Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2.5.1973: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς απoφασίζει τη σύγκληση Μείζovoς Συvόδoυ για εξέταση κατηγoριώv εvαvτίov τωv Μητρoπoλιτώv Πάφoυ Γεvvαδίoυ, Κιτίoυ Αvθίμoυ και Κυρηvείας Κυπριαvoύ και πρoκήρυξε εκλoγές για πλήρωση τoυ θρόvoυ της Πάφoυ.

S-1924

2.5.1973: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΦΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΙΤΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΧΑΡΑΥΓΗ 5 5 1973

Στις 2 Μαϊου 1973 συγκροτήθηκε σύσκεψη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Στη σύσλεψη παρέστησαν οι ηγούμενοι Κύκκου Χρυσόστομος, Μαχαιρά Διονύσιος και Αγίου Νεοφύτου Χρυσόστομος και ο Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας Χρυσόστομος.

Η σύσκεψη ήταν πολύωρη. Κράτησε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και κατ' αυτήν αποφασίστηκε όπως συγκληθεί Μείζων Σύνοδος για να εξετάσει τις καταγγελίες εναντίον των τριών Μητροπολιτών.

Η σύσκεψη προκήρυξε επίσης εκλογές για πλήρωση του Θρόνου Πάφου στις 3 Ιουνίου και διόρισε τον Αρχιμανδρίτη Ανθιμο Λοϊζου ως αντιπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου στη Μητρόπολη Πάφου για διεξαγωγή των εκλογών.

Στη Μείζονα Σύνοδο θα κληθούν για να μετάσχουν εκπρόσωποι των Πρεσβυγενών Ορθοδόξων Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Μεταξύ των καταγγελιών οι οποίες θα διατυπωθούν στη Σύνοδο εναντίον των τριών Μητροπολιτών Πάφου Γενναδίου, Κιτίου Ανθίμου και Κυρηνείας Κυπριανού περιλαμβάνονται βασικά τρεις κατηγορίες που προσήφθησαν εναντίον τους από τους Ηγουμένους των Σταυροπηγιακών Μονών με έγγραφο που επέδωσαν στον Αρχιεπίσκοπο.

Οι κατηγορίες αυτές είναι α) Συνωμοσία, Φατρία και Τυρεία, β) παρασυναγωγή, και γ) Σχίσμα.

Ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ανέφερε:

"1. Η Αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διά σημερινής Εγκυκλίου προκηρύττει εκλογάς προς πλήρωσιν του Μητροπολιτικού θρόνου Πάφου, κενωθέντος από έτους και πλέον, άτε του μέχρι τούδε Μητροπολίτου Πάφου Γενναδίου αποστάντος της οικείας Επισκοπής και ου μόνον ματαμελήσαντος της εμπιστευθείσης αυτώ ποίμνης αλλά και την απαρέσκειαν αυτής προκαλέσαντος ώστε μη δέχεσθαι τούτον.

2. Η αυτού Μακαριότης εδέχθη σήμερον εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή τους Πανοσιολογιωτάτους ηγουμένους των Σταυροπηγιακών Μονών Κύκκου Χρυσόστομον, Μαχαιρά Διονύσιον και Αγίου Νεοφύτου Χρυσόστομον, οίτινες και επέδωκαν έγγραφον καταγγελίαν κατά των Μητροπολιτών Πάφου Γενναδίου, Κιτίου Ανθίμου και Κυρηνείας Κυπριανού, κατηγορούντες τούτους:

α). Επί Συνωμοσία, Φατρία και Τυρεία,

β). Επί Παρασυναγωγή, και

γ). Επί Σχίσματι.

Δια της εγγράφου καταγγελίας αιτούνται και εκ μέρους του Χριστεπωνύμου πληρώματος την λήψιν όλων των αναγκαίων μέτρων διά των ενδεδειγμένων διαδικασιών προς επιβολήν των υπό των Ιερών Κανόνων κυρώσεων.

