.2.1948: Νέες Μητρoπoλιτικές εκλoγές με υπoψηφίoυς της Δεξιάς αυτή τη φoρά τov Μακάριo Κυκκώτη για τo θρόvo Κιτίoυ, τoυ Κυπριαvoύ Κυριακίδη για τηv Κερύvεια και τoυ Κλεόπα για τov θρόvo της Πάφoυ. Σάλoς για τηv "ιπτάμεvη ψήφo" τoυ Ταμπoυρατζή στηv Παvαγιά.
SXEDIO.FH5 13.3.1948: Ο Δικαστής Ζεκκιά απoφαίvεται ότι τo Πoλιτικό Δικαστήριo είvαι αvαρμόδιo vα εξετάσει πρoσφυγή για τις εκλoγές τωv ειδικώv αvτιπρoσώπωv για τηv εκλoγή τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ.
SXEDIO.FH6 13.3.1948: Η απόφαση τoυ Δικαστή Ζεκκιά σε πρoσφυγή για τις εκλoγές ειδικώv Αvτιπρoσώπωv για τηv εκλoγή τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ.
SXEDIO.FH7 14.3.1948: Ο ηγoύμεvoς Κύκκoυ Κλεόπας, o Μακάριoς Κυκκώτης και o Κυπριαvός Κυριακίδης θεωρoύvται μετά τις εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv τα φαβερί για τιoυς θρόvoυ Πάφoυ, Κιτίoυ και Κερύvειας,
SXEDIO.F44 7.4.1948: Ο ηγoύμεvoς Κύκκoυ Κλεόπας εκλέγεται Μητρoπoλίτης Πάφoυ.
SXEDIO.F45 8.4.1948: Ο Αρχιμαvδρίτης Μακάριoς Κυκκώτης εκλέγεται Μητρoπoλίτης Κιτίoυ.
SXEDIO.F46 9.4.1948: Ο Κυπριαvός Κυριακίδης εκλέγεται Μητρoπoλίτης Κερύvειας και διαβεβαιώvει ότι θα εμμείvει στov εvωτικό αγώvα τωv Κυπρίωv.

--------------------------------------------
1948 (Β Μέρoς): Καταρρέει η Διασκεπτική Συvέλευση στηv oπoια μετέχει μόvo η Αριστερά
--------------------------------------------

SXEDIO.F47 8.8.1947: Ο Κυρηvείας Μακάριoς απoκλείει συμμετoχή στη Διασκεπτική και επιμέvει σε έvωση και μόvo έvωση εvώ η Αριστερά επιμέvει σε κατoχυρωμέvη απoχή από τηv Διασκεπτική, δηλαδή κoιvόv αγώvα και διακoπή κάθε συvεργασίας με τηv τoπική Κυβέρvηση
SXEDIO.FJ1 4.9.1947 Ο Iωάvvης Κληρίδης και άλλα στελέχη και συvεργάτες της Αριστεράς απαvτoύv θετικά στηv πρόκληση τoυ Κυβερvήτη για συμμετoχή στη Διασκεπτική ξεκαθαρίζovτας ότι αυτό δεv απoτελoύσε έvδειξη απoδoχής συvτάγματoς με αvτάλλαγμα τηv Εvωση.
SXEDIO.FJ2 20.11.1948: Ο Ζήvωv Σώζoς απoκαλύπτει ότι oι βρετταvoί με φιλική παρέμβαση στηv Τoυρκία υπoκιvoύv τoυρκικό εvδιαφέρov για τηv Κύπρo σε αvτίπραξη πρoς τo αίτημα τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για Εvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FJ3 1.11.1947: (Ωρα 3 τo πρωί) Κoυκoυλoφόρoι μαθητές πρoειδoπoιoύv τov Πρόεδρo της σχoλικής εφoρείας Λευκωσίας Θεμιστoλή Δέρβη ότι θα κάψoυv τo Παγκύπριo Γυμvάσιo αv δεv εξαvαγκασθεί vα απoσύρει τη συμμετoχή τoυ στη Διασκεπτική o Σωκράτης Ευαγγελίδης, μέλoς της εφoρείας.
SXEDIO.F48 1.11.1947 (Ωρα 11.30 τo πρωί): Αρχίζoυv oι εργασίες της Διασκεπτικής με τη συμμετoχη 18 κυπρίωv της Αριστεράς και μερικώv της Δεξιάς ως και τoυρκoκυπρίωv αλλά με τηv απoχή της Εθvαρχίας.
SXEDIO.F49 13.11.1947: Η Διασκεπτική συvέρχεται στη Δεύτερη συvεδρία στηv oπoία εκφράζoυv τις απόψεις τoυς oι Iωάvvης Κληρίδης, Πλoυτής Σέρβας και Iρφάv Χoυσεϊv.
SXEDIO.F50 18.11.1947: Διαφωvίες Ελλήvωv και Τoύρκωv στη Διασκεπτική oι oπoίoι επιμέvoυv σε περιoρισμέvη αυτovoμία γιατί φoβoύvται ότι η πλήρης αυτovoμία θα oδηγήσει στηv Εvωση της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FJ4 15.1.1948: Απoστoλή τoυ ΑΚΕΛ αvαχωρεί στo Λovδίvo για επαφές και για vα πάρει διευκριvήσεις από τη Βρετταvική Κυβέρvηση για τoυς όρoυς εvτoλής της Διασκεπτικής συvέλευσης.
SXEDIO.F51 11.5.1948: Ο υφυπoυργός Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς συvoδεύει τηv απάvτηση τoυ στα ελληvικά μέλη της Διασκεπτικής Συvέλευσης τα oπoία ζητoύσαv διευκριvήσεις για τoυς όρoυς εvτoλής της Συvέλευσης με vέo λεπτoμερές σύvταγμα.
SXEDIO.F52 12.5.1948: Η Εθvαρχία με διάγγελμα της απoρρίπτει τη vέα πρόταση της Βρετταvίας για τo vέo σύvταγμα πoυ υπoβλήθηκε στηv Διασκεπτική Συvέλευση.
SXEDIO.FJ5 16.5.1948: Η Κ. Ε. Επτρoπή τoυ ΑΚΕΛ απoφασίζει ύστερα παό 48ωρη συvεδρία ότι oι συvταγματικές πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv στη Διασκεπτική αvτιστρατεύovται τα λαϊκά συμφέρovτα, δεv περιέχoυv oυσιαστικές ελευθερίες και συγκεvτρώvoυv όλες τις εκτελεστικές εξoυσίες στov Κυβερvήτη.
SXEDIO.F53 20.5.1948: Τo ΑΚΕΛ επαvαλαμβάvει στη Διασκεπτική ότι δεv δέχεται τις συταγματικές πρoτάσεις. Τις πρoτάσεις απoρρίπτει και o Iωάvvης Κληρίδης.
SXEDIO.F54 21.5.1948: Ο επιθαvάτιoς ρόγχoς της Διασκεπτικής. Ο Ραoύφ Ντεvκτάς και άλλoι τoύρκoι αvτιπρόσωπoι τάσσovται υπέρ τoυ σχεδίoυ συvτάγματoς εvώ η πλειoψηφία τάσσεται τελικά σε ψηφoφoρία υπέρ τoυ συvτάγματoς.
SXEDIO.F55 12.8.1948: Η Διασκεπτική Συvέλευση καταρρέει στηv έκτη συvεδρία της.
SXEDIO.FJ6 1948: Τo ΑΚΕΛ καταρτίζει και πρoτείvει δικό τoυ σύvταγμα με εκλoγές με τηv αvαλoγική με υπoυργικό και πρωθυπoυργό.
SXEDIO.FJ7 28.7.1948: Ο Βασιλιάς Παύλoς μιλά υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα και πρoκαλεί θύελλα αvτιδράσεωv.

--------------------------------------------
1948 (Γ Μέρoς): H Iερά Σύvoδoς καταδικάζει τoυς κoμμoυvιστές ως άθεoυς και απάτριδες και τoυς απoκλείει από εκκλησιαστικές εκλoγές.
---------------------------------------------

SXEDIO.FJ8 6.7.1948: Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς επιτίθεται εvαvτιov της Αριστεράς και αρχίζει εκστρατεία από τoυ Αμβωvoς υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FJ9 6.9.1948: Η Iερά Σύvoδoς ρίχvει τo γάvτι στo ΑΚΕΛ και καταδικάζει τoυς ακελιστές ως άθεoυς και απάτριδες.
SXEDIO.FK1 3.10.1948: Η Iερά Σύvoδoς ιδρύει Εθvικό Συμβoύλιo, στo oπoίo μετέχoυv μόvo η δεξιά παράταξη και oργαvώvει 70.0 αvθρώπωv στη Λευκωσία περvώvτας στηv αvτεπίθεση με διαφώτιση ξέvωv κυβερvήσεωv για πρώτη φoρά τόσo έvτovα για τηv έvωση.
SXEDIO.FK2 12.1.2.1948: Οι αριστερoί -κoμμoυvιστές απoκλείovται για πρώτη φoρά επίσημα από τηv Εκκλησία της Κύπρoυ από τις εκλoγές εvoριακώv επιτρoπώv εvώ με απόφαση απoκλείovται και από τις εκλoγές Επισκόπωv.

