Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

24.6.1973: Εκλέγovται oι Γεvικoί Αvτιπρόσωπoι oι oπoίoι θα αvαδείξoυv στηv εκλoγική συvέλευση τo vέo Μητρoπoλίτη Πάφoυ για τov oπoίo πρooρίζεται o Χωρεπίσκoπoς Κωvσταvτίας Χρυσόστoμoς.

S-1927

24.6.1973: ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΣΤΗN ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΑΓΩΝ 5 6 1973

Ο "πόλεμος" Μακαρίου-Μητροπολιτών μετά την απόφαση των Πάφου Γενναδίου, Κιτίου Ανθίμου και Κυρηνείας Κυπριανού για "καθαίρεση" του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά και της απόφασης του Μακαρίου να συγκαλέσει Μείζονα Σύνοδο από εκπροσώπους των πατριαρχείων για να δικάσει τους τρεις Μητροπολίτες συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες χωρίς τέλος με τις δυο πλευρές να βγάζουν από τη φαρέτρα τους και το τελευταίο τους όπλο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων την 1η Ιουνίου 1973 ο Μακάριος απάντησε ότι για τον ίδιο δεν τίθετο θέμα συμβιβασμού με τους Μητροπολίτες εφ' όσον αυτοί επέμεναν στην αντικανονική απόφαση τους εναντίον του, αφ' ενός και αφ' ετέρου εφ'όσον έθεταν όρους ως προς τη θέση του ως Προέδρου της Δημοκατίας.

Είπε ο Μακάριος:

"Είμαι, αποφασισμένος ή μάλλον υποχρεωμένος να συνεχίσω την λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων προς εκκαθάρισιν της υφισταμένης συγχύσεως και εκκλησιαστικής αταξίας, η οποία έχει και δυσμενεις πολιτικάς επιπτώσεις".

Για την σύγκληση της Μείζονος Συνόδου είπε ότι διαβίβασε πρόταση προς τους Πατριάρχες όπως η Σύνοδος συγκροτηθεί στις 5 Ιουλίου και ότι αναμένει απάντηση.

"Ούτω", είπε, "η ημερομηνία συγκλήσεως της Συνόδου θα προηγηθή του τελικού σταδίου της διαδικασίας εκλογής Μητροπολίτου Πάφου".

Η πρώτη φάση των εκλογών για την ανάδειξη των ειδικών αντιπροσώπων είχε ορισθεί για την Κυριακή 3 Ιουνίου 1973.

Πρόσθεσε:

"Εχω την απάντησιν των Πατριαρχείων πλην του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν απήντησεν εισέτι, διότι ως αντιλαμβάνομαι το θέμα δεν συνεζητήθη υπό της Ιεράς Συνόδου, τα Πατριαρχεία, ήτοι Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων θα στείλουν εκπροσώπους, υπάρχει δε πιθανότης να παραστούν αυτοπροσώπως οι τρεις Πατριάρχες.

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Πάφο ήταν αυτό που ήθελε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.

Οι εκλογές έγιναν καθώς η Μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου συγκλονιζόταν από εκρήξεις από το βράδυ της προηγουμένης.

Ο ανταποκριτής της εφημερίδας "Κύπρος" (4.3.1973) μετέδιδε από την Πάφο:

"α). Εσημειώθησαν 15 εκρήξεις εις διαφόρους περιοχάς εκ των οποίων μία υπό δέσμην δυναμίτιδος ριφθείσαν εναντίον του αστυνομικού σταθμού Μαλλιάς περί το μεσονύκτιον. Μετά την έκρηξιν ο αστυνομικός σταθμός εβάλλετο επί πεντάλεπτον δι' αυτομάτων όπλων, δεν επροξενήθησαν ζημίαι ή θύματα εκ του επεισοδίου τούτου.

ΧΑΡΑΥΓΗ 5 6 1973

Ετέρα έκρηξις εσημειώθη την 9.50 μ.μ. έξω του ιδίου χωρίου και εις απόστασιν 15 περίπου μέτρων από διερχόμενον αστυνομικόν όχημα, διά την έκρηξιν εχρησιμοποιήθη νάρκη, δεν υπήρξαν ζημίαι ή θύματα.

β). Εσημειώθησαν 7 επεισόδια ρίψεως πυροβολισμών.

γ). Απεκόπησαν τα κοινοτικά τηλέφωνα Πισσουρίου και Ποταμιούς.

