Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

5.5.1973: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς εξηγεί ότι η απόφαση για κήρυξη κεvoύ τoυ θρόvoυ της Πάφoυ δεv απαιτoύσε απόφαση Συvόδoυ γιατί δεv καθαιρείτo o Μητρoπoλίτης Γεvvάδιoς, αλλά καθίστατo "Πρώηv Πάφoυ"

S-1925

5.5.1973: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΟ "ΠΡΩΗΝ ΠΑΦΟΥ". Ο ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΕΒΑΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Γεννάδιος: Απείλησε με τιμωρία τον Κωνσταντίας Χρυσόστομο για τις ενέργειες του υπέρ της σύγλησης Μείζονος Συνόδου που θα δίκαζε τους τρεις Μητροπολίτες

Από τις 2 Μαϊου 1973, ημέρα κατά την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αποφάσισε να προκηρύξει εκλογές για πλήρωση του θρόνου της Πάφου και και να συγκαλέσει Μείζονα Σύνοδο σε κατοπινό στάδιο για καθαίρεση των τριών Μητροπολιτών Πάφου Γενναδίου, Κιτίου Ανθίμου και Κυρηνείας Κυπριανού άρχισε ανοικτός πόλεμος με βαριές κατηγορίες και απειλές και από τις δύο πλευρές.

Οι τρεις Μητροπολίτες συνήλθαν στις 4 Μαϊου 1973 στη Μητρόπολη Κερύνειας αυτή τη φορά και σε ανακοινωθέν που εξέδωσαν ανέφεραν ότι θα προσέφευγαν στη δικαιοσύνη "προς αντιμετώπισιν των κατ' αντιποίησιν εξουσίας και κατ' αντίθεσιν προς την εκκλησιαστικήν τάξιν ενεργουμένων".

Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι "δεν έχει δικαίωμα ο Μακαριώτατος να αναμιγνύεται εις τα της διοικήσεως της Εκκλησίας Κύπρου".

Εξ άλλου ο Πάφου Γεννάδιος με επιστολή του στο Χωρεπίσκοπο Κωνσταντίας Χρυσόστομο που ετοίμασε δύο ημέρες νωρίτερα (2 Μαϊου 1973), τον απειλούσε ως "Τοποτηρητή" του Αρχιεπισκοπικού θρόνου, μετά την "καθαίρεση" του Μακαρίου ότι "θα τον καλέση εις απολογίαν διά τας καθ' υπέρβασιν ενεργείας του".

Η επιστολή του Πάφου έφθασε καθώς στην Πάφο είχαν αρχίσει οι διεργασίες για ετοιμασία των εκλογικών καταλόγων για τη διενέργεια εκλογών για πλήρωση του θρόνου της Πάφου και ο Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας μαζί με τον Γραμματέα του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου Ανδρέα Μητσίδη είχαν αναχωρήσει στο εξωτερικό για να επαφές με τους Πατριάρχες για να αποστείλουν αντιπροσώπους τους για σύγκληση της Μείζονος Συνόδου για να εξετάσει καταγγελίες εναντίον των τριών Μητροπολιτών.

Η απάντηση του Κωνσταντίας δόθηκε στη δημοσιότητα στις 31 Μαϊου, 1973, ήταν πραγματικά πολύ σκληρή:

"Σεβασμιώτατε,

Δύο τινά αναγκάζουσι με να αποφύγω να δώσω, έστω και καθυστερημένως λόγω της εκ Κύπρου απουσίας μου, απάντησιν την πρέπουσαν εις την από 2ας Μαϊου ε.ε. προς επιστολήν της Υμετέρας σεβασμιότητος.

α). Το βαθύ υμών γήρας, όπερ και σέβομαι και ευβλαβούμαι, τοσούτω μάλλον καθ' όσον ως φαίνεται, ουκ ήλθε μόνον, και

β) Το εύηθες υμών όπερ εκμεταλλευόμενοι οι επιτήδειοι ωδήγησαν υμάς εις οίαν θλιβεράν κατάστασιν ευρίσκεσθε.