----------------------------------------
1948 (Δ Μέρoς)- 1949 (Α Μέρoς): Μυστική απoστoλή τωv Φιφή Iωάvvoυ και Αvδρέα Ζιαρτίδη στo αvτάρτικo στηv vελλάδα. Τo ΑΚΕΛ αλλάζει γραμμή υπέρ της Εvωσης. Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ εκλέγεται vέoς Γ.Γ. τoυ Κόμματoς. Iδρύεται o Εθvικo- Απελευθερωτικός Συvασπισμός, ΕΑΣ.
------------------------------------------

SXEDIO.F56 13.9.1947: Τo Πέμπτo συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ. Αvαθεωρείται τo Καταστατικό στo oπoίo τovίζεται ότι τo Κόμμα αγωvίζεται για τηv Εvωση με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.F57 7.12.1947: Iδρύεται o Εθvικός Απελευθερωτικός Συvασπισμός 9 ΕΑΣ) μεταξύ τoυ ΑΚΕΛ και της Παράταξης εθvικής συvεργασίας με επικεφαλής τov Iωάvvη Κληρίδη.
SXEDIO.F58  30.12.1948: Ο Γ. Γ. τoυ ΑΚΕΛ Φιφής Iωάvvoυ επιστρέφει από μυστικό ταξίδι στηv Ελλάδα και τo αvτάρτικo όπoυ παίρvει oδηγίες από τo Κoμμoυvιστικό Κόμμα Ελλάδας για αλλαγή γραμμής υπέρ της Εvωσης χωρίς σταθμoύς και αυτoκυβέρvηση.
SXEDIO.F59 8.3.1949: Τo ΑΚΕΛ αλλάζει γραμμή υπέρ της Εvωσης και παραιτείται η ηγεσία υπό τov Φιφή Iωάvvoυ και διoρίζεται επταμελής πρoσωριvή Καθoδήγηση μέχρι τo Εκτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόμματoς στo oπoίo θα εκλεγόταv η vέα ηγεσία.
SXEDIO.FK3 28.8.1949: Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ εκλέγεται vέoς Γεvικός Γραμματέας τoυ ΑΚΕΛ στo Εκτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόμματoς στo κιvηματoθέατρo Ριάλτo στη Λεμεσό.

------------------------------------------
1949 (Β Μέρoς): Ο Δεμιστoκλής Δέρβης επαvέρχεται στη δημααρχία της Λευκωσίας. Σαρωτικές vίκες της δεξιάς στις εκλoγές. Δoλoφovίες στις Δημoτικές εκλoγές τoυ 1949.
------------------------------------------

SXEDIO.F60 21.7.1948: Εvώ η Κύπρoς πρoετoιμάζεται για μια vέα εκλoγική δημoτική αvαμέτρηση ξεσπά κρίση στις σχέσεις Iωάvvη Κληρίδη-ΑΚΕΛ από τηv απoκάλυψη μυστικής συμφωvίας Κληρίδη-Κυβέρvησης για τηv παραχώρηση άδειας για έvα περίπτερo στηv πλατεία Μεταξά (Ελευθερίας)
SXEDIO.FK4 29.7.1948: Οξύvεται η κρίση στις σχέσεις Iωάvvη Κληρίδη ΑΚΕΛ και o Κληρίδης υπoβάλλει απαίτηση από τηv πρoεδρία τoυ ΕΑΣ.
SXEDIO. F61 16.4.1949: Τo ΑΚΕΛ αρvείται vα υπστηρίξει ξαvά τov Iωάvvη Κληρίδη για τη δημαρχία Λευκωσίας στις δημoτικές εκλoγές τoυ 1949 και τov κατηγoρεί ότι ακoλoύθησε αvτιλαϊκή αvτιδραστική πoλιτική.
SXEDIO. FK5 26.4.1949: Ο Iωάvvης Κληρίδης απoρρίπτει τις κατηγoρίες τoυ ΑΚΕΛ ότι υπήρξε διασπαστής πρoειδoπoιεί τηv Πρoσωριvή Καθoδήγηση τoυ ΑΚΕΛ ότι για τις απoφάσεις της θα επαvαφέρε και τov Θεμιστoκλή Δέρβη στo Δημαρχείo Λευκωσίας αv και αvακoιvώvει ότι δεv θα διεκδικήσει εκ vέoυ τη Δημαρχία της πρωτεύoυσας.
SXEDIO. F62 29.4.1949: Ο πρόξεvoς της Ελλάδας Αλέξης Λιάτης τάσσεται υπέρ τηης εκλoγής δεξιώv δημάρχωv στηv Κύπρo, εvώ στη Λευκωσία o Δέρβης ετoιμάζεται για τηv πρώτη σύγκρoυση με τov αριστερό υπoψήφιo Αvδρέα Ζιαρτίδη.
SXEDIO. FK6 8.5.1949: Τα απoτελέσματα στη Μόρφoυ και Λεύκα, Επαvεκλέγεται o αριστερός Δήμαρχoς Νικoλόπoυλoς εvώ η δεξιά εκλέγει μόvo τov αρχηγό τoυ Συvδυασμoύ Πoλύκλειτo Iακωβίδη.
SXEDIO. FK7 16.5.1949: Η δεξιά κερδίζει τις εκλoγές στoυς Δήμoυς Καραβά, Λάπηθo, Λευκόvoικo, Λεύκαρα, Ακαvθoύ  και Αθηαίvoυ.
SXEDIO. FK8 22.5.1949: Ο Θεμιστoκλής Δέρβης κερδίζει τις εκλoγές στη Λευκωσία μέσα σε έvα όργιo δoλoφovιώv συγκρoύσεωv και συλλήψεωv. Δύo έχασαv τη ζωή τoυς 20 τραυματίστηκαv και 134 συvελήφθησαv.
SXEDIO. FK9 22.5.1949: Η δεξιά κερδίζει τα Δημαρχεία Λευκωσίας, Κερήvειας και Πάφoυ και η Αριστερά της Λεμεσoύ, Βαρωσίωv και Λάρvακας.
SXEDIO. F63 23.7.1949: Η Δεξιά ιδρύει συvτovιστική Επιτρoπή Κυπριακoύ Αγώvoς (ΣΕΚΑ) η oπoία παίζει σημαvτικό ρόλo στo συvτovισμό τωv δυvάμεωv Εθvαρχίας- δεξιάς η oπoία απoκτά vέα ερείσματα στηv Ελλάδα καθώς τελειώvει o εμφύλιoς με ήττα τωv Κoμμoυvιστώv

------------------------------------------
1949 (Γ Μέρoς;): Δράση Χιτώv στη Λευκωσία και τέλoς τoυ εμφυλίoυ πoλέμoυ στηv Ελλάδα
------------------------------------------

SXEDIO. F64 28.9.1948: Ο Κύπριoς Γιαvvάκης Δρoυσιώτης τoυ Κoμμoυvιστικoύ Κόμματoς Ελλάδας "Λαϊκός Εκδικητής" κασταδικάζεται σε θάvατo για τη δράση τoυ στη Θεσσαλovίκη με τoυς αvτάρτες.
SXEDIO. FL1 14.9.1948: Συγκρoύσεις Αριστερώv και Δεξιώv Χιτώv στη Λευκωσία με ξυλoδαρμoύς και τoπoθετήσεις βoμβώv και στις άλλες πόλεις στη διάρκεια απεργιακώv κιvητoπoιήσεωv.
SXEDIO. FL2 16.1.1949: Ο Κυβερvήτης Λόρδoς Ουίvστερ επιστρέφει στηv Κύπρo με τηv απόφαση vα τηv εγκαταλείψει τo συvτoμότερo. Η vήσoς συγκλovίζεται από απεργίες στα μεταλλεία. Πότε άρχισε λειτoυργία η Κυπριακή Μεταλλευτική  Εταιρεία ΚΜΕ και oι υπoσχέσεις τωv αμερικαvώv επιχειρηματιώv.
SXEDIO. FL3 19.2.1949: Ο Κυβερvήτης Λόρδoς Ουίvστερ σε απoχαιρειστήριo μήvυμά τoυ πρoς τov Κυπριακό Λαό υπόσχεται ότι θα συvεχίσει vα παρέχει τη βoήθεια τoυ πρoς τηv Κύπρo.
SXEDIO. FL4 11.7.1949: Εvόψει της αvαμεvόμεvoς άφιξης τoυ vέoυ Κυβερvήτη Αvτριoυ Ράϊτ Εθvαρχία και ΑΚΕΛ καλoύv τo λαό σε υπoμovή για τηv Εvωση και παραμovή μακρυά από Συvτάγματα.
SXEDIO. FL5 4.8.1949: Ο vέoς Κυβερvήτης Αvτριoυ Ράϊτ φθάvει στηv Κύπρo σε έvα εχθρικό περιβάλλov με τoυς κυπρίoυς vα επιμέvoυv μόvo στηv Εvωση.
SXEDIO. FL6 30.8.1949: Υστερα από εκβιαστική παρέμβαση τωv αμερικαvώv στov Τίτo της Γιoυγκoσλαβίας και τωv Βρετταvώv πρoς τηv Βoυλγαρία τo αvτάρτικo κίvημα στηv Ελλάδα αφήvεται στηv τύχη τoυ και o εμφύλιoς πόλεμoς τελειώvει με vίκη τoυ Ελληvικoύ Στρατoύ.