δ). Διεκόπη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εις 12 χωρία λόγω δολιοφθοράς επί των υποσταθμών Επισκοπής και Πισσουρίου και δύο ηλεκτρικών πύργων εις την περιοχήν Πισσουρίου. Η παροχή ρεύματος εις τα ως άνω χωρία απεκατεστάθη αργότερον.

ε). Την 9 μ.μ. της Κυριακής Αστυνομική περίπολος υπέστη επίθεσιν δι' αυτομάτων όπλων εξ ενέδρας εις την περιοχήν του χωρίου Ποταμιούς. Η περίπολος ανταπέδωσε το πυρ και συνέχισε τη περιπολίαν της. Ο αστυνομικός Φειδίας Στόκκος ετραυματίσθη ελαφρώς.

στ). Την 12.20 της Κυριακής εσημειώθη έκρηξις ηλεκτρικώς πυροδοτηθείσης βόμβας κάτωθι μικράς γεφύρας επί της οδού Λεμεσού- Πάφου πλησίον του χωρίου Αχέλειας. Εκ της εκρήξεως πρεξενήθησαν ζημίαι εις την γέφυραν ήτις όμως επεσκευάσθη εντός μικρου χρονικού διαστήματος και η διέλευσις οχημάτων συνεχίσθη απροσκόπτως.

ζ). Την ιδίαν περίπου ώραν εσημειώθη έκρηξις ωρολογιακής βόμβας εις την βάσιν τηλεφωνικού πασσάλου ευρισκομένου εις την ιδίαν περιοχήν. Ως αποτέλεσμα απεκόπη πάσσαλος τα καλώδια όμως ουδέν έπαθον και ούτω η τηλεφωνική επικοινωνία δεν διεκόπη.

Παρά τη δράση των παρανόμων του Στρατηγού Γρίβα κατά τις εκλογές οι οποίοι με τα διάφορα επεισόδια επιδείκνυαν την αντίθεση τους στις εκλογές και την υποστήριξη του στον Πάφου Γεννάδιο, οι εκλογές έγιναν κανονικά και σ' αυτές ψήφισε το 90% των ψηφοφόρων.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε:

"Τα επεισόδια, 15 εκρήξεις εις ανοικτούς χώρους και πυροβολισμοί εις επτά περιπτώσεις, εις τον αέρα, είχον ως σκοπόν τον εκφοβισμόν των ψηφοφόρων. Ομως οι χιλιάδες των ορθοφρονούντων πολιτών και το κοινόν γενικώς δεν έλαβεν υπ' όψιν τας ενεργείας αυτάς".

Εξ άλλου ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής ανέφερε:

"Η ενθουσιώδης και πάνδημος εκδήλωσις του λαού της Μητροπολιτικής Περιφερείας Πάφου, όστις αθρώως προσήλθεν εις τας κάλπας εξασκήσας το δικαίωμα της ψήφου του δι' αναδειξιν του αξίου Ποιμενάρχου προς τον οποίον ενεπιστεύθη από της χθες τον επισκοπικόν θρόνον Πάφου, μας εγέμισε την ψυχήν από χαράν και υπερηφάνειαν. Μας συνεκίνησε βαθύτατα το αγνόν ενδιαφέρον του υπερόχου λαού μας, διά την σωτηρίαν της Πατρίδος του, διά την ενότητα και την γαλήνην της Εκκλησίας του.

Εξ όσων ημπορεί κανείς να ενδυμωθεί δεν μπορεί να γίνη σύγκρισις με καμμίαν προηγηθείσαν Μητροπολιτικήν ή άλλην εκλογήν ή σχεδόν καθολική προσέλευσις του λαού μας κατά τας χθεσινάς εκλογάς.

Εάν λάβωμεν υπ' όψιν την φυσιολογικήν αποχήν την κυμαινομένην συνήθως πέριξ του 15% και το γεγονός ότι ικανός αριθμός ψηφοφόρων είτε απουσίαζεν εις το εξωτερικόν διά

ΑΓΩΝ 7 6 1973

σπουδάς είτε υπηρετεί την στρατιωτικήν του θητείαν ή εργάζεται εις άλλας επαρχίας, δύναται να υποστηριχθή ότι η προσέλευσις εις τας κάλπας υπήρξε καθολική.

Εις μίαν μόνον περίπτωσιν εσημειώθη μεγάλη αποχή εις το εκλογικόν κέντρον Πάχνας-Πραστειού και τούτο ωφείλετο αποκλειστικώς εις το θλιβερόν συμβάν του βιαίου θανάτου ενός κατοίκου της περιοχής κατά την προηγουμένην νύκτα των εκλογών.

