Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

4.7.73:Τρεις Πατριάρχες και ιεράρχες από ταΠατριαρχεία Αλεξαvδρείας,Αvτιoχείας καιIερoσoλύμωv φθάvoυv στηvΚύπρo για τη Μείζovα καιΥπερτελή Σύvoδo,πoυ συγκάλεσε oΜακάριoς για vα δικάσoυv τoυς Μητρoπoλίτες Πάφoυ Γεvvάδιo,Κιτίoυ Αvθιμo και Κυρηvείας Κυπριαvό

S-1928

4.7.1973: ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣOYN ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΦΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟ, ΚΙΤΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟ

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Σαν οι τρεις Μητροπολίτες προχώρησαν στην "καθαίρεση" του αντεπιτέθηκε και συγκάλεσε Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο για να τους δικάσει

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την "καθαίρεση" του από τους τρεις Μητροπολίτες Πάφου Γεννάδιο, Κιτίου Ανθιμο και Κυρηνείας Κυπριανό προχωρούσε ολοταχώς προς τη σύγκληση Μείζονος Συνόδου για να εξετάσει καταγγελίες εναντίον των τριών Μητροπολιτών που ουσιαστικά σήμαινε καθαίρεση τους από αρμόδιο και μη αμφισβητούμενο σώμα.

Ετσι απέστειλε στους Προκαθημένους των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Ελλάδας πανομοιότυπες επιστολές- προσκλήσεις. Η επιστολή στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στάληκε ταχυδρομικώς, λόγω Τουρκίας, για ευνόητους λόγους, ενώ τις υπόλοιπες μετέφεραν και επέδωσαν προσωπικά στους Πατριάρχες ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Χρυσόστομος και ο διευθυντής του γραφείου του Αρχιεπισκόπου Αντρέας Μιτσίδης.

Αναφερόταν στην επιστολή προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (Απόστολος Βαρνάβας, Ιούλιος- Αὐγουστος 1973, τεύχη 7-8):

"Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα, λίαν ημίν αναπητέ και περισπούδαστε αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Δημήτριε, την Υμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εν συνοχή καρδίας δι' όσα συνταράττουσιν σήμερον την καθ' ημάς Αγιωτάτην Εκκλησίαν Κύπρου απευθυνόμεθα προς την Υμετέραν λίαν ημίν αγαπητήν Παναγιότητα, ίνα αδελφικώς έξαιτησώμεθα την αρωγήν και συνεργασίαν Αυτής προς ορθήν αντιμετώπισιν της από τινος δημιουργηθείσης εν τη Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα σφοδράς αναταραχής.

Ως η Υμετέρα γερασμιωτάτη Παναγιότης γνωρίζει, οι Μητροπολίται Πάφου Γεννάδιος, Κιτίου Ανθιμος και Κυρηνείας Κυπριανός, ωθούμενοι υπό ελατηρίων ουχ αγαθών, έλαβον αυθαιρέτως, αντικανονικώς και παρανόμως απόφασιν περί «καθαιρέσεως» ημών. Την αντικανονικότητα της τοιαύτης αποφάσεως κατεδίκασεν ήδη διά της από 20ής παρελθόντος μηνός Μαρτίου απαντήσεως εις τεθείσαν σχετικήν ερώτησιν) η Υμετέρα Παναγιότης, ως και πάντες οι Προκαθήμενοι των λοιπών Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ευχαριστίας εγκαρδίους εκφράζομεν επί τούτω τη Υμετέρα Παναγιότητι.