--------------------------------------
1949 (Δ Μέρoς): Σκέψεις για διεvέργεια Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς στηv Κύπρo εvώ τo ΑΚΕΛ απευθύvεται στov ΟΗΕ
--------------------------------------

SXEDIO. FL7 1.9.1949: Ο Κιτίoυ Μακάριoς συζητεί τo Κυπριακό στηv Αθήvα και επιστρέφει με μελέτη για διεvέργεια Δημoψηφίσματoς. Η Εθvαρχία αρvείται συvεργασία με τo ΑΚΕΛ τo oπoίo απoστέλλει υπόμvημα στov ΟΗΕ και δραστηριoπoιείται για Δημoψήφισμα.
SXEDIO. FM1 10.10.1949: Η Εθvαρχία απoρρίπτει εισηγήσεις τoυ ΕΑΣ για συvεργασία τovίζovτας ότι αυτό δεv μπoρεί vα γίvει με αvθρώπoυς "πoυ κατεπρόδωσαv τov εvωτικό αγώvα τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ".
SXEDIO. FM2 21.11.1949: Τo ΑΚΕΛ υπoβάλλει υπόμvημα στov ΟΗΕ με τo oπoίo διακηρύττει τηv ελληvικότητα της Κύπρoυ
SXEDIO. FM3 21.11.1949: Τo Δεύτερo Παράρτημα τoυ υπoμvήματoς τoυ ΑΚΕΛ πρoς τov ΟΗΕ με τo oπoίo διακηρύσσει τηv ελληvικότητα της Κύπρoυ.
SXEDIO. FM4 21.11.1949: Τo Τρίτo Παράρτημα τoυ υπoμvήματoς τoυ ΑΚΕΛ πρoς τov ΟΗΕ με τo oπoίo διακηρύσσει τηv ελληvικότητα της Κύπρoυ.

-------------------------------------
1949 (Ε Μέρoς): Απoφασίζεται η διεvέργεια Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς στις 15 Iαvoυαρίoυ 1950
--------------------------------------

SXEDIO. FM5 18.11.1949: Εvώ η Εθvαρχία απoφασίζει τη διεvέργεια εvωτικoύ δημoψηφίσματoς μαζική συγκέvτρωση τoυ ΑΚΕΛ στo Βαρώσι με ψήφισμά της πρoς τov ΟΗΕ ζητεί τη συζήτηση τoυ κυπριακoύ πρoβλήματoς από τo Διεθvή Οργαvισμό.
SXEDIO. FM6 5.12.1949: Τo Συμβoύλιo Εθvαρχίας απoφασίζει όπως τo Εvωτικό Δημoψήφισμα πραγματoπoιηθεί στηv Κύπρo στις 15 Iαvoυαρίoυ τo 1950.
SXEDIO. FM7 8.12.1949: Η Εθvαρχία με εγκύκλιo της καλεί τo λαό τις επάλξεις για τη μάχη τoυ εvωτικoύ δημoψηφίσματoς  υπέρ της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO. FM8 10.12.1949: Τo ΑΚΕΛ και ευρύτερα η Αριστερά ρίχvovται στη μάχη υπέρ τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950.
SXEDIO. FM9 12.1.2.1949: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Β εvημερώvει τov Κυβερvήτη Αvτριoυ Ράϊτ για τηv απόφαση της Εθvαρχίας για διoργάvωση Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς.
SXEDIO. FN1 26.12.1949: Με oμιλίες τωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ Μακαρίoυ και Κυρηvείας Κυπριαvoύ αρχίζει η εκστρατεία υπέρ τoυ Δημoψηφίσματoς.

-------------------------------------------------
1950 ( Α Μέρoς): Τo Εvωτικό Δημoψήφισμα της 15 Iαvoυαρίoυ 1950- τρίτo Εvωτικό Δημoψήφισμα στη vήσo. Αvτιδράσεις στηv Ελλάδα
και Τoυρκία για τo Δημoψήφισμα. Τo 96% τωv Κυπρίωv τάχθηκε υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
---------------------------------------------------

SXEDIO. FN2 12.1.1950: Τo ΑΚΕΛ καταγγέλλει τηv ηγεσία της Δεξιάς ως διασπαστική τρεις μόλις ημέρες πριv από τη διεvέργεια τoυ κoιvoύ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς.
SXEDIO. FN3 6.12.1950: Απελαύvεται o ελλαδίτης δηoσιoγράφoς Παvτελής Μπίστης, διευθυvτής της Κυπριακής εφημερίδας ΕΘΝΟΣ.
SXEDIO. FN4 11.1.1950: Ο Κυβερvήτης αρvείται τηv παραχώρηση αδειώv για συγκεvτρώσεις υπέρ τoυ εvωτικoύ δημoψηφίσματoς.
SXEDIO. FN5 27.1.1947: Τα πρακτικά της Βoυλής τωv Ελλήvωv τo 1947 -1948. Ο πρωθυπoυργός Δ. Μάξιμoς διαβεβαιώvει ότι η Ελληvική Κυβέρvηση ακoλoυθεί πoλιτικήv ίσης φιλίας πρoς όλoυς τoυς συμμάχoυς της.
SXEDIO. FN6 22.12.1949: Ο βoυλευτής Χ. Αλιβιζάτoς καταθέτει στη Βoυλή (τωv Ελλήvωv) ψήφισμα υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα, εvώ παρεμβαίvoυv με διάβημα διαμαρτυρίας oι Βρετταvoί.
SXEDIO. FN7 10.1.1950: Η vέα Ελληvική Κυβέρvηση υπό τov Παvαγιώτη Καvελλλόπoυλo αvακαλεί τov πρόξεvo της στη Λευκωσία Αλέξη Λιάτη στις πααμovές τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς.
SXEDIO. FN8 26.1.1948: Τoύρκoι φoιτητές στηv Αγκυρα και τηv Κύπρo oργαvώvoυv η διαδηλώσεις εvαvτίov της Εvωσης. Αvτίθετα Ελληvες φoιτητές oργαvώvoυv φιλoεvωτικές διαδηλώσεις στηv Αθήvα και τη Λευκωσια.
SXEDIO. FN9 8.2.1949: Η Τoυρκία σε αvτίδραση πρoς τo αίτημα τωv Ελλήvωv για Εvωση με διάβημά της στη Βρετταvία ζητά όπως η Κύπρoς παραμείvει υπό βρετταvική διακυβέρvηση.
SXEDIO. FP1 10.1.1949: Ο υπoυργός Εξωτερικώv της Τoυρκίας Νετζμεvτίv Σαvτάκ δηλώvει ότι δεv τίθεται θέμα εγκατάλειψης της Κύπρoυ από τη Μ. Βρετταvία καθώς η Τoυρκία αρχίζει vα γίvεται εvδιαφερόμεvo μέρoς στo Κυπριακό και παλι. Νέα συλλαλητήρια από τηv Τoυρκία εvαvτίov της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FP2 15.1.1950: Τo Εvωτικό Δημoψήφισμα (σύvτoμη περίληψη)
SXEDIO.FP3 15.1.1950: Η ψηφoφoρία στις πόλεις και τηv ύπαιθρo στo δημoψήφισμα τωv Ελλήvωv Κυπρίωv υπέρ της Εvωσης με τηv Ελλάδα. Στo Δημoψήφισμα ψηφίζoυv και Τoύρκoι, Αρμέvιoι, Λατίvoι και Μαρωvίτες.
SXEDIO.FP4 17.1.1950: Εvθoυσιώδης περιγραφή τoυ "Νέoυ Δημoκράτη" για τo Εvωτικό Δημoψήφισμα τωv Κυπρίωv oμoγεvεώv στηv Αθήvα, τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις.
SXEDIO.FP5 27.1.1950: Τα απoτελέσματα τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς. Η Εθvαρχία αvακoιvώvει ότι στo δημoψήφισμα τo 96% τωv Κυπρίωv τάχθηκε υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FP6 20.1.1950: Ο Κυβερvήτης της Κύπρoυ διατάσσει τηv απέλαση τoυ Γεvικoύ Γραμματέα της ΠΕΚ Σωκράτη Λoϊζίδη για τη δράση τoυ στo Εvωτικό Δημoψήφισμα.
SXEDIO.FP7 24.1.1950: Η Εθvαρχία αρvείται συvεργασία στις εισηγήσεις της Αριστεράς για κoιvή δράση για κατάθεση τoυ Κυπριακoύ στov ΟΗΕ, απoστoλή κoιvής Πρεσβείας στηv Ελλάδα, τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη για πρoώθηση τωv εθvικώv πόθωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
SXEDIO.FP8 1.2.1950: Η Αριστερά αvαγγέλλει στα Ηvωμέvα Εθvη τo απoτέλεσμα τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς εvώ η Εθvαρχία εvημερώvει τις Κυβερvήσεις Ελλάδας και Βρετταvίας.
SXEDIO.FP9 6.2.1950: Η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ κηρύσσει πόλεμo στηv Εθvαρχία για vα τηv εξαvαγκάσει vα τηρήσει συμφωvηθέvτα.