Κατά την συνάντησιν, παρευρισκομένου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κωνσταντίας Χρυσοστόμου αντηλλάγησαν απόψεις επί της εκκλησιαστικής καταστάσεως, ως

ΧΑΡΑΥΓΗ 6 5 1973

αύτη εδημιουργήθη κατόπιν της γνωστής αποφάσεως των τριών Μητροπολιτών περί δήθεν καθαιρέσεως του Μακαριωτάτου.

3. Η Αυτού Μακαριότης απεφάσισε την σύγκλησιν Μείζονος Συνόδου εξ εκπροσώπων των Πρεσβυγενών Οροδόξων Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Ελλάδος προς εκδίκασιν καταγγελιών κατά των τριών Μητροπολιτών.

Την σύνθεσιν της Μείζονος Συνόδου θα αποτελoύν: Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και η Εκκλησία της Ελλάδος.

Κατά πάσαν βεβαιότητα θα μετάσχουν της Συνόδου οι ίδιοι οι Πατριάρχαι, πλην του Οικουμενικού, λόγω πολλών υποχρεώσεων".

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξέδωσε τρεις εγκυκλίους σχτικά με την πλήρωση του Θρόνου της Πάφου.

Με την πρώτη εγκύκλιο διόρισε αντιπρόσωπος του στη Μητρόπολη Πάφου τον Αρχιμανδρίτη Ανθιμο Λοϊζου, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στη Μητρόπολη από την περίοδο κατά την οποία αποπέμφθηκε ουσιαστικά ο Μητροπολίτης Πάφου Γεννάδιος. Αναφερόταν στην εγκύκλιο:

"+ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, Ελέω Θεού, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστιανιανής και πάσης Κύπρου.

Προς τους Πανοσιωτάτους ηγουμένους, τους αιδεσιμωτάτους ιερείς, τους Οσίους Μοναχούς, τους Θρονικούς και Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους και πάντας τους οιανδήποτε εκκλησιαστικήν υπηρεσίαν έχοντας και προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Θεοσώστου Μητροπολιτικής Περιφερείας Πάφου.

Χάριν από Θεού Πατρός και ειρήνην.

Του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γενναδίου αποστάντος της οικείας Επισκοπής από έτους και πλέον και ου μόνον καταμελήσαντος της εμπιστευθείσης αυτώ ποίμνης αλλά και την απαρέσκειαν αυτής προκαλέσαντος, ώστε μη δέχεσθαι τούτου, ο Μητροπολιτικός θρόνος Πάφου τελεί εν χηρεία.

Επειδή δε κατά τε την κανονικήν τάξιν και το Καταστατικόν της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου η πνευματική διοίκησις χηρεύοντος Μητροπολιτικού Θρόνου ανήκει ημίν, διά την ταχυτέραν διεκπεραίωσιν των του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου πραγμάτων διορίζομεν ως αντιπροόσωπον ημών τον πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην κ. Ανθιμον Λοϊζου.

Ο ειρημένος αντιπρόσωπος ημών ειδικώς θα προϊσταται και προεδρεύη, των εργασιών της Θρονικής Επιτροπείας, θα εκπροσωπή τον Θρόνον Πάφου έναντι της Κυβερνήσεως και των Κυβερνητικών γραφείων, θα μετάσχη των Συμβουλίων, όπου εξ οφφικίου δύναται να μετέχη ο Μητροπολίτης και θα ενεργή παρά ταύτα εν πνεύματι των ιερών κανόνων του Καταστατικού Χάρτου και των σχετικών Κανονισμών και συμφώνως προς οδηγίας, ας από καιρού εις καιρόν θα εκδίδομεν αυτώ επί εξαιρετικών περιπτώσεων.

Συνωδά τοις παραδεδομένοις και τη κρατούση εν τη Εκκλησία ημών τάξει, οι Πανιερώτατοι Ηγούμενοι και οι αιδεσιμώτατοι Ιερείς της Μητροπολιτικής Περιφερείας Πάφου οφείλουσιν ίνα εν τε ταις θείαις λειτουργίαις και πάσαις ταις ιεραίς ακολουθίαις και τελεταίς

ΑΓΩΝ 11 5 1973

μνημονεύσωσι "του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου "μέχρι της θείας συνάρσει, κανονικής πληρώσεως του χηρεύοντος Μητροπολιτικού Θρόνου.