Ευχόμενος όπως ο Θεός ρύσηται υμάς από ολεθρίας "παγίδος θηρευτών" εις ην ενεπέσατε,

διατελώ

Ευπειθέστατος

Κωνσταντίας Χρυσόστομος

Την επομένη της συνεδρίας των τριών Μητροπολιτών στη Μητρόπολη Κερύνειας, (5 Μαϊου 1973) ο Αρχιεπίσκοπος εξαπέλυσε μία από τις πιο έντονες επιθέσεις του εναντίον των τριών Μητροπολιτών και τους κατηγόρησε ότι υποκινήθηκαν από τον στρατηγό Γρίβα, μη αναφέροντας στο στάδιο αυτό την χούντα, με τη οποία είχε βελτιώσει τις σχέσεις του ύστερα

Οι Μητροπολίτες Αλεξανδρείας (αριστερά) και Αντιοχείας (δεξιά): Δήλωσαν συμμετοχή στη Μείζονα Σύνοδο

από την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Ευστάθιος Λαγάκος.

Είπε ακόμη ότι η απόφαση του να κηρύξει κενό τον Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου αποτελούσε το πρώτο βήμα για εξυγίαναση της Εκκλησίας και τόνισε ότι η κήρυξη του Θρόνου της Πάφου ως κενού δεν απαιτούσε απόφαση Συνόδου γιατί δεν καθαιρείτο αλλά καθίστατο "πρώην Πάφου".

Ο Αρχιεπίσκοός Μακάριος που μιλούσε στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις:

ΕΡ: Η κρίσις εις τους κόλπους της Κυπριακής Εκκλησίας έχει εισέλθει από της Τετάρτης 2 Μαϊου εις νέαν φάσιν λόγω της αποφάσεως σας να κηρύξετε εν χηρεία τον Θρόνον Πάφου και προκηρύξητε εκλογάς διά πλήρωσιν του θρόνου. Πστεύετε ότι η ενέργεια σας αυτή θα οδηγήση εις εξυγίανσιν της όλης περί το εκκλησιαστικόν κρίσεως ή θα προκαλέση περαιτέρω εκκλησιαστικήν όξυνσιν.

ΑΠ: Η από τινος δημιουργηθείσα εντός των κόλπων της Εκκλησίας ανωμαλία διά της γνωστής απφάσεως και των συναφών ενεργειών των τριών Μητροπολιτών δεν επιτρέπεται να συνεχισθή επί μακρόν χρονικόν διάστημα, η όλη δε θλιβερά κατάστασις πρέπει συντόμως να αποσαφηνισθή και να εκκαθαρισθή. Υπό τινων πιθανώς να εκφρασθή η απόφασις ότι, εφ' όσον η λεγομένη πράξις καθαιρέσεως μου υπό των τριών Μητροπολιτών εκρίθη και κατεδικάσθη υφ' όλων των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως αντικανονική και άκυρος και κατ' ακολουθίαν ως μη γενομένη και ως ανυπόστατος έπρεπε διά να μη δημιουργηθή οιοσδήποτε τυχόν σάλος, να αφήσω, την κατάστασιν, ως έχει.

Δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψιν και φρονώ εν πεποιθήσει ότι δεν θα ήτο προς το συμφέρον της Εκκλησίας και του χριστιανικού πληρώματος η συνέχισις της τοιαύτης καταστάσεως, αλλά και πέραν τούτου οι τρεις Μητροπολίται προέβαινον εις ενεργείας αι οποίαι δεν επέτρεπον εις εμέ να παραμείνω απαθής εραστής των συμβαινόντων. Και δεν απέμενε δι' εμέ άλλη διέξοδος και τρόπος αντιμετωπίσεως της καταστάσεως ειμή η κανονική διαδικασία την οποίαν ηκολούθησα.