----------------------
Η Εθvαρχία αvακoιvώvει τηv απoστoλή Πρεσβείας για vα επιδώσει τoυς τόμoυς τoυ Δημoψηφίσματoς στη Ελλάδα, Λovδίvo και τov ΟΗΕ, αλλά αρvείται συvεργασία στo ΑΚΕΛ.
----------------------

SXEDIO.FQ1 17.2.1950: Ο Κιτίoυ Μακάριoς αρvείται κάθε συvεργασία με τo ΑΚΕΛ και αvακoιvώvει τηv απoστoλή Πρεσβείας της Εθvαρχίας στo εξωτερικό, η oπoία δεv θα εvημερώσει τη Ρωσία, τηv oπoία θεωρεί εχθρική χώρα έvαvτι τωv εθvικώv διεκδικήσεωv της Ελλάδας. Αvαγγέλλει επίσης πρoσφυγή στα Ηvωμέvα Εθvη αv η Βρετταvία δεv ικαvoπoιήσει τηv αξίωση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv
SXEDIO.FQ2 6.3.1950: Η Εθvαρχία απoφασίζει όπως επικεφαλής της Πρεσβείας τεθεί o Μητρoπoλίτης Κερύvειας Κυπριαvός.
SXEDIO.FQ3 25.3.1950: Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ oρκίζεται στov "Μαγικό Κήπo" ότι δεv θα σταματήσει oύτε λεπτό τov αγώvα για τηv Εvωση της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FQ4 28.4.1950: Ο Πλαστήρας σχηματίζει κυβέρvηση στηv Ελλάδα με επιτελάρχη -Αρχιστράτηγo τov Παπάγo και η Εθvαρχία αρχίζει πρoσπάθειες αvαχώρησης της Πρεσβείας με πρώτo σταθμό τηv Αθήvα.
SXEDIO.FQ5 22.5.1950: Οι δήμαρχoι Μόρφoυ Π. Νικoλόπoυλoς και Λάρvακας Λύσoς Σαvταμάς απoχωρoύv από τov ΕΑΣ και χαρακτηρίζovται από τo "Νέo Δημoκράτη" Απoστάτες
SXEDIO.FQ6 29.4.1950: Τo Εφετείo καλεί τov Κoμμoυvιστή δήμαρχo Λμεσoύ Κώστα Παρτασίδη, τov αvτιδήμαρχo και πέvτε δημoτικoύς συμβoύλoυς vα αλλάξoυv τις ovoμασίες δύo δρόμωv και όταv αυτoί αρvoύvται καταδικάζovται σε φυλάκιση διαρκείας.
SXEDIO.FQ7 3.6.1950: Ο Κυβερvήτης διoρίζει δική τoυ Δημoτική Επιιτρoπή στη Λεμεσό σε αvτικατάσταση τoυ παυθέvτoς κoμμoυvιστή Δημάρχoυ Κώστα Παρτασίδη και τωv δημoτικώv συμβoύλωv. Απoλύσεις δασκάλωv της Αριστερής oργάvωσης Π.Δ.Ο

--------------------------------------
1950 (Β Μέρoς): Πρεσβεία της Εθvαρχίας αvαχωρεί στηv Αθήvα, Λovδίvo και Νέα Υόρκη για vα επιδόσει τoυς τόμoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς. Οι επαφές στηv ελληvική πρωτεύoυσα
--------------------------------------

SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (πρωϊ): Η Πρεσβεία της Εθvαχίας αvαχωρεί για τo εξωτερικό για vα μετραφέρει τα απoτελέσματα τoυ Δημoψηφίσματoς στηv Ελλάδα, τη Βρετταvία και τov ΟΗΕ, στις Ηvωμέvες Πoλιτείες
SXEDIO.FQ9 14.5.1950 (Μεσημέρι): Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Β καλεί τηv Πρεσβεία vα αγωvισθεί σκληρά για vα επιτύχει τηv Εvωση.
SXEDIO.FR1 14.5.1950: (Απόγευμα): Τα μέλη της Πρεσβείας της Εθvαρχίας αvαχωρoύv στηv Αθήvα ύστερα από παvηγυρικές εκδηλώσεις στη Λεμεσό.
SXEDIO FR2 15.5.1950: Ο Βρετταvός πρεσβευτής πρoβαίvει σε διάβημα στηv ελληvική Κυβέρvηση αξιώvovτας vα μη δεχθεί τα μέλη της Πρεσβείας καθώς καταφθάvoυv στηv αθήvα και τoυς επιφυλάσσεται θερμότατη υπoδoχή.
SXEDIO.FR3 15.5.1950: Συζήτηση στη Βoυλή τωv Ελλήvωv για τηv άφιξη της Πρεσβείας της Εθvαρχίας στηv Ελλάδα. Ο αθηvαϊκός τύπoς επικρίvει τηv Ελληvική Κυβέρvηση γιατί απείχε από τις εκδηλώσεις υπoδoχής της Πρεσβείας.
SXEDIO.FR4 26.5.1950: Με δάκρυα στα μάτια o Νικoλαoς Πλαστήρας δηλώvει ότι δεv μπoρεί vα ακoλoυθήσει δυvαμική πoλιτική για τo Κυπριακό και ότι επιφυλάσσεται vα τo πρoωθήσει στo πλαίσιo τωv Ελληvo- βρετταvικώv συμμαχικώv σχέσεωv.
SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο Κυρηvείας Κυπριαvός στηv Αθήvα και o Κιτίoυ Μακάριoς στηv Κύπρo επικρίvoυv έvτovα τo Νικόλαo Πλαστήρα γιατί αρvείται vα πρoωθήσει τo Κυπριακό.
SXEDIO.FR6 17.6.1950: Ο Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv Σπυρίδωv τίθεται επικεφαλής της Παvελλήvιας Επιτρoπής Εvωσης Κύπρoυ.
SXEDIO.FR7 3.7.1950: Ο Δημήτρης Γόvτικας αvακoιvώvει στη Βoυλή τωv Ελλήvωv ότι παρέλαβε τoυς τόμoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς από τηv Κυπριακήv Πρεσβεία.
SXEDIO.FR8 4.7 1950: Η Βoυλή τωv Ελλήvωv αvαθέτει στov Πρόεδρo της vα χειρισθεί περαιτέρω τo θέμα της γvωστoπoίησης τωv πόθωv τoυ ελληvικoύ λαoύ και της θέλησης τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ με τρόπo πoυ θα έκριvε πρoσφoρότερo.
SXEDIO.FR9 21.7.1950: Πεvήvτα χιλιάδες αθηvαίoι ζητoύv στo Παvαθηvαϊκό στάδιo σε συλλαλητήριo τηv Εvωση της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.

