Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

19.6.1974: Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος χαρατηρίζει την ΕΟΚΑ Β "οργανωμένον Συνδικάτον εγκλήματος" και προειδοποιεί ότι σε ένα εμφύλιο πόλεμο ο μεγάλος ηττημένος θα είναι η Κύπρος

S-2020

19.6.1974: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΟΚΑ Β "ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Οι δολοφονίες από την ΕΟΚΑ Β και η συνεχιζόμενη δράση της ξεσήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών μεταξύ του λαού που άρχισε να κινητοποιείται διοαμαρτυρόμενος.

Στις 19 Ιουνίου προκηρύχθηκε παγκύπρια στάση εργασίας με πρωτοβουλία των οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΟΛΤΕΚ, οι οποίες συνήλθαν με αντιπροσώπους της ΠΕΟ, των συντεχνιών επιθεωρητών μέσης και δημοτικής εκαίδευσης, ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΟΒΕΚ, ΠΟΦΝΕ, ΠΣΟ, ΟΧΕΝ ΠΟΓΟ ΠΕΕΑ και ΠΟΑΣ.

Παράλληλα αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συγκέντρωσης στην ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις θα γίνονταν και στις άλλες πόλεις.

Στη Λευκωσία ο Μακάριος δεν περίμενε τους συγκεντρωθέντες να εγκρίνουν σχετικό ψήφισμα για να του το επιδώσουν, αλλά εγκατέλειψε το Προεδρικό και κατέληξε στην ΠΑΣΥΔΥ απ' όπου μίλησε προς τους συγκεντρωθέντες από τον εξώστη του κτιρίου καταδικάζοντας τη δράση της τρομοκρατίας.

Είπε στην ομιλία του ο Μακάριος:

"Αντί της πορείας του λαού προς το Προεδρικόν Μέγαρον, προετίμησα τη ιδικήν μου πορείαν προς τον λαόν, ο οποίος συνεκεντρώθη σήμερον εις τον χώρον τούτον διά να εκφράση τα αισθήματα του, αισθήματα φρίκης και αποτροπιασμού διά τα βδελυρά εγκλήματα της επαράτου οργανώσεως ΕΟΚΑ Β.

Ηλθον εδώ διά να ενώσω την φωνήν μου με τη ιδικήν σας φωνήν, να συμμερισθώ την ανησυχίαν σας, να συμμερισθώ τον πόνον σας, διά τα θύματα των απαισίων και πεπορωμένων δολοφόνων των ανηκόντων εις το ωργανωμένον συνδικάτον εγκλήματος, γνωστόν υπό το όνομα ΕΟΚΑ Β.

Και είναι η φωνή μας, φωνή δικαίας οργής, φωνή καταδίκης, έκφρασις και διακήρυξις λαϊκής ετυμηγορίας κατά του εγκληματικού συνδικάτου, το οποίον κατευθυνόμενον από σκοτεινάς δυνάμεις, απεργάζεται τον όλεθρον του Κυπριακού ελληνισμού.

Αλλ' αποτελεί συγχρόνως η παρούσα παλλαϊκή συγκέντρωσις ως και παρόμοιαι σημεριναί συγκεντρώσεις εις τας άλλας πόλεις της Κύπρου, έκφρασιν και διακήρυξιν και διαδήλωσιν της αποφασιστικότητος του λαού μας να αντιστή και να μη υποκύψη εις την βίαν και την τρομοκρατίαν. Η βία και η τρομοκρατία δεν πρέπει να περάσουν. Και δεν θα περάσουν.

Θλίψις όμως βαθυτάτη διακατέχει την ψυχήν του λαού μας, διότι ευρέθησαν Ελληνες Κύπριοι οι οποίοι αδιστάκτως προβαίνουν εις πολιτικάς δολοφονίας και χύνουν άνευ οίκτου αίμα αδελφικόν.

Γυναίκες και παιδιά απορφανίζονται και βυθίζονται εις πένθος διά της δολοφονίας του συζύγου και πατρός των. Περιουσίαι ιδιωτικαί και κρατικαί καταστρέφονται διά βομβιστικών ανατινάξεων. Θύματα και ερείπια δημιουργούνται καθημερινώς. Θύματα και ερείπια είναι ο θλιβερός απολογισμός του καταστροφικού έργου της ΕΟΚΑ Β.

Και επιχαίρουν οι εχθροί της Κύπρου, διότι εύρον απροσδόκητον σύμμαχον την ΕΟΚΑ Β. Εις τι αποσκοπούν και τι επιδιώκουν διά των φοβερών τούτων εγκλημάτων οι απεχθείς δράσται και οι καθ' οιονδήποτε τρόπον υποστηρικταί των; Οιαδήποτε και αν είναι τα προσχήματα, αποτέλεσμα βέβαιον της αυτής δράσεως, εάν συνεχισθή θα είναι το χάος και η καταστροφή. Θα είναι εθνικός όλεθρος και συμφορά.

Αλλ' εν ουδεμιά περιπτώσει θα επιτρέψωμεν εις το εκγληματικόν συνδικάτον της ΕΟΚΑ Β την οποίαν ως εθνική μάστιγα εκληροδότησεν εις την Κύπρον ο εκλιπών οργανωτής της, θα συνεχίση το καταστροφικόν έργον της.

Λαός και ηγεσία θα παραμείνωμεν απτόητοι και ακλόνητοι επί των επάλξεων. Αυτήν την απόφασιν διαδηλούν και διακηρύττουν αι σημεριναί κατά πόλεις συγκεντρώσεις του λαού.

Αντλαμβάνομαι και συμμερίζομαι τα αισθήματα αγανακτήσεως του λαού. Συνιστώ όμως αυτοσυγκράτησιν, διότι εις πόλεμον εμφύλιον δεν θα υπάρχουν νικηταί και ηττημένοι. Θα υπάρχουν μόνον ηττημένοι. Και ο μεγάλος ηττημένος θα είναι η Κύπρος.

Η Κυβέρνησις έχουσα την συμπαράστασιν της τεραστίας πλειονότητος του Κυπριακού Ελληνισμού, είναι αποφασισμένος να λάβη όλα τα μέτρα διά να πατάξη την παρανομίαν, την βίαν και την τρομοκρατίαν. Η τρομοκρατία θα παταχθή. Και η βία δεν θα περάση. Εις τον δρόμον της ορθούται το τείχος του λαού, τείχος της προστασίας της ελληνικής νήσου μας, από τους παντός είδους εφιάλτας".