Προεκήρυξα εκλογάς διά την πλήρωσιν του Μητροπολιτικού θρόνου Πάφου. Δεν είναι αντικανονική η ενέργεια μου. Δεν απαιτείται απόφασις Συνόδου διά να κηρύξω έκπτωτον τον Μητροπολίτην Πάφου. Εφ' όσον ούτος παρέμεινεν εκτός της Μητροπολιτικής περιφερείας του επί εν και πλέον έτος, λόγω απαρεσκείας του ποιμνίου του και λόγω του ότι δεν είναι αποδεκτός υπό τούτου, αυτόματος είναι η έκπτωσις του και κενός είναι ο Θρόνος.

Και Μητροπολιτικού θρόνου όντος κενού, η πνευματική διοίκησις και η όλη εξουσία του κενωθέντος Θρόνου περιέρχεται εις τον Αρχιεπίσκοπον, όστις καθίσταται τοποτηρητής και προκηρύσσει εκλογάς συμφώνως προς την προβλεπομένην υπό του Καταστατικού Χαρτου της Εκκλησίας διαδικασίαν, διά την ανάδειξν νέου Μητροπολίτου.

Η ενέργεια μου αύτη αποτελεί πρώτον βήμα διά την εξυγίανσιν της Εκκλησίας.

ΕΡ: Ο Μητροπολίτης Κιτίου εδήλωσεν ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι αυτοκέφαλος και η απόφαση σας περί συγκλήσεως Μείζονος Συνόδου δεν στηρίζεται επί ιερών Κανόνων. Πώς σχολιάζετε τούτο;

ΑΠ: Με πολλήν περιφρόνησιν ωμίλησεν επανειλημμένως ο Μητροπολίτης Κιτίου διά τους Πατριάρχας και τους αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτοκέφαλος είναι η Εκκλησία της Κύπρου, αλλ' ουχί σχηματική, ώστε να μη λαμβάνωνται υπ' όψιν αι λοιπαί ορθόδοξοι

ΧΑΡΑΥΓΗ 3 5 1973

Εκκλησίαι. Είναι αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Κύπρου, αλλά διέπεται υπό ιερών Κανόνων εις την ερμηνείαν των οποίων δεν θεωρούνται αυθεντία ο Μητροπολίτης Κιτίου και οι συν αυτώ.

ΕΡ: Διά της κηρύξεως κενού του θρόνου Πάφου και διά της προκηρύξεως εκλογών να αντιληφθώμεν οτι ο Μητροπολίτης Γεννάδιος εξέπεσε του αξιώματος του ως Μητροπολίτου και δεν θα φέρη εφεξής τον τίτλον αυτόν;

ΑΠ: Εφ' όσον δεν καθηρέθη υπό Κανονικής Συνόδου ως πρόκειται υπό των Ιερών Κανόνων, θα φέρη τον τίτλον του Μητροπολίτου Πρώην Πάφου και θα απολαμβάνη μεν της εκ του επισκοπικού αξιώματος τιμής, δεν θα έχη όμως οιανδήποτε διοικητικήν εξουσίαν.

ΕΡ: Πιστεύετε ότι τα τέσσαρα Πατριαρχεία και η Εκκλησία της Ελλάδος θα δεχθούν να μετάσχουν της Μείζονος Συόνδου; Εχετε έλθει εις επαφάς μετά των Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Ελλάδος διά την σύγκλησιν τοιαύτης Συνόδου;

ΑΠ: Επί του θέματος συγκροτήσεως Μείζονος Συνόδου θα επικοινωνήσωμεν μετά των τεσσάρων πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προς τούτο απεστείλαμεν ήδη εις το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας τον Χωρεπίσκοπον Κωνσταντίας, συνοδευόμενον υπό του δρος Ανδρέου Μητσίδου.