Κρίνομεν περιττόν να εκθέσωμεν εν λεπτομερεία τα εν παρασκηνίοις προηγηθέντα και τους λόγους, οίτινες εκίνησαν τους τρεις Μητροπολίτας εις τας καθ' ημών κακοδούλους ενεργείας. Εν συντομία λέγομεν, ότι οι τρεις Μητροπολίται, πρόφασιν ευρόντες την κατ' απαίτησιν του Κυπριακού λαού προσφοράν υπηρεσιών προς αυτόν και από εθνικής σκοπιάς εις κρίσιμον διά την Κύπρον περίοδον, παρηρμήνευσαν Ιερούς Κανόνας και παρεποίησαν ιστορικά γεγονότα διά να καταλήξωσιν εις την γνωστήν περί δήθεν καθαιρέσεως ημών απόφασιν. Εις την ενέργειαν ταύτην προέβησαν κατευθυνόμενοι και παρακινούμενοι υπό προσώπων ξένων προς την Εκκλησίαν και δολίους επιδιωκόντων σκοπούς. Εν φανεραίς δε και μυστικαίς μετ' αυτών συσκέψεσι πονηρά και ανόσια καθ' ημών εδουλεύσαντο και σχέδια κατεστρώννυον προς απαμάκρυνσιν ημών.

Χορεπίσκοπος Κωνσταντίας Χρυσόστομος: Μετέφερε τις επιστολές του Μακαρίου για τη Μείζονα Σύνοδο στα Πατριαρχεία

Ημείς, καίτοι πιεζόμενοι υπό του αγωνιώντος εκ των ενεργειών των τριών Μητροπολιτών και σκανδαλιζομένου Εκκλησιαστικού πληρώματος προς λήψιν μέτρων κατ' αυτών, επεδείξαμεν πολλήν ανοχήν και επιείκειαν εν τη επιθυμία όπως αποφευχθή ο,τιδήποτε θα διετάραττε την γαλήνην της Εκκλησίας και επί τη ελπίδι ότι οι τρεις Μητροπολίται θα συνησθάνοντο τελικώς το ολίσθημα αυτών και θα ανένηφον. Δυστυχώς, όμως, ούτε ο δημιουργούμενος σάλος και η αναταραχή εν τη Εκκλησία, ούτε η αποδοκιαμασία τού Χριστεπωνύμου πληρώματος συνεκράτησαν τους τρεις Μητροπολίτας εις την ολισθηράν αυτών όδόν. Αλλ' εμμένοντες αυτοί εις την εφαρμογήν των καθ' ημών και της Εκκλησίας ανοσίων σχεδίων και αλαζονικώς περιφρονούντες την περί της αντικανονικότητος και ακυρότητος της λεγομένης Συνόδου και της αποφάσεως αυτών δήλωσιν της Υμετέρας σεβασμιωτάτης Παναγιότητος και συμπάσης της Ορθοδοξίας, εκήρυξαν δι' αυθάδους Εγκυκλίου ως τελεσίδικον την απόφασιν αυτών και εκάλεσαν κλήρον και λαόν εις αποστασίαν αφ' ημών και ανυπακοήν. Καίτοι, η ανταπόκρισις υπήρξεν, ως ανεμένετο, μηδαμινή, προεκάλεσεν, όμως, σάλον και σκανδαλισμόν και ταλαιπωρίαν εις το πλήρωμα της Εκκλησίας, το οποίον διατελεί εν αγανακτήσει και αιτεί παρ' ημών την λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων κατά των διασαλευσάντων την ενότητα και την κανονικήν τάξιν εν τη Εκκλησία Μητροπολιτών. Γνωρίζομεν δε τη Υμετέρα Παναγιότητι, ότι υπό των Ηγουμενιών των Σταυροπηγιακών Μονών της Νήσου, ενεργούντων και από μέρους του ευσεβούς πληρώματος, επεδόθη ήδη ημίν εγγράφως κατά των τριών Μητροπολιτών καταγγελία α) Επί Συνωμοσία, Φατρία και Τυρεία, 6) Επί Παρασυναγωγή και γ) Επί Σχίσματι. Της καταγγελίας ταύτης υποκειμένης προς εξέτασιν και εκδίκασιν, φωτοαντίγραφον επισυνάπτομεν.