Αισθανόμεθα ότι έχομεν υποχρέωσιν να εκφράσωμεν προς τον υπέροχον τούτον λαόν τον δίκαιον έπαινον μας, διά την αξιοπρπεπή και σεμνήν καθ' όλα εκδήλωσιν του".

Στις εκλογές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης από τους 12.322 εγγεραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν οι 10.462.

Οι εκλεγέντες Ειδικοί Αντιπρόσωποι είναι οι ακόλουθοι:

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΦΟΥ

Πάφος: Παπα Αναστάσης Παπα Ιωάννου, Στ. Δημητρίου, Σ. Κουπάτος, Γ. Φυκάδος, Σ. Παράσχος, Χ. Στυλιανού, Νεοκλής Κωνσταντίνου.

Κάτω Πάφος: Ανδρέας Ομήρου.

Χλώρακα: Γ. Λιασίδης, Γ. Αζίνας.

Κισσόνεργα: Φ. Αγαθοκλέους, Ι. Δημητρίου.

Εμπα: Παπανεοκλής Ιωάννου, Χρ. Τρύφωνος.

Πέγεια με Ακουρσό: Παπαγεώργιος Παπαϊωάννου, Γ. Αράπης, Δ. Καππετζής, Ν. Παντελή, Μ. Κόκκινος, Ν. Πάτσαλος.

Τάλα Ν. Κυριάκου, Αγγ. Βαρβανίδης.

Τεμιθούσα: Παπαμιχαήλ Δημητρίου.

Μεσόγη: Σπ. Χρυσοστόμου, Ν. Λάμπρου.

Μέσα Χωρίο: Τάκης Παπαγρηγορίου.

Αναβαργός: Β. Κυριάκου.

Κονιά: Λ. Κωνσταντίνου.

Ιερός Κήπος μετ' Αγ. Μαρινούδας και Αχέλειας: Χρ. Γιουκκάς, Ευθ. Χρυσοστόμου, Τ. Ηροδότου.

Τίμη μετ' Αγίας Βαρβάρας: Φ. Ευριπίδου, Χαρα. Σωράτους.

Αναρίτα μετά Μανδριών: Παπαχριστόδουλος Κωνσταντίνου, Χαρ. Νικάνδου.

Κούκλια μετά Νικόκλειας: Παπαστυλιανός Ιωάννου.

Επισκοπή μετά Μωρονέρου: Χαρ. Παπαχριστοδούλου, Ι. Παπαβασιλείου.

Μαραθούντα: Χρ. Ησαϊου.

Αρμου: Α Πατσαλίδης, Πρ. Μελανθίου,

Καλλέπια: Κωνστ. Καμαρίτης, Γρ. Νεοφύτου.

Λετύμπου Ν. Στυλιανού, Σ. Χ. Μουτζουρή.

Κοίλη ΠαπαΧαρίδημος Δημητρίου, Γ. Χ. Ορφανού

Τσάδα: Χρ. Ταλιώτης, Βεν. Λαζάρου, Θουκ. Γρηγορίου.

Στρουμπί: Χ. Αντωνίου, Αν. Σοφιανός, Κ. Μαραγγός.

Πολέμι μετά Ψαθιού Γ. Θεοδοσίου, Χρ. Μ. Νικόλα, Χρ. Κωνσταντινίδης.

Δρύνια μετά Μηλιάς: Παπαευρυβιάδης Παπαευσταθίου, Γ. Καρυδάς.

ΑΓΩΝ 9 6 1973

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Κάθηκας: Παπα Σάββας, Χ. Παπασάββα, Μιλτ. Φιλιππίδης, Χρ. Χ" Γιάννης.

Αρόδες: Παπα Αβέρκιος Φιλίππου, Χαρ. Μ. Μικελλίδης.

Ινια: Παπαεμανουήλ Φιλίππου, Φ. Παλατές. Σοφ. Πιττοκοπίτης.

Δούσια: ΠαπαΘεοχάρης Πέτσας, Ευγ. Ζίγκας, Μιχ. Ν. Παναγή, Α.Π.Φέττος.

Νέον Χωρίον: Παπακυριάκος Μιχαήλ, Αρχ. Μουσουλίτας.

Πόλις Χρυσοχούς: Παπαστέφανος Χριστοδούλου, Ν. Κωνσταντινίδης.

Προδρόμι: Χρ. Καλλή.

Αργάκα: Στ. Σάββα.

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς: Παπανεόφυτος Χριστοφή.

Πωμός μετά Παχυάμμου: Χαρ. Νικόλα, Β Χριστοφίδης.