ΕΡ: Πώς σχολιάζετε πρόσφατον φυλλάδιον της ΕΟΚΑ Β εναντίον του κλήρου εάν ούτος συνεχίση να σας μνημονεύει ως Αρχιεπίσκοπον;

ΑΠ: Το φυλλάδιον αποτελεί απόπειραν τρομοκρατήσεως των κληρικών, είναι δε μία επί πλέον απόδειξις της σκανδαλώδους αναμίξεως του Στρατηγού Γρίβα και των τρομοκρατών οπαδών του εις εκκλησιαστικά θέματα και επιβεβαιοί το γεγονός ότι η απόφασις περί δήθεν καθαιρέσεως μου υπό των τριών Μητροπολιτών ελήφθη κατ' εντολήν του Στρατηγού ασχολουμένου προσφάτως με το Κανονικόν Δίκαιον, το οποίον ερμηνεύει από την κρίσιν του και αναθέτει εις ενόπλους την εφαρμογήν του. Εχω την βεβαιότητα ότι ματαία θα είναι η διά φυλλαδίων ή άλλων μεθόδων προσπάθεια τρομοκρατήσεως.

ΕΡ: Γίνεται και πάλιν λόγος περί προθέσεως σας να παραιτηθήτε του Προεδρικού αξιώματος μετά την τυχόν ευόδωσιν των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Δύνασθε να σχολιάσετε τας πληροφορίας αυτάς;

ΑΠ: Επανειλημμένως πρέβην εις δηλώσεις επί του θέματος της αποχωρήσεως μου εκ του προεδρικού αξιώματος και δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσω σχολιάζων κατά καιρούς σκοπίμως δημοσιευομένας εικασίας.

Στις 13 Μαϊου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πήγε στην Πάφο για επιθεώρηση των προσπαθειών που καταβάλλονταν για πλήρωση του θρόνου της Πάφου και σε ομιλία του αφού εξέφρασε τη χαρά του γιατί βρισκόταν στην Πάφο πρόσθεσε ότι η Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα είχε εισέλθει σε μια θλιβερή και δραματική περιπέτεια.

Πρόσθεσε:

"Βαδίζει σήμερον η Εκκλησία τον δρόμον της καθάρσεως και διέρχεται περίοδον παθών. Το πάθος όμως θα διαδεχθή η λύτρωσις και διά της καθάρσεως θα επέλθη ανανέωσις, θα

ΑΓΩΝ 6 5 1973

επέλθη ο εξαγνισμός. Νέον αίμα πρέπει να κυκλοφορήση εις το σώμα της διοικούσας Εκκλησίας. Και ήταν ανανέωσις και ο εξαγνισμός αρχίζουν από την Πάφον".

Μέχρι τις 19 Μαϊου ο Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας μπόρεσε να εξασφαλίσει την συγκατάθεση των Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας για συμμετοχή στην Μείζονα Σύνοδο και την αποστολή και άλλων Επισκόπων για τη συγκρότηση της.

Στα ίδια Πατριαρχεία απέστειλαν απεσταλμένους και οι τρεις Μητροπολίτες αλλά απέτυχαν να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή στη Μείζονα Σύνοδο.

Οσο προχωρούσαν οι ημέρες διαφάνηκε σαφώς ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προώριζε για το θρόνο της Πάφου τον Χωρεπίσκοπο Κωνσταντίας Χρυσόστομο. Και το πλήρωμα της Εκκλησίας ανταποκρίθηκε σ' αυτή του την επιθυμία.

Ετσι στις 28 Μαϊου με ψήφισμα 85 κληρικών το οποίο απευθυνόταν προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τονιζόταν η επιθυμία τους όπως νέος Μητρπολίτης εκλεγεί ο Χρυσόστομος "ο υπέροχος ιεράρχης" όπως αναφερόταν:

"Ολοι ημείς οι αποτελούντες τον ιερόν κλήρον της Επισκοπικής περιφερείας Πάφου συνήχθημεν σήμερον 26.5.1973 εις την ιεράν Μητρόπολιν μας διά να διαδηλώσωμεν αφ' ενός την βαθυτάτην προς Υμάς ευγνωμοσύνην δι' όσα υπέρ της Εκκλησίας και της πατρίδας γενικώτερον συνεχώς πράττετε, αφ' ετέρου δε διά να σας διαβεβαιώσωμεν από τα βάθη της ψυχής μας ότι παραμένομεν ηνωμένοι και πλήρεις πίστεως προς συνέχισιν υπό την επαξίαν καθοδήγησιν σας και του σκληρού και ανηφορικού δρόμου, του δρόμου που οδηγείτε εις το να γίνει πραγματικότης το χαρούμενο μήνυμα του Ευαγγελίου, ίνα ικανοποιηθή του Χριστού μας η επιταγή και του πονεμένου ανθρώπου το αίτημα, οπόταν ασφαλώς και αληθώς καλύτεραι και ευτυχέστεραι ημέραι εις τον μαρτυρικόν μαρτυρικόν τόπον μας έλθωσιν.

Μακαριώτατε,

Με την ευκαιρίαν της προσφάτου επαφής σας μετά του χριστεπωνύμου πληρώματος της μητροπολιτικής περιφερείας Πάφου, πρέπει να έχετε διαπιστώσει πόσην χαράν και ελπίδα εδημούργησαν μέσα εις τας καρδίας μικρών και μεγάλων αι σαφείς και κατηγορηματικαί δηλώσεις σας διά την σθεναράν τωρινήν και μελλοντικήν συνεπή στάσιν σας υπέρ της Εκκλησίας και της Πατρίδος μας.

Μακαριώτατε,

Το χριστεπώνυμον πλήρωμα της επισκοπικής περιφερείας μας χρόνια έχει που περιμένει ίνα ως δρόσος πέση από τον ουρανόν εις τόπον κατάξηρον, λόγος χριστιανικός, λόγος γεμάτος παό πνεύμα αγάπης.

Και τώρα επέστη η στιγμή με την βοήθειαν του Θεού να αναδείξη διά τον πρώτον τη τάξει Θρόνον, Ιεράρχην άξιον, ιεράρχην του οποίου η χριστιανική πίστις και ο χριστιανικός

ΧΑΡΑΥΓΗ 12 5 1973

παλμός θα φέρουν ιδιαιτέραν ανακούφισιν εις τας καρδίας όλων εκείνων οι οποίοι αληθώς ησθάνθησαν διψώσαν την ψυχήν αυτών της θείας ηθικής δρόσου.

Επέστη η στιγμή διά να αναδείξη ιεράρχην ο οποίος δεν θα παρασυρθή ποτέ εις πλάνας και παρανοήσεις, αίτινες απειλούν την Εκκλησίαν μας, περισσότερον ή οι μεγαλύτερον και επιφοφοβώτερον εξωτερικοί πολέμιοι της.

Ιεράρχην ο οποίος αρμονικώτατα συνεργάζεται μεθ' Υμών Μακαριώτατε, αφοσιωμένον και ακούραστον από την θείαν δύναμιν, οπλισμένον να βλέπη κατ' ευθείαν τον δρόμον τον ορθόν, Ιεράρχην Ικανόν να πράξη ολόκληρον το καθήκον του, ιδαιτέρως σήμερον που διερχόμεθα πολύ δυσκόλους καταστάσεις.

Μακαριώτατε,

Αισθανόμεθα ολόκληρον τον πόνον της καταστάσεως. εννοούμεν προς διόρθωσιν αυτής να αφιερώσωμεν παν ό,τι διαθετομεν.

Εμπνεόμεθα από τον πόθον της εξυπηρετήσεως της Εκκλησίας και της πατρίδος μας. Απευθυνόμεθα προς Υμάς και ζητούμεν να μας επιτρέψητε να διατυπώσωμεν ελευθέρως τας σκέψεις και τα αισθήματά μας.