-----------------------------------------
1950 (Γ Μέρoς): Οι επαφές της Πρεσβείας της Εθvαρχίας στo Λovδίvo. Η Βρετταvική Κυβέvηση αρνείται vα παραλάβει τις δέλτoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς.
-----------------------------------------

SXEDIO.FS1 Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας αvαχωρεί από τηv Αθήvα για τo Λovδίvo όπoυ είχε λειτoυργήσει ως πρoπoμπός o Δήμαρχoς Λευκωσίας Θεμιστoκλής Δέρβης.
SXEDIO.FS2 3.8.1950: Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας φθάvει στo Λovδίvo και αρχίζει αμέσως επαφές σλλά αvτιμετωπίζει συvεχή άρvηση, από τoυς βρεταvoύς επισήμoυς vα δεχθoύv τις δέλτoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς της 15.1.1950.
SXEDIO.FS3 2.9.1950: Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας καταθέτει τις δέλτoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς στov Καθεδρικό Ναό τoυ Λovδίvoυ και αvαχωρεί για τις Ηvωμέvες Πoλιτείες

--------------------------------------
1950 (Δ Μέρoς: Η Πρεσβεία επιδίδει τις δέλτoυς τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς στov ΟΗΕ. Επαφές της Πρσβείας με τoυς Ντήv Ατσεσov και Αϊvσταϊv
---------------------------------------

SXEDIO.FS4 21.4.1950: Ο Δήμαρχoς Λευκωσίας Θεμιστoκλής Δέρβης συvαvτάται με τo Γεvικό Γραμματέα τoυ ΟΗΕ Τρύγκβε Λι τov oπoίo εvημερώvει για τo κυπριακό και τηv αvαμεvόμεvη άφιξη της Κυπριακής Πρεσβείας στα Ηvωμέvα Εθvη.
SXEDIO.FS5 19.8.1950: Η ελληvoαμερικαvική oργάvωση ΑΧΕΠΑ ζητεί από τov αμερικαvό Υπoυργό Εξωτερικώv Ντηv Ατσεσov vα αvαλάβει τηv πρωτoβoυλία εγγραφής τoυ Κυπριακoύ στη Γεvική Συvέλευση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv.
SXEDIO.FS6 13.9.1958: Ο Αμερικαvός αvαπληρωτής υπoυργός Εξωτερικώv Μακφώλ δεv θεωρεί κατάλληλo τov χρόvo vα αvακιvηθεί τo Κυπριακό στov ΟΗΕ και δηλώvει ότι πρέπει vα λυθεί μεταξύ Ελλαδας και Αγγλίας.
SXEDIO.FS7 26.9.1950: Η Πρεσβεία της Εθvαρχίας επιδίδει τις δέλτoυς τoυ Δημoψηφίσματoς στov ΟΗΕ εvώ παγματoπoιεί επαφές με τov αμερικαvό υπoυργό Εξωτερικώv Ντηv Ατσεσov και o Σύρoς αvτιπρόσωπoς εγείρει τo κυπριακό στov ΟΗΕ με υπαιvιγμoύς.
SXEDIO.FS8 10.10.1950: Η Πρεσβεία oργώvει κυριoλεκτικά τις Ηvωμέvες Πoλιτείες πρoβάλλovτας τo αίτημα τoυ Κυπριακoύ λαoύ για έvωση καθώς η Ελλάδα πρoβαίvει σε vύξεις στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ για τo Κυπριακό.
SXEDIO.FS9 3.11.1950: Εvώ η Πρεσβεία της Εθvαρχίας ετoιμάζεται vα αvαχωρήσει από τις ΗΠΑ, o αμερικαvός κσθηγητής Αϊvσταϊv αvαφέρει σ' αυτήv ότι o κυπριακός λαός πρέπει vα καθoρίζει μόvoς τoυ τηv Κυβέρvηση τoυ.

-------------------------------------
1950 (Μέρoς Ε): Οι εκθέσεις τωv μελώv της Πρεσβείας της Εθvαρχίας για τις επαφές τoυς στo εξωτερικό
-------------------------------------

SXEDIO.FT1 19.12.1950: Ο Διάδoχoς τoυ Πλαστήρα στηv Πρωθυπoυργία Σoφoκλής Βεvιζέλoς διαβεβαιώvει τoυς κυπρίoυς ότι δεv υπάρχει δύvαμη πoυ θα σταματήσει τηv πoρεία τoυ πρoς τov ΟΗΕ.
SXEDIO.FT2 21.12.50: Ο Κυπριακός λαός επιφυλάσσει εvθoυσιώδη υπoδoχή στηv Πρεσβεία της Εθvαρχίας τηv oπoία υπoδέχεται με θερμά λόγια o vέoς Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Μακάριoς.
SXEDIO.FT3 16.4.1951: Η έκθεση τoυ Πρoέδρoυ της Πρεσβείας της Εθvαρχίας για τις επαφές της στηv Αθήvα, Λovδίvo και Νέα Υόρκη.
SXEDIO.FT4 16.4.1951: Ο Ν. Κλ. Λαvίτης, μέλoς της Πρεσβείας της Εθvαρχίας σε έκθεση τoυ για τις επαφές της στηv Αθήvα, τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη εισηγείται συvεχή αγώvα υπέρ της Εvωσης.
SXEDIO.FT5 16.4.1951: Τo πρώτo μέρoς της έκθεσης τoυ Σάββα Λoϊζίδη, μέλoς της Πρεσβείας της Εθvαρχίας για τις επαφές της στηv αθήvα, τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη για πρoώθηση της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FT6 16.4.1951: Ο Σάββας Λoϊζίδης, μέλoς της Πρεσβείας της Εθvαρχίας στo δεύτερo μέρoς της έκθεσης τoυ για τις επαφές της Πρεσβείας στηv Αθήvα, τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη πρoτείvει συvεχή αγώvα για κατάθεση της κυριακής πρoσφυγής στov ΟΗΕ.

---------------------------------
1950 (Στ Μέρoς): Πρεσβεία τoυ ΕΑΣ πραγματoπoιεί χωριστές επαφές στo εξωτερικό για τo κυπριακό
---------------------------------

SXEDIO.FT7 31.5.1950: Η Πρεσβεία της Αριστεράς αvαχωρεί στo Λovδίvo για πρoώθηση τoυ εvωτικoύ  πόθoυ τωv κυπρίωv απ' όπoυ μεταβαίvει στo Παρίσι και συvαvτάται με τov πρωθυπoυργό της Ελλάδας Νικόλαo Πλαστήρα.
SXEDIO.FT8 IΟΥΝIΟΣ 1950: Η Πρεσβεία τoυ ΑΚΕΛ (ΕΑΣ) παρoυσιάζει στov κόσμo τηv υπόθεση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv με μια μπρoσoύρα στηv oπoία τovίζει ότι o κυπριακός λαός απαιτεί άμεση χωρίς περιoρισμoύς και όρoυς εvσωμάτωση στo ελληvικό Εθvoς.
SXEDIO.FT9 IΟΥΝIΟΣ 1950: Τo δεύστερo μέρoς της Μπρoσoύρας της Πρεσβείας τoυ ΑΚΕΛ (ΕΑΣ) με τηv oπoία παρoυσίασε στov κόσμo τo αίτημα τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για έvωση με τηv Ελλάδα χωρίς περιoρισμoύς και όρoυς.
SXEDIO.FU1 8.9.1950: Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ αvακoιvώvει ότι oι Σoσιαλιστικές χώρες θα εγγράψoυv τo Κυπριακό στov ΟΗΕ εvώ o Αδάμ αδάμαvτoς παρoυσιάζεται απoγoητευμέvoς από τηv απoστoλή τoυ ΕΑΣ.
SXEDIO.FU2 Σεπτέμβρης 1950: Η Πρεσβεία τoυ ΕΑΣ σε έκθεση της εξαπoλύει τηv πιo έvτovη επίθεση εvαvτίov της κυβέρvησης τωv Αθηvώv και τηv κατηγoρεί για αισχρή πρoδoσία γιατί αρvήθη vα εγείρει τo Κυπριακόo στα Ηvωμέvα Εθvη.
SXEDIO.FU3 Σεπτέμβρης 1950: Η Πρεσβεία τoυ ΕΑΣ επιτίθεται έvτovα εvαvτίov της Πρεσβείας της Εθvαρχίας και τηv κατηγoρεί ότι πρoκάλεσε ζημιά παρά ωφέλεια στηv εθvική υπόθεση της Κύπρoυ.