Διά ταύτα, Παναγιώτατε Αδελφέ, απευθυνόμεθα προς την Υμετέραν Αγάπην και παρακαλούμεν Αυτήν, όπως γένηται συνεργός ημών εις την αποκατάστασιν της κανονικής τάξεως εν τη καθ' ημάς Εκκλησία, αποοτέλλουσα εις Κύπρον τρεις Αρχιερείς ως εκπροσώπους Αυτής, ίνα μετά των εκπροσώπων των λοιπών Πρεσβυγενών Ορθοδόξων Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Ελλάδος συγκροτήσωσι συνωδά τοις Ιεροίς Κανόσι και δη και τω Κανόνι ΙΒ' της εν Καρθαγένη Συνόδου πλήρη και τελείαν Σύνοδον - μη υπάρχοντος εν τη Εκκλησία ημών του προς τούτο απαιτουμένου αριθμού Αρχιερέων - προς εκδίκασιν των κατά των τριών Μητροπολιτών καταγγελιών, ως οι Ιεροί Κανόνες διακελεύουσιν.

Ως χρόνον συγκροτήσεως της Συνόδου προτείνομεν το δεύτερον δεκαπενθήμερον του προσεχούς μηνός Ιουνίου, εάν ο χρόνος ούτος προσφέρηται και τη αντιπροσωπεία του Οικουμενικού θρόνου και τοις εκπροσώποις των άλλων αδελφών Εκκλησιών.

Εν τη Ι. Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τη 3η Μαΐου 1973.

Της Υμετέρας γερασμιοτάτης Παναγιότητος

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και όλως πρόθυμος

+ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ"

Σύμφωνα με το περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας, (Ιούλιος- Αύγουστος 1973) «πάντες οι Προκαθήμενοι, τους οποίους επεσκέφθησαν οι απεσταλμένοι του Μακαριωτάτου, εδήλωσαν, ότι θα μετάσχουν της Μείζονος Συνόδου αυτοπροσώπως, εάν αι περιστάσεις επιτρέψουν τούτο, και ότι συμφωνούν, όπως την προεδρίαν της Συνόδου αναλάβη, κωλυομένου του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο δεύτερος τη τάξει των Πατριαρχών, ήτοι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας».

Υστερα από τις δηλώσεις αυτές ο Μακάριος έγραψε και δεύτερο γράμμα προς τους προαναφερθέντας Προκαθημένους των Εκκλησιών. Το γράμμα έχει ως εξής :

Αντρέας Μιτσίδης, Διευθυντής του Αρχιεπισοπικού Γραφείου: Μετέφερε μαζί με τον Κωνσταντίας Χρυσόστομο τις επιστολές του Μακαρίου στους Πατριάρχες

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: «Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα, λίαν ημίν αγαττητέ και περισπού­δαστε αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Δημήτριε,

την Υμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εν συνεχεία του από 3ης λήγοντος μηνός γράμματος ημών προς την Υμετέραν γερασμιοτάτην Παναγιότητα, προαγόμεθα γνωρίσαι Αυτή, ότι προς τους δηλώσαντας συμμετοχήν εις την εν Λευκωσία συγκληθησομένην Μείζονα Σύνοδον Μακαριωτάτους Πατριάρχας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και Αρχιεπίσκοπον Αθηνών προυτείναμεν ως ημερομηνίαν ενάρξεως των εργαοιών της Συνόδου την 5ην προσεχούς μηνάς Ιουλίου.