Μακαριώτατε,

Είμεθα έτοιμοι να προσφέρωμεν τας σωματικάς και διανοητικάς ημών δυνάμεις, αυτήν την ζωήν μας υπέρ της Εκκλησίας και της μαχομένης Πατρίδος μας υπό την υπεραξίαν Εθνικήν και εκκλησιαστικήν ηγεσίαν Σας και με Επίσκοπον μας, Επίσκοπον εις τον πρώτον τη τάξει Θρόνον, τον υπέροχον ιεράρχην, τον ιεράρχην τον αλύγιστον, τον ιεράρχην τον ακολουθούντα μαζί σας με συνέπειαν τον δρόμον της πίστεως, τον δρόμον της αρετής και της θυσίας, τον Θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Κωσνταντίας κ.κ. Χρυσόστομον.

Επιμένομεν εις τούτο, Μακαριώτατε, χάριν της πατρίδος και της Εκκλησίας και παρακαλούμεν πάντας όπως θέσωσι εκποδών τας προσωπικάς των βλέψεις. Ο τόπος μας διέρχεται πολύ κρισίμους στιγμάς το δε ενώπιον μας προβαλλόμενον έργον χρήζει ολοκλήρου της σοβαρότητος της σκέψεως και της ψυχρότητος του νου μας".

Το ψήφισμα υπέγραφαν οι ακόλουθοι:

Ηγούμενος Χρυσοροϊατίσσης Κύριλλος, Αρχιμανδρίτης Ανθιμος Λοϊζου, Πρωθ. Αντώνιος Ιωάννου, Οικονόμος Νεόφυτος Ανώγυρα, Παπαευριπίδης Αντωνιάδης Πισσούρι, Παπασωκράτης Λεάνδρου Δορά Λεμεσού, Παπαχρίστος Πιερή Φοινί, Παπανεοκλής Ιωάννου Εμπα, Παπαντώνιος Ματθαίου Αρσος, Παπακωνσταντίνος Φιλίππου Αγιος Αμβρόσιος, Παπαλουκάς Οικονομίδης Μέσα Χωρίον, Παπαχαρίδημος Δημητρίου Κοίλη, Παπανδρέας Σάββα Τραχυπέδουλα, Παπασάββας Χριστοδούλου Αμαργέτη, Παπααβραάμ Παπαμιχαήλ Χούλου, Παπαναγιώτης Χρυσάνθου, Χόλη- Σκούλη, Παπαϊωάννης Δημητρίου Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Παπαγεώργιος Παπαϊωάννου Πέγεια, Παπαδημήτριος Σάββα Πολέμι,