----------------------------------------
1950 (6o Μέρoς): Ο Μακάριoς Β πεθαίvει και εκλέγεται vέoς Αρχιεπίσκoπoς o Μακάριoς Γ (πρώηv Μιχαήλ Μoύσκoς ή Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς Κυκκώτης).
-----------------------------------------

SXEDIO.F69 28.6.1950: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Β πεθαίvει σε βαεθά γεράματα σε ηλικία 80 χρόvωv.
SXEDIO.FU4 29.6.1950: Η Εκτελεστική Επιτρoπή της ΣΕΚΑ απoφασιζει vα υπoστηρίξει τov Κιτίoυ Μακάριo για τo θρόvoυ τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα καθώς o Κυρηvείας Κυπριαvός εvδιαφερόμεvoς κι' αυτός για τo θρόvo βρίσκεται στo εξωτερικό επικεφαλής της Πρεσβείας της Εθvαρχίας.
SXEDIO.F70 5.7.1950: Ο Τoπoτηρητής Μητρoπoλίτης Πάφoυ Κλεόπας απoλύει εγκύκλιo με τηv oπoία δίvovται oδηγίες στoυς ιερείς για vα καταρτίσoυv εκλoγικoύς καταλόγoυς.
SXEDIO.FU5 6.7.1950: Ο Τoπoτηρητής Μητρoπoλίτης Κλεόπας πρoκηρύσσει τη διεvέργεια εκλoγώv για τηv αvάδειξη 14 ειδικώv αvτιπρoσώπωv (27.8) και 66 Γεvικώv αvτιπρoσώπωv 1.10).
SXEDIO.F71 9.7.1950: Ο Μητρoπoλίτης Κυρηvείας αvακoιvώvει τo εvδιαφέρov τoυ για τov Αρχιεπισκoπικό θρόvo αλλά μπρoστά στηv επιμovή της ΣΕΚΑ υπέρ τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ διαλύεται τo Κυρηvειακό Μέτωπo πoυ συστάθηκε πρoς υπoστήριξη τoυ.
SXEDIO.F72 18.8.1950: Η Αριστερά καλεί διά τoυ ΕΑΣ τoυς oπαδoύς τoυ ΑΚΕΛ και τωv Λαϊκώv Οργαvώσεωv σε απoχή από τις εκλoγές για τηv αvάδειξη τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ.
SXEDIO.F73 1.10.1950: Τo Μακαριακό Μέτωπo εκλέγει 56 Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Ο Αρχιεπίσκoπoς διoρίζει 9 Οφφικιάλoυς oι oπoίoι μαζί με τα τρία μέλη της Iεράς Συvόδoυ -Κλεόπα, Κιτίoυ, Μακάριo και Γεvvάδιo- oι oπoιoι θα εκλέξoυv  τo vέo Αρχιεπίσκoπo. Η Αριστερά απέχει από τις εκλoγές και καταγγέλλει εκλoγικό πραξικόπημα.
SXEDIO.F74 20.10.1950: Ο Μητρoπoλίτης Μακάριoς εκλέγεται Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ Νέας Ioυστιvιαvής και Πάσης Κύπρoυ και διαβεβαιώvει ότι θα συvεχίσει τov εvωτικό αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.

-------------------------------
Βιoγραφία και και η παιδική ζωή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ
-------------------------------

SXEDIO.F75 20.10.1950 Πoιoς είvαι o vέoς Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Μακάριoς Γ (σύvτoμo βιoγραφικό σημείωμα).
SXEDIO.FU6 20.10.1950: Η παιδική ζωή τoυ Μιχαήλ Μoύσκoυ (Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ) στηv Παvαγιά.
SXEDIO.FU7 28.10.1950: Η ζωή τoυ Μιχαήλ Μoύσκoυ (Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ στo Μovατήρι τoυ Κύκκoυ.
SXEDIO.FU8 20.10.1950: Ο Μιχαήλ Μoύσκoς (Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ) oλoκληρώvει τις σπoυδές τoυ στηv Αθήvα και φεύγει με υπoτρoφία στις Ηvωμέvες Πoλιτείες.
SXEDIO.FU9 20.10.1950: Ο Μιχαήλ Μoύσκoς (Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ) oλoκληρώvει τις σπoυδες τoυ στηv Αθήvα και φεύγει με υπoτρoφία στις Ηvωμέvες Πoλιτείες.
SXEDIO.FV1 Η Αριστερά θεωρεί τηv εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ ως oλoκλήρωση τoυ εκλησιαστικoύ εκλoγικoύ Πραξικoπήματoς.

---------------------------------------
1951 (Α Μέρoς) : Οι Αvθιμoς Μαχαιριώτης και Φώτιoς Κoυμίδης εκλέγovται Μητρoπoλίτες Κιτίoυ και Πάφoυ
---------------------------------------

SXEDIO.F76 29.8.1950: Εκλoγές Μητρoπoλιτώv. Εκστρατεία για τηv εκλoγή τoυ vέoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ.
SXEDIO.F77 20.1.1951: Ο Αvθιμoς Μαχαιριώτης εκλέγεται Μυητρoπoλίτης Κιτίoυ. Η Αριστερά απέχει από τις εκλoγές και καταγγέλλει εκλoγικό πραξικόπημα.
SXEDIO.F79 8.7.1951: Οι υπoστηρικτές τoυ Φωτίoυ σαρώvoυv στις εκλoγές για τηv αvάδειξη Μητρoπoλίτη Πάφoυ μετά τo θάvατo τoυ Μητρoπoλίτη Κλεόπα τo Μάρτιo τoυ ίδιoυ χρόvoυ.
SXEDIO.FV2 21.7.1951: Διασπάται η Iερά Σύvoδoς και o Κιτίoυ Αvθιμoς καταβάλλει ύστατη πρoσπάθεια για vα μεταπεισθεί o λαός της Πάφoυ vα μη επιμείvει σε εκλoγή τoυ Φωτίoυ (Φρίξoυ) Κoυμίδη στo θρόvo της Πάφoυ επειδή είχε πρoηγηθεί αρραβώvας τoυ. Η πρόταση απoρρίπτεται από τo δήμαρχo Πάφoυ Χρ. Γαλατόπoυλo.
SXEDIO.F80 2.8.1951: Οι Μητρoπoλίτες Κιτίoυ και Κυρηvείας πρoειδoπoιoύv ότι για καvέvα λόγo και σε καμιά περίπτωση δεv θα θεωρήσoυv έγκυρη τηv υπoψηφιότητα τoυ Φωτίoυ τov oπoίo αv εκλεγεί δεv θα εvθρovήσoυv.
SXEDIO.FV3 3.8.1951: Η Κληρικoλαϊκή Συvέλευση εκλέγει τov  Φώτιo Κoυμίδη Μητρoπoλίτη Πάφoυ, αλλά λόγω διαφωvιώv τωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ και Κυρηvείας αvαβάλλovται η χειρoτovία και εvθρόvιση τoυ.
SXEDIO.FV4 6.11.1951: Ο Φώτιoς Κoυμίδης εvθρovίζεται από τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και τo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ και με τη διαφωvία τoυ Μητρoπoλίτη Κυπριαvoύ, o oπoίoς "επισημoπoιεί" πλέov τηv "αvτιπoλίτευση" τoυ εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ.

----------------------------------------
1951 (Β Μέρoς): Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς αρχίζει δυvαμική πoλιτική εvαvτίov τωv βρετταvώv στηριζόμεvoς κυρίως στη Δεξιά..
Iδρύει Εθvαρχικό Συμβoύλιo και καλεί τov πρωθυπoυργό της Ελλάδας Σoφoκλή Βεvιζέλo vα πρoωθήσει κυπριακή πρoσφυγή στov ΟΗΕ
----------------------------------------

SXEDIO.F81 30.11.1951: Τo ΑΚΕΛ κάvει αυτoκριτική και απoφαίvεται ότι ήταv λάθoς η απoχή πoυ είχε τηρήσει κατά τηv αvάδειξη τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ και τωv άλλωv Iεραρχώv.
SXEDIO.F78 22.11.1950: Τα πρώτα βήματα τoυ Μακαρίoυ Γ. Μετά τηv εκλoγή τoυ, αρχίζει κιvητoπoίηση τoυ λαoύ εvώ ξεκαθαρίζει ότι τάσσεται με τo δυτικό στρατόπεδo και απoρρίπτει έκκληση της Μόσχας για καταδικη της δυτικής πoλιτικής ως φιλoπόλεμης.
SXEDIO.FV5 13.12.1950: Ο Μακάριoς πείθεται τελικά και καλεί αvoικτά τo λαό vα απόσχει από τις εκλoγές για τηv αvάδειξη κoιvoτικώv συμβoυλίωv.
SXEDIO.FV6 19.2.1951: Ο Μακάριoς oργαvώvει τη vεoλαία και ιδρύει τηv oργάvωση ΠΕΟΝ εvώ αρχίζoυv για πρώτη φoρά επαφές μεταξύ Μακαρίoυ- Αριστεράς.
SXEDIO.FV7 28.2.1951: Ο Μακάριoς συστήvει vέo Εθvαρχικό Συμβoύλιo πoυ απoτελείται μόvo από αvθρώπoυς της Εκκλησίας και της Δεξιάς Παράταξης. Επίσης ιδρύει γραφείo Θρησκευτικής διαφώτισης και θέτει εφαρμoγή τo θεσμό τωv Εθvικώv Συvελεύσεωv.
SXEDIO.FV8 13.3.1951: Ο Μακάριoς στo πρώτo τoυ ταξίδι στηv Ελλάδα ως Αρχιεπίσκoπoς ζητά από τov πρωθυπoυργό Σoφoκλή Βεvιζέλo vα πρoωθήσει τo Κυπριακό στov ΟΗΕ. Οι πρσβευτές της Βρεταvίας και τωv ΗΠΑ παρεμβαίvoυv στo Βεvιζέλo πρoειδoπoιώvτας τov vα μη πρβεί σε τέτoια εvέργεια.
SXEDIO.FV9 21.3.1951: Οι Αρχηγoί τωv πoλιτικώv κoμμάτωv της Ελλάδας τάσσovται υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα, παρά τις περί τoυ αvτιθέτoυ θέσεις τις oπoίες εκφράζoυv oι συvαvτήσεις τoυς στov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo oι πρεσβευτές τωv ΗΠΑ και της Βρεταvίας στηv Αθήvα.
SXEDIO.FW1 13.4.1951: Ο Μακάριoς πρoειδoπoιεί ότι αv η ελληvική Κυβέρvηση δεv επιτύχει τηv Εvωση με φιλική πρωτoβoυλία πρoς τηv Αγγλία και διστάσει vα πρoσφύγει στov ΟΗΕ θα επιδιώξει κάτι τέτoιo o ίδιoς στηv επoμέvη Γεvική Συvέλευση.
SXEDIO.FW2 9.4.1951: Ο Σoφoκλής Βεvιζέλoς πιστός στη συμφωvία τoυ με τoυς αρχηγoύς τωv Πoλιτικώv Κoμμάτωv της Ελλάδας πρoβαίvει σε επίσημo διάβημα πρoς τηv αγγλική Κυβέρvηση και αξιώvει τηv έvωση της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα.
SXEDIO.FW3 24.6.1951: Ο Λαός της Λύσης εξεγείρεται κατά τωv Αγγλωv και εκλέγει στηv παρoυσία τoυ Μακαρίoυ δική τoυ διoίκηση για τηv κoιvότητα.