Απονέμοντες και αύθις τη Υμετέρα Θεοτιμήτω Κορυφή εγ­κάρδιον αδελφικόν ασπασμόν, αιτούμεθα παρά θεού τα έτη Αυτής ως πλείστα, υγιενά και ευφρόσυνα και διατελούμεν

Εν τη Η. Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τη 29η Μαΐου 1973

Της Υμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος αγαπητός και όλος πρόθυμος εν Χριστώ αδελφός

+ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, λίαν ημίν αγαπητέ και περισπούδαστε αδελφέ και συλ­λειτουργέ, κύριε Νικόλαε, την Υμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Παρά του θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Κωνσταντίας κ. Χρυσοστόμου ενημερώθημεν περί της προθύμου ανταποκρίσεως της Υμετέρας λίαν αγαπητής Μακαριότητος εις την διατυπωθείσαν εν τώ από 3ης λήγοντος (μηνός γράμματος ημών παράκλησιν, όπως μετάσχη Αύτη προσοπτικώς της εν Λευκωσία συγκληθησομένης Μεί­ζονος Συνόδου, εκφράζοιμεν δ' Αυτή θερμάς ευχαριστίας.

Ως ημερομηνίαν ενάρξεως των εργαοιών της Συνόδου προτείνομεν την 5ην προσεχούς μηνάς Ιουλίου, εάν συμφωνή εις τούτο και η Υμετέρα Μακαριότης.

Απονέμοντες δ' Αυτή και αύθις εγκάρδιον αδελφικον ασπασμόν, αιτούμεθα παρά θεού τα έτη Αυτής ως πλείστα, υγιεινά και ευφρόσυνα και διατελούμεν

Εν τη Ι. Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τη 29η Μαΐου 1973

Της Υμετέρας γερασμίας Μακαριότητος αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

+ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Τελικά δεν δήλωσαν συμμετοχή και δεν πήραν μέρος στη Σύνοδο η Εκκλησία της Ελλάδας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρ' όλον ότι είχαν καταδικάσει την ενέργεια των τριών Μητροπολιτών να "καθαιρέσουν" τον Αρχιεπίσκοπο.

Ο Πέτρος Πετρίδης σημειώνει για το θέμα στην Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου, τόμος Β, περίοδος 1960-70 τόμος Β σελ. 227:

" Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αν και πήρε θέση υπέρ του Αρχιεπισκόπου δεν θέλησε να αναμιχθεί για τον λόγο ότι δεν ήθελε να επισύρει ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης εναντίον του, σε περίπτωση που θα εκδηλωνόταν και έμπρακτα υπέρ του Προέδρου Μακαρίου.

Εξ άλλου η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θέλησε οποιαδήποτε ανάμιξη. Η ίδια συγκλονιζόταν από εσωτερικές διαμάχες, είναι όμως χαρακτηριστικό ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος που είχε ταχθεί υπέρ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου παύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με το δικαιολογητικο ότι η σύνθεση της ήταν παράνομη.

Η μόνιμη συνοδική επιτροπή που προέκυψε μετά την σύσταση της Νέας Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ανέτρεψε την προηγουμένη απόφαση και κάλεσε την Εκκλησία της Ελλάδος να μη πάρει μέρος στη Μείζονα Σύνοδο.

Πιο συγκεκριμένα η συνοδική επιτροπή ανεκοίνωσε ότι θεωρούσε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ως "καθαιρεθέντα" και χαρακτήριζε την απόφαση του να χειροτονήσει νέους Μητροπολίτες άκυρη.

Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος της συνοδικής επιτροπής Μητροπολίτης Πειραιώς Χρυσόστομος διαφώνησε με την απόφαση αυτή και πληροφόρησε σχετικά τον Αρχιεπίσκοπο τονίζοντας ότι θεωρούσε την καθαίρεση του ως άκυρη, γιατί δεν μπορούσαν τρεις Μητροπολίτες να πάρουν απόφαση καθαιρέσεως Επισκόπου".

Στις 3 και 4 Ιουλίου 1973 τα ξενοδοχεία της Κύπρου γέμισαν κυριολεκτικά από ξένους Ιεράρχες (Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους και Μητροπολίτες και τους βοηθούς τους) που άρχισαν να φθάνουν για να παραστούν στην Σύνοδο, οι εργασίες της οποίες ορίστηκαν για τις 5 Ιουλίου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.