Λειβάδι (Νέα Δήμματα): Α. Κυριάκου.

Λυσός μετά Κινούσης και Αγίου Μερκουρίου: Παπα Δημήτριος Στυλιανού, Χ. Κυριάκου, Χρ. Κωνσταντίνου.

Φιλούσα Χρυσοχούς: Κλ. Σωκράτους.

Περιστερώνα: Παπαχαράλαμπος Κωνσταντίνου.

Στενή μεθ' Αγίου Ισιδώρου: Χρ. Παπακυριάκου.

Γουδί: Αν. Αντωνιάδης.

Χόλι και Σκούλλι: ΠαπαΠαναγιώτης Χρυσάνθου.

Κρήτου Τέρρα: Τ. Φιλιππίδης, Ν. Φιλιππίδης, Τ. Κωνσταντίνου.

Ακουρδάλια (Ανω και Κάτω): Ανδρέας Αρέστη.

Μηλιού: Ζ. Χρυσάνθου.

Γιόλου: Δ. Αναστάση. Γ. Παπανικόλας.

Θελέτρα: ΠαπαΘεοφύλακτος Αναστασίου, Ρ. Χριστοδούλου.

Σίμου: Γ. Παπααγαπίου.

Α. Σαββίδης.

Δρύμου: Σ. Σταύρου, Ν. Χρ. Δρυμιώτης.

Αγιος Δημητριανός και Μελαμιού: Γ. Χριστοδούλου.

Κρήτου Μαρόττου: Φρ. Σάββα.

Φοίτη: Χ. Κωμοδρόμος.

Λάσα: Παπανεόφυτος Κωνσταντίνου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ:

Μαμώνια μετά Σουσκιούς: Παπά Πέτρος Κυπριανού.

Κελοκέδαρα: Αχ. Κυπριανού.

Πραιτώρι μεθ' Αγίου Νικολάου: Δ. Μωϋσή, Γ. Σπύρου.

Φιλούσα: Κυρ. Αριστείδου, Ν. Γεωργίου.

Κέδαρες: Χρ. Ευσταθίου.

Αρμίνου: Παπαπάτροκλος Παπαθεοχάρη.

Αρχιμανδρίτες (Ανω και Κάτω): Γ. Τρύφωνος.

Γαλαταριά: Π. Κερίμης.

Κοιλίνια: Δ. Χαραλάμπους.

Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων: Θρ. Στυλιανού.

ΚΥΠΡΟΣ 25 6 1973

Πενταλιά: Παπακωνσταντίνος Νεοφύτου. Γ. Διομήδους.

Στατός: Παπανικόλαος Παπαχριστοφόρου, Ελ. Αριστοδήμου.

Αγιος Φώτιος: Χρ. Μιχαήλ, Κ. Ηλία.

Ανω Παναγιά μετ' Ασπρογιάς και Κανναβιούς: Α Παττίχης. Κ. Ανδρέου, Δ. Δημοκρίτου.

Νατά: Ν. Παναγιώτου.

Χολέτρια: Παπαλάζαρος Νεοφύτου.

Αμαργέτη μετ' Ελεδιώς: Σ. Δημοσθένους, Α. Χ. Αναριδιώτης.

Μέσσανα: Παπαντώνιος Γεωργίου.

Σαλαμιού: Παπαχριστόδουλος Θεοφάνους, Γ. Π. Κεδαρίτης.

Χούλου: Παπα Αβραάμ Παπαμιχάηλ, Αρ. Χρίστου.

Λεμόνα: Παπανέαρχος Αθανάση.

Τραχυπέδουλα: ΠαπαΑνδρέας σάββα.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΔΗΜΟΥΣ

Πισσούρι: Παπαευριπίδης Αντωνίου. Θ. Λαζάρου, Χρ. Ζήνωνος.

Ανώγυρα: Οικονόμος Νεόφυτος Παπαιωάννου, Περ. Ν. Περικλής.

Ανω και Κάτω Πάχνα μετά Πραστείου: Παπαπαναγιώτης Κωνσταντίνου, Σ. Θεοδώρου Μ. Παναγιώτου. Σ, Δημητρίου, Α. Ευριπίδου.

Αγιος Αμβρόσιος: Παπακωσταντίνος Φιλίπου.

Δορά μετά Μούσερε: Κ. Παύλου, Ζ. Σάββα, Γ. Γερολέμου, Α. Παναγή.

Μηλιά μετά Ποταμιού και Κισσούσης: Π. Ηροδότου, Γ. Σκουλλής.

Βάσα: Δ. Ν. Αργυρίδης, Χ. Ν. Καππαής. Μ. Αρτεμίδης.

