Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

25.1.73:ΟιΜητρoπoλίτες ΠάφoυΓεvvάδιoς, ΚιτίoυΑvθιμoς και ΚυρηvείαςΚυπριαvός καλoύv τovΜακάριo vα μη επιμέvει σε επαvεκλoγή τoυ στηvπρoεδρία και vα συμφωvήσει μετις υπoδείξεις τoυς,ώστε,vα απoφευχθoύv λυπηρές συvέπειες πoυ πρovooύvται απότoυς ιερoύςκαvόvες

S-1913

25.1.1973: ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙTΕΣ ΠΑΦΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ΚΙΤΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΛΥΠΗΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κυρηνείας Κυπριανός

Στις 25 Ιανουαρίου 1973 και ενώ η Κύπρος συγκλονιζόταν από τη δράση της παράνομης οργάνωσης του Στρατηγού Γρίβα ΕΟΚΑ Β και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε ανακοινώσει ότι θα επιδίωκε να επανεκλεγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας για τρίτη φορά, οι τρεις Μητροπολίτες Πάφου Γεννάδιος, Κιτίου Ανθιμος και Κυρηνείας Κυπριανός απέστειλαν νέο έγγραφο τους στον Αρχιεπίσκοπο, με το οποίο επανελάμβαναν την αξίωση τους όπως αποσυρθεί από την προεδρία.

Τη νέα επιστολή των τριών Μητροπολιτών μετέφερε στον Αρχιεπίσκοπο ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Μαλλουρής, ο δε Αρχιεπίσκοπος ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαφορά εις τους κόλπους της κυπριακής Εκκλησίας απάντησε (εφημερίδα Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 28.1.1973):

"Δεν εσημειώθη οιαδήποτε εξέλιξις και εξακολουθεί υφισταμένη η διαφορά απόψεων".

Κιτίου Ανθιμος

Οι τρεις Μητροπολίτες αφού αναφέρονταν στις διάφορες ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί τόνιζαν:

"Παρακολουθούντες όμως ημείς τας τοιαύτας συνεπείας και την πρωτοφανή εν τη Εκκλησία κρίσιν μετά πόνου ψυχής, αλλα και αναλογιζόμενοι τον έτι φοβερώτερον κίνδυνον του οριστικού διχασμού της Ιεράς Συνόδου και της Εκκλησίας γενικώτερον, ως εκ της εκρήξεως εμφυλίου σπαραγμού επεδείξαμεν πνεύμα καλής θελήσεως αναμένοντες την κατά φυσικόν τρόπον αποχώρησιν υμών εκ της προεδρικής εξουσίας, διά της λήξεως της εν τη προεδρία θητείας υμών.

Πάφου Γεννάδιος

Εν τούτοις παρά τας προσδοκίας ημών, αλλά και πάντων των υγιώς σκεπτομένων, την 29ην παρελθόντος Δεκεμβρίου επί τη μετά δίμηνον εκπνοή της παρούσης προεδρικής περιόδου και τη επικειμένη κατανονική προκηρύξει Προεδρικών εκλογών ήτις και εγένετο μετά τινας ημέρας, εσπεύσατε να εξαγγείλητε ότι προτίθεσθε να διεκδικήσητε και κατά την επομένην πενταετίαν το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας. Το γεγονός τούτο προεκάλεσεν εις ημάς βαθυτάτην οδύνην, λόγω δε της ευθύνης την οποίαν έχομεν ως Ιεράρχαι έναντι του ποιμνίου ημών, αλλά και λόγω του αδελφικού προς Υμάς ενδιαφέροντος είμεθα υποχρεωμένοι κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν να εισηγηθώμεν όπως αποφύγητε να θέσητε υποψηφιότητα Προέδρου διεκδικούντες ούτω και πάλιν κοσμικήν εξουσίαν.

Ακραδάντως, πστεύομεν Μακαριώτατε, ότι αναλογιζόμενοι τας τραγικάς συνεπείας τας οποίας θα είχεν η πραγματοποίησις της τοιαύτης Υμών προθέσεως, θα σεβασθήτε την αδελφικήν ημών υπόδειξιν όπως απόσχητε των εκλογών, ακολουθούντες ούτω την πορείαν την οποίαν επιβάλλει εις Υμάς η Αρχιεπισκοπή Υμών ιδιότης, ως Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου και πνευματικού καθοδηγητού του πληρώμτος Αυτής. Θα είναι δι' ημάς υψίστη χαρά και αγαλλίασις εάν η Υμετέρα Μακαριότης, συμφωνήση προς την υπόδειξιν ημών, ούτως ώστε να αποφευχθώσι αι λυπηραί συνέπειαι αι υπό των Ιερών Κανόνων προνοούμεναι".