ΧΑΡΑΥΓΗ 29 5 1973

Παπασωκράτης Ευαγόρου Τάλα, Παπαεμμανουήλ Φιλίπππου Ινια, Παπανεόφυτος Κωνταντίνου Λάσα, Παπαθεοδόσης Δημητρίου Φοίτη, Παπανεοκλής Παπαχριστοδούλου Σύμου, Παπαστέφανος Χριστοδούλου Πόλις Χρυσοχούς, Παπαχαράλαμπος Κωνσταντίνου Περιστερώνα, Παπανεόφυτος Χριστοφή Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Παπακυριάκος Σάββα Καλλέπια, Παπανέαρχος Αθανάση Λεμόνα, Παπανεόφυτος Γεωργίου Αρμου, Πανανικόλαος Καλογήρου Κοφίνια, Παπαχριστόδουλος Γιάγκου Κέδαρες, Παπαευριβιάδης Παπαευσταθίου Δρύνια, Παπασταύρος Ιωάννου Κρήτου Μαρόττου, Παπασάββας Παπαχειστοδούλου Κισσόνεργα, Παπαγρηγόριος Νικολάου Εμπα, Παπαχαράλαμπος Γεωργίου Μεσόγη, Παπαθεοχάρης Πέτσας, Δρούσια, Παπαπάτροκλος Παπαθεοχάρη Αρμίνου, Παπαδημήτριος Λεωνίδου Αγιος Φώτιος, Παπανικόλας Παπαχριστοφόρου Στατός, Παπαπαναγιώτης Καλογήρου Γαλαταριά, Παπαχριστόδουλος Κωνσταντίνου Αναρίτα, Παπαδημήτριος Φιλίππου Απόστολος Παύλος, Παπαλουκάς Παναγιώτου Αρχιμανδρίτα, Παπαχαράλαμπος Νεοκλέους Προδρόμι, Παπανεόφυτος Ιωάννου Νατά, Παπασάββας Παπασάββα Κάθηκας, Παπαλάζαρος Νεοφύτου Χολέτρια, Παπαθεοφύλακτος Αναστάση Θελέτρα, Παπανικόλαος Παπαηλία Μαραθούντα, Παπαστυλιανός Ιωάννου Επισκοπή, Παπακυριάκος Λουκά Αναβαργός, Παπακωνσταντίνος Μιχαήλ Πραιτώρι, Παπαμιχαήλ Δημητρίου Τρεμιθούσα, Παπαχριστόφορος Δημητρίου, Τσάδα, Παπαϊωάννης Ζηνοβίου Ψάθι, Παπαπαναγιώτης Κωνσταντίνου Πραστειόν Αυδήμου, Παπαπέτρος Κυπριανού Μαμόνια, Παπακύπρος Μιχαήλ Δρύμου, Παπαδημήτρης Α. Στυλιανού Λυσός, Παπαχριστόδουλος Παπαθεωδώρου Επισκοπή Πάφου, Παπακαλλιστράτης Παπαδήμος Ομοδος, Παπαβέρκιος Φιλίππου Ανω Αρόδες, Παπαδιογένης Παπαδόπουλος Κονιά, Παπαγεώργιος Παναγή Απρογιά, Ιεροδιάκονος Αναστάσιος Παπαγεωργίου Πέγεια, Παπακυριάκος Ζαχαρία Στρουμπί, Παπαδιονύσιος Παναγιώτου Γουδί, Παπαναστάσιος Παπαϊωάννου Πάφος, Παπαχριστόδουλος Θεοφάνους Σαλαμιού, Παπαϊωάννης Χριστοφή Κελοκέδαρα, Παπακωνσταντίνος Νεοφύτου Πενταλιά, Παπαντώνιος Γεωργίου Μέσανα, Παπακώστας Κενοφώντος (Ξενοφώντος) Ομοδος, Παπαχαράλαμπος Ξενοφώντος Στρουμπί, Ιεροδιάκονος Κυριάκος Παπαπαναγιώτου Αγιος Θεόδωρος, Παπακυριάκος Μιχαήλ Νέον Χωρίον Πάφου, (Παπα) Μιχαήλ Χριστοφή Παχύαμμος, Παπασάββας Πέτρου Στενή, Παπαξενοφών Παπαϊωάννου Μηλιού, Παπακωνσταντίνος Παπαχριστοφόρου Πωμός και Παπαγεώργιος Ναθαναήλ Παναγιά.

Εξάλλου εκπρόσωποι του λαού της επαρχίας Πάφου σε διακήρυξη τους ανέφεραν:

"Λαέ της Μητροπολικής Περιφερείας Πάφου.

Με βαθείαν συναίσθησιν των ευθυνών μας και υποσχέσεων απέναντι της Εκκλησίας και της πατρίδος μας απευθυνόμεθα σήμερον προς άπαν το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Μητροπολικής Περιφερείας Πάφου κατά τας εξαιρετικώς δυσκόλους αυτάς στιγμάς και με ιδιαιτέραν έμφασιν υπογραμμίζομεν το υπό των σημερινών συνθηκών επιβαλλόμενον καθήκον όπως αναδείξωμεν διά τον θρόνον Πάφου, ιεράρχην με εξαιρετικά χαρίσματα, ιεράρχην με αντίληψιν ισχυράν και με σπανίαν αποφασιστικότητα, αλλά και με τρυφεράν την καρδίαν απέναντι των αναξιοπαθούντων και των εχόντων σκληρά προβλήματα, ιεράρχην ακούραστον και μοχθούντα διά το καλόν των συνανθρώπων του. Εχομεν υποχρέωσιν ιεράν άπαντες, χωρίς εξαίρεσιν καμμίαν όπως την 3ην Ιουνίου 1973 εκφράσωμεν διά της ψήφου μας την θέλησιν μας, την οποίαν ανόθευτον και αναλλοίωτον να κρατήσουν οι ειδικοί και αργότερον οι γενικοί εκπρόσωποι μας, ώστε τον Θρόνον Πάφου, να καταλάβη ιεράρχης ο οποίος αγωνίζεται και μοχθεί υπέρ της Εκκλησίας και της Πατρίδος, Ιεράρχης ο οποίος παραμένει άγρυπνος συμπαραστάτης παρά το πλευρόν του υπεραξίου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου μας και ο οποίος ούτε παρασύρθηκε ούτε και θα παρασυρθή ποτέ από οιονδήποτε πειρασμόν ή αδυναμίαν καμμίαν.