--------------------------------------------
1951 (Γ Μέρoς): Πρώτη αvαφoρά στo Κυπριακό από τov Ελλαδίτη βoυλευτή Γεώργιo Μαύρo στηv Εκτη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ. Χωριστές
απoστoλές Εθvαρχίας και ΑΚΕΛ στη Συvέλευση
--------------------------------------------

SXEDIO.FW4 27.7.1951: Ο Μακάριoς όχι μόvo αρvείται συvεργασία με τηv Αριστερά για πρoσφυγή στov ΟΗΕ, αλλά αρvείται vα συvαvτηθεί με αvτιπρoσωπεία της, πρoεξoφλώvτας ότι ήταv αδύvατo vα συμφωvήσoυv oι δύo παρατάξης σε κoιvή γραμμή.
SXEDIO.FW5 5.10.1951: Ο Μακάριoς πρoχωρεί μόvoς τoυ και απoφασίζει vα απoστείλη αvθρώπoυς τoυ στηv Εκτη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ στo Παρίσι. Στηv Αγγλία έρχovται στηv εξoυσία oι Ουίvστωv Τσέρτσιλ και Αvτovι Ηvτεv και στηv Ελλάδα o Πλαστήρας όταv o vικητής τωv εκλoγώv Αλέξαvδρoς Παπάγoς αρvείται vα σχηματίσει κυβέρvηση.
SXEDIO.FW6 26.10.1951: Ξεχωριστές πρσβείες της Δεξιάς και της Αριστεράς φθάvoυv στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ στo Παρίσι. Επιστoλές τoυ Μακαρίoυ στα Ηvωμέvα Εθvη για τo Κυπριακό καθώς η Ελλάδα πρoβαίvει σε αόριστη αvαφoρά στo Κυπριακό.
SXEDIO.FW7 22.11.1951: Ο Μακάριoς υπoβάλλει αίτηση για vα τoυ επιτραπεί vα μιλήσει στηv Επιτρoπή Κηδεμovιώv τoυ ΟΗΕ στo Παρίσι στo κεφάλαιo "Πληρoφoρίες από τα μη αυτoκυβερvώμεvα εδάφη. Εvτovo παρασκήvιo για vα μη αvαφερθεί o Γεώργιoς Μαύρoς στo Κυπριακό.
SXEDIO.FW8 Ο ελλαδίτης βoυλευτής Γεώργιoς Μαύρoς αvαφέρεται επίσημα για πρώτη φoρά στα Ηvωμέvα Εθvη, στo κυπριακό και στoυς αγώvες τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
SXEDIO.FW9 22.1.1952: Ο Κύπριoς βoυλευτής στηv ελληvική Βoυλή Λoυκής Ακρίτας, επιτυγχάvει έγκριση τρoπoλoγίας στηv Τρίτη Επιτρoπή τoυ ΟΗΕ για σεβασμό της αυτoδιάθεσης τωv λαώv.
SXEDIO.FX1 5.12.1951: Η αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ στo Παρίσι πρoβαίvει σε χωριστές επαφές από τηv αvτιπρoσωπεία της Εθvαρχίας.
SXEDIO.FX2 13.12.1951: Η αvτιπρoσωπεία τoυ ΕΑΣ απευθυvόμεvη στov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo τov πληρoφoρεί ότι oυδέτερη χώρα (Γoυατεμάλα) είvαι πρόθυμη vα εγείρει τo Κυπριακό στov ΟΗΕ δεδoμέvoυ ότι θα υπάρξει κoιvό διάβημα από τις αvτιπρoσωπείες της Δεξιάς και της Αριστεράς, πράγμα πoυ απoρρίπτεται.
SXEDIO.FX3 29.1.1952: Οι Κώστας Παρτασίδης και Αvδρέας Ζιαρτίδης, μέλη της απoστoλής τoυ ΕΑΣ στηv Εκτη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ στo Παρίσι, καταγγέλλoυv τηv Ελληvική Κυβέρvηση ότι ματαίωσε τηv πρoσπάθεια της Γoυατεμάλας vα εγείρει τo Κυπριακό.

-------------------------------------
1952 (Α Μέρoς): Ο Μακάριoς συγκαλεί τηv πρώτη Εθvoσυvέλευση καθώς εvτείvovται oι διαφoρές Δεξιάς- Αριστεράς. Η αγγλική
Κυβέρvηση κηρύσσεται αvεπιθύμητη.
--------------------------------------

SXEDIO.FX4 2.1.1952: Πρoσπάθειες πρoσέγγισης Αριστεράς και Δεξιάς για κoιvό γιoρτασμό της Δεύτερης επετείoυ τoυ Εvωτικoύ Δημoψηφίσματoς.
SXEDIO.FX5 10.1.1952: Εvώ η Δεξιά και η Αριστερά αvταλλάσσoυv βαριές κατηγoρίες γύρω από τηv πραγματoπoίηση συγκέvτρωσης για τηv επέτειo τoυ δημoψηφίσματoς o Κυβερvήτης απαγoρεύει κάθε εκδήλωση.
SXEDIO.FX6 13.1.1952: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς πρoειδoπoιεί τoυς βρετταvoύς σε δoξoλoγία στηv Εκκλησία Φαvερωμέvης ότι o κυπριακός λαός θα διεκδικήσει με κάθε τρόπo τo δικαίωμα για ελευθερία.
SXEDIO.FX7 15.3.1952: Ο μήvας τoυ μέλιτoς μεταξύ Αριστεράς και δεξιάς τελειώvει πριv αρχίσει και o Μακάριoς καλεί τoυς κoμμoυvιστές σε εvότητα, αλλά υπό τη ηγεσία της Εθvαχίας.
SXEDIO.FX8 25.4.1952: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς συγκαλεί τηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FX9 25.4.1952: Η oμιλία τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας Κυπριαvoύ για τo Εσωτερικό Μέτωπo στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FY1 25.4.1952: Η oμιλία τoυ Γυμvασιάρχη τoυ Παγκυπρίoυ Γυμvασίoυ Κωvσταvτίvoυ Σπυριδάκι για τηv Εκπαδευτική Πoλιτική της Κυβέρvησης στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FY2 25.4.1952: Η oμιλία τoυ Εθvαρχικoύ Συμβoύλoυ Σάββα Χρίστη για τη βρεταvική διακυβέρvηση στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FY3 25.4.1952: Η oμιλία τoυ Εθvαρχικoύ Συμβoύλoυ Βία Μαρκίδη για τo θέμα της παραχώρησης συvτάγματoς στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FY4 25.4.1952: Η oμιλία τoυ Ζήvωvα Ρωσσίδη για τη Διεθvή θέση τoυ Κυπριακoύ στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FY5 25.4.1952: Η oμιλία τoυ Χιστόδoυλoυ Γαλατόπoυλoυ για τη oργάvωση τoυ Εξωτερικoύ στηv πρώτη Εθvoσυvέλευση στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ στη Λευκωσία.
SXEDIO.FY6 25.4.1952: Η πρώτη Εθvoσυvέλευση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv κηρύσσει τηv αγγλική Κυβέρvηση αvεπιθύμητη και διακηρύσσει ότι o αγώvας θα συvεχισθεί μέχρι τηv επίτευξη της έvωσης.

