Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27.4.1973: Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς και o Παφoυ Γεvvάδιoς απευθύvoυv ξεχωριστές πασχαλιvές εγκυκλίoυς πρoς τov Κυπριακό λαό.

S-1923

27.4.1973: O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

Την Αγία Παρασκευή 27 Απριλίου 1973, εν όψει των εορτών του Πάσχα του 1973 στις εκκλησίες στάληκαν δύο Πασχαλινές εγκύκλιοι- η μια από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και η άλλη από τον Γεννάδιο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση των τριών Μητροπολιτών (Πάφου Γενναδίου, Κιτίου Ανθίμου και Κυρηνείας Κυπριανού) για "καθαίρεση" του Μακαρίου ανέλαβε ως τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου.

Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και ο Γεννάδιος απέφυγαν στις εγκυκλίους τους να αναφερθούν στην κρίση στην Εκκλησία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην εγκύκλιο του εξέφραζε την βεβαιότητα ότι τον Γολγοθά θα διαδεχθεί η εθνική Ανάσταση ενώ ο Γεννάδιος εξέφραζε την πίστη ότι η Κύπρος θα αξιωνόταν να χαρεί την Ενωση με την Ελλάδα.

Πάφου Γεννάδιος

Και οι δύο τους αναφέρθηκαν στη σημασία της Ανάστασης και την εβδομάδα των Παθών.

Ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην εγκύκλιο του:

"Εορτάζοντες σήμερον του Χριστού την Ανάστασιν εις ψυχής ανάτασιν καλούμεθα το φως του ζωοδόχου τάφου της αναστάσεως έστω δι' ημάς αένναος πηγή θάρρους και δυνάμεως εις του εθνικού και ατομικού βίου την πορείαν.

Ο Κυπριακός ελληνισμός τμήμα του ελληνικού Εθνους, διέρχεται και σήμερον περίοδον παθών και ανέρχεται εθνικόν Γολγοθάν, αλλά προς το φως του κενού τάφου της πενανθρώπινης λυτρώσεως ατενίζοντες, εάν θα καταβληθώμεν από την σταυρικήν πορείαν όσον μακρά και αν είναι αύτη και δεν θα εξαντληθώμεν από τας πληγάς των εξ ακανθών στεφάνων, όσον μεγάλη και αν είναι η εκ τούτων οδύνη, ως λαός συνεταυτίσθημεν πάντοτε μετά του Ναζωραίου Ιησού εις την σκληράν πορείαν Του.

Και ως εκείνου τον μαρτυρικόν Γολγοθάν ηκολούθησεν η ζωηφόρος Ανάστασις, ούτω και ημών τον Γολγοθάν θα διεδεχθή η εθνική Ανάστασις.

Είναι κανών τον οποίον επεσφράγισεν η θυσία του Θεανθρώπου όπως το πάθος διαδέχεται η λύτρωσις, όπως τον Γολγοθάν διαδέχεαι η Ανάστασις.

Και ο κανών ούτος δεν επιδέχεται εξαίρεσιν εις την ιδικήν μας περίπτωσιν, την Μεγάλην Παρασκευήν και τον Γολγοθάν των παθών μας θα διαδεχθή η Μεγάλη Κυριακή και η εθνική ημών Ανάστασις.

Η προς τούτο πίστις η ομόνοια και η κοινή προσπάθεια θα συντομεύσωσι τον χρόνον μέχρι της ανατολής της μεγάλης αυτής ημέρας".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Εξάλλου ο Μητροπολίτης Πάφου Γεννάδιος στην εγκύκλιο του ανέφερε:

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.

Διανύοντες ημέρας χαλεπάς, λόγω πνευματικής καταπτώσεως και απομακρύνσεως εκ του Θεανθρώπου Ιησού, διερχόμεθα περίοδον δοκιμασίας και δεινού χειμασμού, νέφη δε ζοφερά καλύπτωσιν ήδη τον ορίζοντα, σκιάζοντα την προσωπικήν, την εθνικήν και την εκκλησιαστικήν ζωήν ημών, της πίστεως τα διδάγματα μετά συνεπείας ακολουθούντες ας

ΑΓΩΝ 2 3 1973

εγκολποθώμεν το λυτρωτικόν μήνυμα της Αναστάσεως και μετανοούντες εν νέα βιοτή διανύσωμεν το υπόλοιπον της ζωής ημών.

"Ας ενωτισθώμεν της ελπιδοφόρου φωνής του Αναστάντος Χριστού: "Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον" (Ιωάν, Ιστ, 33), την τιμωρίαν διαδέχεται η γαλήνη, τον Γολγοθάν η δόξα και τον τάφον η Ανάστασις.

"Εξήλθε νικών και ίνα νικήση (Αποκ. στ 2). Υπήρξε νικητής και θριαμβευτής κατά πάσης αδικίας και δοκιμασίας ίνα νικήση και πας ο πιστεύων εις αυτόν.

Με αυτήν την πίστιν πορευομένη νυν την ανάντη οδόν της εθνικής δοκιμασίας, δεν θα βραδύνη να αξιωθή της εθνικής Αναστάσεως, της πολυποθήτου μετά της φιλτάτης Μητρός Ελλάδος Ενώσεως.

Δοξολογίας αναπέμπτοντες τω Αναστάντι Χριστώ τω δωρήσαντι ημίν την κοινήν εν Αυτώ ζωήν, δεόμεθα μετά των Πανιερωτάτων Μητροπολιτών Κιτίου κ. Ανθίμου και Κυρηνείας κ. Κυπριανού, όπως χορηγή πάσιν ημίν και τοις οίκοις ημών πλουσίαν την χάριν διά του Παναγίου και ζωοποιού αυτού Πνεύματος".