Αρσος: Παπαντώνιος Ματθαίου, Αχ. Αχιλλέως, Π. Χαραλάμπους, Ι. Εμμανουήλ, Μιχ. Χρ. Ζαχαρία.

Τορνάρηδες: Π. Μ. Τορναρίτης.

Φοινί: Παπαχρίστος Πιερή, Α.Μ. Πιερή, Ευρ. Μεταξάς.

Ομοδος: Παπακαλλιστράτης Παπαδήμας, Παπά Κωνσταντίνος Ξενοφώντος, Γ. Μ. Παπαδόπουλος, Κ.Π. Δράκος.

Η δεύτερη φάση των εκλογών για την ανάδειξη των Γενικών Αντιπροσώπων έγινε στις 24 Ιουνίου 1973. Οι 171 εκλεγέντες Γενικοί αντιπρόσωποι εξέλεξαν τους 36 Γενικούς αντιπροσώπους (12 στο υποδιαμέρισμα Παφου, δέκα στο υποδιαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς και από επτά στα υποδιαμερίσματα Κολοκεδάρων και Αυδήμου.

Οι 36 εκλεγέντες είναι οι ακόλουθοι:

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΦΟΥ

Λαϊκοί: Κωμοδρόμος Επαμεινώνδας Πάφος, Αγρότης Ιωάννης Δήμαρχος Πάφου, Παπαδημήτρίου Κυριάκος βουλευτής, Φικάρδος Γιωργιος Γυμνασιάχης, Αγρότης Ιωάννης Δήμαρχος Πάφου, Παπαδημητρίου Κυριάκος βουλευτής, Φικάρδος Γεώργιος Γυμνασιάρχης, Αράπης Γεώργιος Κοινοτάρχης Πέγειας, Μαυρονικόλας Νικόλαος βουλευτής, Δημητρίου Ιωάννης, διευθυντής δημοτικού σχολείου Πέγειας, Θεοδοσίου Ιωάννης, κοινοτάρχης Πολεμίου.

Κληρικοί: Παπανεοκλής Ιωάννης Εμπα, Παπαχαρίδημος Δημητρίου Κοίλη, Παπαναστάσιος Παπαϊωάννου Πάφος, Παπαχριστόδουλος Κωνσταντίνου Αναρίτα.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ:

Εκλογικό κέντρο Δρούσιας:

Λαϊκοι: Νεόφυτος Κωνσταντινίδης, δήμαρχος Πόλης,

ΧΑΡΑΥΓΗ 13 6 1973

Χρυσοχούς, Ανδρέας Π. Φεττάς Δρούσια, Αντώνης Αντωνιάδης.Γουδί, Χαράλαμπος Κωμοδρόμος Φοίτη, Τάκης Φιλιππίδης Κρήτου Μαρόττου.

Κληρικοί: Παπαβέργιος Φιλίππου Αρόδες, Παπακυριάκος Μιχαήλ Νέον Χωρίον, Παπαδημήτρης Στυλιανού Λυσός, Παπαθεοφύλακτος Αναστασίου Θελέτρα.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Κελοκεδάρων:

Λαϊκοί: Αχιλλέας Κυπριανού, Κελοκέδαρα, Χρύσανθος Ευσταθίου Κέδαρες, Δημήτρης Χαραλαμπους Κοιλίνια, Γιάγκος Διομήδης Πενταλιά, Σωκράτης Δημοσθένους Αμαργέτη.

Κληρικοί: Παπαπάτροκλος Παπαθεοχάρους Αρμίνου, Παπαγιώργης Ναθαναήλ Παναγιά.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΔΗΜΟΥ

Ελογικό Κέντρο Αρσους:

Λαϊκοί: Θανάσης Λαζάρου, Πισσούρι, Μιχαήλ Ζαχαρίας Αρσος, Ανδρέας Πικρή, Φοινί, Μαρκαντώνης Παναγιώτου Πάχνα.

Κληρικοί: Οικονόμος Νεόφυτος Παπαϊωάννου Ανώγυρα Παπακαλλιστράτης Παπαδήμας Ομοδος.

Με την εκλογή των Γενικών Αντιπροσώπων ορίστηκε όπως η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Παφου γίνει μέσα στον Ιούλιο και εν παση περιπτώσει μετά τις εργασίες της Μείζονος Συνόδου που ορίστηκε για τις 5 Ιουλίου, καθώς ο Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας, που θεωρείτο σίγουρος ως ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, θα ήταν πλήρως απασχολημένος με τη Σύνοδο.