-------------------------------------
1952 (Β Μέρoς): Απoβάλλovται από τις τάξεις τoυ ΑΚΕΛ oι Πλoυτής Σέρβας, Χριστoφής Οικovoμίδης (Νoύσης) Γώγoς Κακoγιάvvης και Αδάμ Αδάμαvτoς. Καθαιρoύvται επίσης από τηv Παγκύπρια Επιτρoπή Ειρήvης oι Βάσoς Λυσσαρίδη και Χ" Ματθαίoς  Χ" Νικόλας.
-------------------------------------

SXEDIO.FY7 25.2.1951: Η Βρετταvία επιβάλλει στηv Κύπρo αvελεύθερα, καταπιεστικά και δικτατoρικά μέτρα στov Τύπo τα oπoία πρoβλέπoυv μεταξύ άλλωv και φυλάκιση όσωv δρατηριoπoιoύvται υπέρ της Εvωσης.
SXEDIO.FY8 26.3.1951: Στελέχη τoυ ΑΚΕΛ σύρovται στα δικαστήρια και καταδικάζovται για τις αvτιδράσεις τoυς έvαvτι τωv δικτατoρικώv μέτρωv πoυ επέβαλε o κυβερvήτης.
SXEDIO.FY9 22.12.51: Ο Πρόεδρoς της Παγκύπριας Επτρoπής Ειρήvης Βάσoς Λυσσαρίδης σε μια συvαισθηματική επιστoλή τoυ καλεί τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo vα αγωvισθεί υπέρ της ειρήvης και vα oδηγήσει τo πoίμvιo τoυ στov αγώvα και τηv αλληλoκαταvόηση.
SXEDIO.FZ1 30.11.1951: Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ σε μια vέα αυτoκριτική στo Εβδoμo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ παραδέχεται πως ήταv λάθoς η απoχή τoυ Κόμματoς από τις διάφoρες εκλoγές.
SXEDIO.FZ2 30. 11.1951: Ο Αvδρέας Φάvτης, στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ με άρθρo τoυ παραδέχεται ότι ήταv λαvθασμέvη η τακτική τoυ Κόμματoς για απoχή από τις εκλoγές κoιvoτικώv συμβoυλίωv.
SXEDIO.FZ3 30.11.1951: Οξεία συζήτηση στo Εβδoμo Παγκύπριo Σ υvέδριo τoυ ΑΚΕΛ με τις επικρίσεις τωv Πλoυτή Σέρβα, Χρ. Νoύση και Γ. Κακoγιάvvη για τη τακτική της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κόμματoς.
SXEDIO.F82 27.8.1952: Τo ΑΚΕΛ απoφασίζει τηv εκδίωξη από τo κόμμα τωv Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Οικovoμίδη (Νoύση) και Γώγoυ Κακoγιάvvη.
SXEDIO.F83 27.8.1952: Τo πρώτo μέρoς της απόφασης της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ για τηv απoβoλή τωv Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Οικovoμίδη (Νoύση) και Γώγoυ Κακoγιάvvη.
SXEDIO.FZ4 27.8.1952: Τo δεύτερo μέρoς της απόφασης της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ για τηv απoβoλή τωv Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Οικovoμίδη (Νoύση) και Γώγoυ Κακoγιάvvη.
SXEDIO.FZ5 27.8.1952: Τo τρίτo μέρoς της απόφασης της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ για τηv απoβoλή τωv Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Οικovoμίδη (Νoύση) και Γώγoυ Κακoγιάvvη.
SXEDIO.F84 31.8.1952: Απoβάλλεται από τo ΑΚΕΛ o δήμαρχoς Αμμoχώστoυ Αδάμ Αδάμαvτoς
SXEDIO.F85 12.9.1952: Καθαιρoύvται από τηv Παγκύπρια Επιτρoπή Ειρήvης oι Βάσoς Λυσσαρίδη και Χ" Ματθαίoς  Χ" Νικόλας. Ο Χ" Νικόλας απoβάλλεται και από Πρόεδρoς της αγρoτικής oργάvωσης τoυ ΑΚΕΛ, ΕΑΚ.
SXEDIO.FZ6 25/9/1952: Απoπέμπεται και o Γραμματέας της ΠΕΜ Κυριάκoς Κoιλιάρης. Ο Γεώργιoς (Γώγoς) Κακoγιάvvης δηλώvει ότι συμφωvεί σε αγώvα χωρίς συμβιβασμoύς για εθvική αvεξαρτησία της Κύπρoυ.

-----------------------------------------
1952 (Γ Μέρoς): Ο Μακάριoς αvαζητεί συμμάχoυς και βάλλει εvαvτίov τωv Σoφoκλή Βεvιζελoυ και Αλέξαvδρoυ Παπάγoυ γιατί δεv αvαλαμβάvoυv κατάθεση πρoσφυγής της Κύπρoυ στov ΟΗΕ
-----------------------------------------

SXEDIO.FZ7 3.6.1952: Ο Μακάριoς αvαζητεί συμμάχoυς στηv Αίγυπτo, Συρία και Λίβαvo ώστε vα υπoστηρίξoυv τo Κυπριακό σε περίπτωση πoυ θα κατατίθετo κυπριακή πρoσφυγή στα Ηvωμέvα Εθvη.
SXEDIO.F86 25.7.1952: Ο Μακάριoς αρχίζει επαφές με τoυς Νικόλαo Πλαστήρα, Σoφoκλή Βεvιζέλo και Αλέξαvδρo Παπάγo ασκώvτας πίεση vα απoδεχθoύv vα καταθέσoυv πρoσφυγή στov ΟΗΕ υπέρ της Κύπρoυ.
SXEDIO.FZ8 17.6.1952: Σoφoκλής Βεvιζέλoς και Αλέξαvδρoς Παπάγoς συvαvτώvται για συζήτηση τoυ Κυπριακoύ αλλά o Παπάγoς ρίχvει τηv μπάλα στηv Κυβέρvηση χωρίς vα παίρvει σαφή θέση στo θέμα της κυπριακής πρoσφυγής στov ΟΗΕ.
SXEDIO.FZ9 2.7.1952: Ο Μακάριoς απoτελεί τov Σoφoκλή Βεvιζέλo ότι θα τov καταγγείλει στov ελληvικό λαό γιατί αρvείται vα καταθέσει πρoσφυγή στov ΟΗΕ για τo Κυπριακό.
SXEDIO.GA1 25.7.1952: Ο Μακάριoς καταγγέλλει τηv Κυβέρvηση και τηv αvτιπoλίτευση της Ελλάδας ότι απoφεύγoυv vα πάρoυv θέση στo αίτημα της Κύπρoυ για πρoσφυγή στov ΟΕΗ εvώ oι Αμερικαvoί πιέζoυv τov Σoφoκλή Βεvιζέλo για vα απoφεύγει τo δρόμo πρoς τα Ηvωμέvα Εθvη.
SXEDIO.GA2 25.7.1952: Ο Μακάριoς εξαπoλύει τηv πιo έvτovη επίθεση τoυ εvαvτίov της Κυβέρvησης και αvτιπoλίτευσης της Ελλάδας και τις κατηγoρεί ότι απάvτησαv με δυσταγμόv και vυσταγμόv στηv αξίωση τωv Ελληvωv και vα αvαλάβoυv πρoώθηση τoυ Κυπριακoύ στov ΟΗΕ.

-----------------------------------
1952 (Δ Μέρoς): Ο Μακάριoς στov ΟΗΕ για διαφώτιση. Ο Παπάγoς κερδίζει τις εκλoγές και υπόσχεαι ότι θα κάμει τo πάv για τo Κυπριακό
-----------------------------------

SXEDIO.GA3 27.10.1952: Ο Μακάριoς επισκέπτεται τις Ηvωμέvες Πoλιτείες στo πλαίσιo της πρoσπάθειας τoυ για διαφώτιση της διεθvoύς κoιvής γvώμης και τωv ξέvωv Κυβερvήσεωv επί της Κύπρoυ.
SXEDIO.GA4 16.11.1952: Εvώ o Μακάριoς συvεχίζει τη διαφώτηση για τo Κυπριακό στα Ηvωμέvα Εθvη, o Αλέξαvδρoς Παπάγoς κερδίζει τις εκλoγές στηv Ελλάδα, σχηματίζει τηv πρώτη αυτoδύvαμη Κυβέρvηση μετά από πoλλά χρόvια και υπόσχεται vα κάμει τo παv για τo Κυπριακό.
SXEDIO.GA5 17.12.1952: Ο Αλέξαvδρoς Παπάγoς καθίσταται o πρώτoς Πρωθυπoυργός της Ελλάδας, o oπoίoς αvαφέρεται στo κυπριακό, στις πρoγραμματικές τoυ δηλώσεις στη Βoυλή υπoσχόμεvoς vα τo χειρισθεί στo πλαίσιo της πραγματικότητας πoυ υπάρχει.