Εχομεν την ακλόνητον πεποίθησιν ότι με επίσκοπον Πάφου τον Θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Κωνσταντίας, αρμονικώτατα συνεργαζόμενον μετά του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου, η μεν Εκκλησία μας θα οδηγηθή εις την οδόν της ειρήνης και του μεγαλείου κατά το θέλημα του θείου αυτής ιδρυτού, η δε ελληνική νήσος μας εις τη οδόν της ομονοίας και προόδου και της πλήρους ελευθερίας της με τέρμα την παράδοσιν της ελευθερίας και ακεραίας εις τας μητρικάς αγκάλας.

Την διακήρυξη υπογράφουν οι βουλευτές Πάφου Κυριάκος Παπαδημητρίου, Ηρόδοτος Νικολαϊδης, Αντώνης Σωτηριάδης και Νίκος Μαυρονικόλας, ο τέως υπουργός Εσωτερικών Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος, ο δήμαρχος Πάφου Γιάννης Αγρότης, ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Νεόφυτος Κωνσταντινίδης, οι Γυμνασιάρχες Γεώργιος Φικάρδος και Α Γυμνασίου, Αντώνιος Γεωργίου του Β Γυμνασίου, Χρύσανθος Καραγιάννης του Οικονομικού Λυκείου, Ανδρέας Καγκαλλής της Τεχνικής Σχολης Πάφου, Χριστόδουλος Βασιλείου της Τεχνικής Σχολής Π. Χρυσοχούς, Πάμπης Κολνάκος του Γυμνασίου Π. Χρυσοχούς, Γιάννης Λοϊζίδης του Γυμνασίου Πολεμίου, Κώστας Λιασίδης του Κολλεγίου Πάφου, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών Σάββας Χ" Γεωργίου, ο διευθυντής της ΑΕΤΑ Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Πάφου Γεώργιος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Πάφου Κλείτος Λεωνίδου Φαίδρος Γαλατόπουλος της σχολικής Εφορείας, Χρυσόστομος Χαμπιουρίδης του Συνδέσμου Γυμναστών, Ανδρέας Αταλιώτης του Συνδέσμου Προσκόπων, Ανδρέας Σωτηριάδης για το Σύνδεσμο Γονέων, Ανδρέας Στυλιανίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Πάφου, Σωτήρης Μαρκίδης για τους Παλαιούς Πολεμιστές, Μιχαήλ Τεμβριώτης Γενικός Γραμματέας Ενωσις Αγωνιστών Πάφου, Ανδρέας Σταύρου, πρόεδρος του Ευαγόρα, Μιχαήλ Σάββα, Πρόεδρος του ΑΠΟΠ, Γεώ. Ηλιάδης Πρόεδρος του Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλου Πάφου, Νίκος Βασιλειάδης Γραμματέας Λαογραφικού Ομίλου Πάφου, Ελλη Λεμονοφίδου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλλόγου Πάφου, Σωτήρης Μαρκίδης για το Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου, Μιχαλάκης Παπαντωνίου Επαρχιακός Γραμματέας ΠΕΚ Πάφου, Λάμπρος Γονατάς Επαρχιακός Γραμματέας ΠΕΟ Πάφου και Γιάννος Αναστάση, επαρχιακός Γραμματέας της ΕΟΚΑ Πάφου.