Η δε του Κυρίου χάρις και το άπειρον έλεος είησαν μετά πάντων υμών".

Με μια δεύτερη εγκύκλιο καλούνταν οι Ιερείς να ετοιμάσουν εκλογικούς καταλόγους για τη διενέργεια εκλογών ειδικών και γενικών αντιπροσώπων.

Για τους δικαιουμένους να ψηφίσουν αναφέρονταν τα ακόλουθα:

"Ψήφον διά την εκλογήν έχουσι πάντες οι άρρενες Ελληνες Ορθόδοξοι ενορίται οίτινες είναι εγγεγραμμένοι εις τους αρτίως καταρτισθέντας και υφ' ημών επικυρωθέντας καταλόγους ψηφοφόρων προς εκλογήν Μητροπολίτου Πάφου.

Ινα εκλεγή τις ειδικός αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι Ελλην Ορθόδοξος, εγεγραμμένος εν τινι εγκεκριμένω καταλόγω εκλογών της οικείας ενορίας ή κοινότητος, να είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και να μη έχη απολέσει τα εκκλησιαστικά αυτού δικαιώματα δι' επισήμου πράξεως αρμοδίου εκκλησιαστικής αρχής προ της εκλογής".

Ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των Ειδικών Αντιπροσώπων ορίστηκε η 3η Ιουνίου 1973 και των Γενικών Αντιπροσώπων η 24η του μήνα.

Ο αριθμός των ειδικών αντιπροσώπων ορίστηκε στους 171 και των γενικών στους 36 -24 λαϊκους και 12 κληρικούς ως ακολούθως:

1. Υποδιαμέρισμα Πάφου 58 Ειδικοί Αντιπρόσωποι, 12 Γενικοί από τους οποίους 8 λαϊκοί και τέσσερις κληρικοί.

2. Χρυσοχού 47 Ειδικοί Αντιπρόσωποι και 10 Γενικοί από τους οποίους οι 6 λαϊκοί και 4 λαϊκοί.

3. Κελοκέδαρα 32 Ειδικοί Αντιπρόσωποι και 7 Γενικοί από τους οποίους πέντε λαϊκοί και δύο κληρικοί, και

4. Αυδήμου 34 Ειδικοί και 7 Γενικοί, από τους οποίους οι 5 λαϊκοί και 2 κληρικοί.

Ειδικά για την εκλογή των Γενικών Αντιπροσώπων αναφερόταν σε μια τρίτη Εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου :

" +ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου

Τω Χριστεπωνύμω πληρώματι της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, Χάριν και ειρήνην από Θεού πατρός.

Του Μητροπολιτικού θρόνου Πάφου περιελθόντος εις χηρείαν, άτε του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γενναδίου αποστάντος της οικείας Επισκοπής από έτους και πλέον και ου μόνον καταλεμήσαντος της εμπιστευθείσης αυτώ ποίμνης, αλλά και την απαρέσκειαν αυτής προκαλέσαντες ώστε μη δέχεσθαι πρώτον απολύομεν την παρούσαν εγκύκλιον προς πλήρωσιν του χηρεύσαντος Θρόνου, συνωδά τοις υπό του Καταστατικού Χάρτου της Αγιωτάτης καθ' ημάς Εκκλησίας διατεταγμένης και καλούμεν υμάς όπως εκλέξητε κατά τον οριζόμενον εν τοαύτη τρόπον τους τριάκοντα έξ (36) ανιπροσώπους υμών ήτοι είκοσι τέσσαρας λαϊκούς και 12 κληρικούς, οίτινες μετά των μελών της Ιεράς Συνόδου και των υπό του Καταστατικού οριζομένων Αξιωματούχων Κληρικών θα προβώσιν εις εκλογήν του καταλλήλου προσώπου ίνα αναλάβη την διακυβέρνησιν του χηρεύσαντος Μητροπολιτκού Θρόνου Πάφου".